ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

การเล่า “นิทานก่อนนอน” ให้ลูกฟังช่วย

ส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของลูกได้โดยเฉพาะ อย่างยิ่งพัฒนาการทางด้านภาษา ทั้งการพูด การฟัง และการปลูกฝังพื้นฐานทางจิตใจ อันนำไปสู่การกระทำที่ดีและถูกต้อง

เพื่อให้ลูกพร้อมที่จะเผชิญโลกได้อย่างมั่นคง ซึ่งการเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกฟังสามารถทำได้ตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์จนถึงอายุ 10 ขวบเลย ทีเดียว เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ

ของลูก แล้วการเล่านิทานก่อนนอนยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความอบอุ่น ความผูกพันของคนในครอบครัว สร้างความสุข ความสนุกสนาน และยังเป็นตัวกระตุ้นจินตนาการของเด็ก ๆ

เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนา สมองและสติปัญญาที่ดีได้อีกด้วย

messageImage 1617938912488

messageImage 1617938934368

messageImage 1617938951790

messageImage 1617938966480

messageImage 1617938991555

messageImage 1617939022791

messageImage 1617939047195

messageImage 1617939090284

messageImage 1617939105537messageImage 1617939127659

messageImage 1617939153366

messageImage 1617939163735

messageImage 1617939172464

ที่มา : จุลสารเพื่อนอนุบาล ฉบับที่ 1 ปี 2563 (หน้า 12-17)

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
www.edbathai.com