ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

S 2785575

"ปีแห่งนักบุญโยเซฟ"

- - -

พระสันตะปาปาฟรังซิสประกาศเริ่มต้น “ปีแห่งนักบุญโยเซฟ”

ในโอกาสครบ 150 ปี การประกาศให้ นักบุญยอแซฟ เป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักร

- - -

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศปีนักบุญโยเซฟ โอกาสครบ 150 ปีแห่งการประกาศให้นักบุญเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2020 ถึง วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2021 (8 ธ.ค.2020 - 8 ธ.ค.2021)

เพื่อให้สัตบุรุษทุกคน เลียนแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ เพื่อให้ชีวิตแห่งความเชื่อเข้มแข็ง ในการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า

นักบุญโยเซฟ เตือนใจเราว่า บรรดาผู้ปรากฎ ซ่อนเร้น หรืออยู่ในเงามืด ก็สามารถมีบทบาทหาที่เปรียบมิได้ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น

นครรัฐวาติกัน : วันอังคารที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2020

- - -

บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ

วันทาท่านผู้พิทักษ์ปกป้ององค์พระผู้ไถ่

ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

พระเจ้าทรงมอบพระบุตรของพระองค์ไว้กับท่าน

พระแม่มารีย์ทรงมอบความไว้วางใจในท่าน

พระคริสตเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์มาประทับอยู่กับท่าน

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ

โปรดแสดงตนเป็นบิดาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

และโปรดนำทางชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดวอนขอพระหรรษทาน พระเมตตากรุณา

และความกล้าหาญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

อีกทั้งโปรดป้องกันข้าพเจ้าทั้งหลาย

ให้พ้นจากภยันตรายทุกประการด้วยเทอญ อาแมน

- - -

<ข้อมูลเพิ่มเติม>