The Education Department of Bangkok Archdiocese

อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การจัดทำแฟ้มประเมินพัฒนาการ : Portfolio เด็กปฐมวัย

****************************

 

            วันที่ 8-9 พฤษภาคม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแฟ้มประเมินพัฒนาการ : Portfolio เด็กปฐมวัย” ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมี บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม มีครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 90 คน วิทยากรโดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย และ อาจารย์ศศกมล บูรัชฏะ

8 9 พ.ค. 66 Portfolio 18 9 พ.ค. 66 Portfolio 2

 

เนื้อหาและกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ :

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

1. รู้จักและเข้าใจพัฒนาการเด็กปฐมวัย

2. หลักการและแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

3. การสังเกตและบันทึกพฤติกรรม

(แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ สังเกต และบันทึก)

4. นำเสนอผลงาน

(ถาม-ตอบ และสรุป)

8 9 พ.ค. 66 Portfolio 38 9 พ.ค. 66 Portfolio 48 9 พ.ค. 66 Portfolio 58 9 พ.ค. 66 Portfolio 68 9 พ.ค. 66 Portfolio 78 9 พ.ค. 66 Portfolio 88 9 พ.ค. 66 Portfolio 98 9 พ.ค. 66 Portfolio 108 9 พ.ค. 66 Portfolio 118 9 พ.ค. 66 Portfolio 128 9 พ.ค. 66 Portfolio 138 9 พ.ค. 66 Portfolio 148 9 พ.ค. 66 Portfolio 158 9 พ.ค. 66 Portfolio 168 9 พ.ค. 66 Portfolio 188 9 พ.ค. 66 Portfolio 198 9 พ.ค. 66 Portfolio 20

 

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

1. Portfolio ในระดับปฐมวัย

         - ความหมาย

         - หลักการ

         - กระบวนการ

2. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดระบบ Portfolio

3. การเขียนรายงานเสนอผู้ปกครอง

         - หลักการ

         - แนวปฏิบัติ

         - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

(ถาม-ตอบ และสรุป)
8 9 พ.ค. 66 Portfolio 228 9 พ.ค. 66 Portfolio 248 9 พ.ค. 66 Portfolio 258 9 พ.ค. 66 Portfolio 268 9 พ.ค. 66 Portfolio 278 9 พ.ค. 66 Portfolio 298 9 พ.ค. 66 Portfolio 308 9 พ.ค. 66 Portfolio 318 9 พ.ค. 66 Portfolio 328 9 พ.ค. 66 Portfolio 32 18 9 พ.ค. 66 Portfolio 338 9 พ.ค. 66 Portfolio 378 9 พ.ค. 66 Portfolio 348 9 พ.ค. 66 Portfolio 368 9 พ.ค. 66 Portfolio 388 9 พ.ค. 66 Portfolio 39

 

บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ

ดร.วรนาท รักสกุลไทย และ อาจารย์ศศกมล บูรัชฏะ

อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร คณะครูผู้มาร่วมอบรม ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

8 9 พ.ค. 66 Portfolio 40

 

<<รูปภาพทั้งหมด>>

<<Facebook>>

ลิงค์เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3HThB8H

 Youtube >> https://youtu.be/ZeA4I_Kz6m0

 

 

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการผ่าน “กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม”
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการผ่าน “กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่น ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องครอบคลุมประสบการณ์สำคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช...

สำนักอำนวยการ

การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 | 20 ก.ย. 66
การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2566วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566สถานที่ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2566 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานนำการประชุม ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 1. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานอำนวยการ2....

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน | จิตตาภิบาลเขต 5 (12 ก.ย. 66)
การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล/ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ และทีมงานจากแผนกฯ เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน ในหัวข้อ “การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน” ให้กับคุณครูจิตตาภิบาล เขต 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย โดย คณะกรรมการจิตตาภิบาลเขต 5 นำโดย คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

20 กันยายน 2566 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 4 ณ ห้องประชุม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ............................. วันที่ 20 กันยายน 2566 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคุณครูปฐมวัยในเขต 4 ได้แก่...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ | 14-16 ก.ย. 66
ตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ วันที่ 14 - 16 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 20.00 น. ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom และ onsite ที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม แนวทางการตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ในด้านแนวทางประเมิน SAR 2565 ระดับการศึกษาพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ ของ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

2023_EDBA English Curriculum
EDBA English Curriculum 2023 * * * * * * * * * DOWNLOAD >> Click ดาวน์โหลดเอกสาร >> Click กลุ่มงานวิชาการ แผนกภาษาต่างประเทศฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯwww.edbathai.com Link เพื่อแชร์ >> https://shorturl.at/aqtKT * * * * * * * * * นางมยุรี แสงไพโรจน์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การศึกษาดูงานระบบงานแนะแนวโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย(14 ก.ย.66)
การศึกษาดูงานระบบงานแนะแนวโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กทม.*************************************************** บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ และประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้นำผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะครูแนะแนว จากโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 30 คน จาก 15...

Fr CECT

EDBA2

Form2556

BG 03

ปก1024

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

TimeTableTest1 66

RM070766

EduSetha

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

4.png3.png9.png7.png4.png2.png6.png
วันนี้525
เมื่อวานนี้3926
อาทิตย์นี้21563
เดือนนี้104859
รวม4397426

Who Is Online

1
Online

วันเสาร์, 23 กันยายน 2566 04:14

วิชาการ - Video Content!

More Videos - วิชาการ