ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

Pope Francis prayer videos

...................................จาก พระสันตะปาปาฟรังซิส

ทั้งโลกควรอธิษฐาน ตอนนี้ เลย...

พ่อ หยุด สิ่งที่พ่อกำลังทำ

น้อมศีรษะและภาวนาบทนี้พร้อมน้ำตา

ขอให้เราก้มศีรษะภาวนา

ข้าแต่พระบิดานิรันดร

พระองค์ทรงสร้างโลก

โปรดทำให้มันหยุดหมุนสักครู่

พระองค์ได้หยุดเสียงที่เราทุกคนสร้าง

พระองค์ได้ทำให้เราคุกเข่าอีกครั้ง

และวอนขออัศจรรย์อย่างหนึ่ง

พระองค์ได้ปิดวัดต่าง ๆ ของพระองค์

เพื่อเราจะตระหนักว่าโลกของเรามืดเพียงไร

ถ้าปราศจากพระองค์

พระองค์ทำให้ผู้หยิ่งทะนง และผู้ทรงพลังอำนาจ

ต้องสยบลง

เศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจต่าง ๆ กำลังปิดตัวลง

เราได้ทะนงตนมาก เราคิดว่า ทุกสิ่งที่เรามี

ทุกสิ่งที่เราครอบครอง เป็นผลของการทำงานหนัก

เราลืมไปว่า เป็นพระหรรษทานและเมตตาธรรมของพระองค์

ที่ทำให้เราเป็น

เรากำลังวิ่งวน

มองหายารักษาโรคระบาดนี้

ที่จริงเราต้องสุภาพ

และวอนขอพระองค์ทรงนำและปรีชาญาณ

เราอาศัยอยู่ในโลก เหมือนเราจะอยู่ที่นี่ตลอดกาล

ราวกับว่าไม่มีสวรรค์

การทดลองเหล่านี้อาจเป็นพระเมตตาของพระองค์ปลอมมา

ไวรัสนี้อาจเป็นวิธีของพระองค์เพื่อชำระเรา

ทำให้วิญญาณบริสุทธิ์

เพื่อนำเรากลับมาหาพระองค์

วันนี้ ขอให้ทุกคนที่เห็นบทภาวนานี้

ร่วมใจกันภาวนา วอนขอการอภัย

การรักษา และการคุ้มครองให้พ้นจากไวรัสนี้

ขอทรงขจัดมันจากโลก

พระองค์ทรงรอคอยลูกด้วยความอดทน

ลูกเสียใจที่ไม่ฟัง ที่เห็นแก่ตัว

และหลงลืมไปว่า พระองค์เป็นพระเจ้า

พระองค์ตรัสวาจานั้น

วิญญาณของลูกจะได้รับการรักษา

ทั้งนี้ อาศัยพระนามของพระเยซูเจ้า

อาแมน

 

- ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ ถอดความ -

13 - 04 - 2021

1618489436977