The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

pope11

5 พฤษภาคม ค.ศ.2021  วาติกัน

            โป๊ปฟรังซิสกำลังตั้งกระทรวง (Ministry) ทางการใหม่ ในพระศาสนจักรคาทอลิก สำหรับบรรดาผู้สอนหลักความเชื่อแก่เด็ก ๆ และผู้อื่น

            วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.2021 จะมีประกาศพระสมณดำริ (motu propio) การเปลี่ยนแปลงนี้  ชื่อ Antiguum  ministerium (ศาสนบริกรดั้งเดิม) และจะตั้งกระทรวงครูคำสอน

            ในพระศาสนจักรคาทอลิก ครูคำสอนคือผู้ที่สอนหลักความเชื่อ 

            ในศตวรรษแรกบรรดาครูคำสอนก็คือบรรดาบาทหลวง  หรือสมาชิกนักบวช   

            แต่ปัจจุบัน  ครูคำสอนบ่อย ๆ เป็นฆราวาสอาสาสมัคร  หรือครูสอนในโรงเรียนคาทอลิก  หรือที่วัด

            สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตระหนักดีถึงบรรดาครูคำสอนแบบเป็นทางการมากขึ้น ว่ามีบทบาทในเขตวัด  ซึ่งอาจเป็นการตอบรับสมัชชาบิชอป ค.ศ.2019 จากเขตอะมาซอน  ซึ่งได้รับเรียก  และได้รับการยอมรับ บทบาทฆราวาสมากขึ้น  ในโครงสร้างของเขตวัด

164319

 อาร์คบิชอป รีโน ฟิสิเกลล่า ประธานสมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่  จะแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน  วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.2021 นี้

+ + + + + + + + + + +

ฟ.วีระอาภรณ์รัตน์ แปลสรุป

5 พฤษภาคม 2021 เวลา 21.30 น.

 

สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ

ศาสนบริกรครูคำสอน

จากสมณดำริ “ศาสนบริกรดั้งเดิม” ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

(ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.2021)


โดย แผนกคำสอนซาเลเซียน


          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.2021 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแต่งตั้งครูคำสอนให้เป็นศาสนบริกรใหม่ของพระศาสนจักร ศาสนบริกรครูคำสอนนี้ได้ถูกกำหนดไว้ในพระสมณดำริ (Motu Propio) “Antiquum Ministerium” (ศาสนบริกรดั้งเดิม)

ศาสนบริกรครูคำสอนคืออะไร

          การแต่งตั้งศาสนบริกร เป็นรูปแบบที่เป็นทางการแห่งการรับใช้ตามกระแสเรียกในพระศาสนจักร ศาสนบริกรอาจเป็นฆราวาสก็ได้ อาทิ ผู้อ่านพระคัมภีร์และผู้ช่วยพิธีกรรม หรืออาจเป็นผู้ที่ได้รับศีลบวช อาทิ สังฆานุกร พระสงฆ์ และบิชอป การแต่งตั้งศาสนบริกรใหม่แห่งครูคำสอนนี้ มุ่งเน้นไปที่ฆราวาสผู้ได้รับการเรียกเฉพาะ เพื่อรับใช้พระศาสนจักรสำหรับการสอนและการถ่ายทอดความเชื่อ

ศาสนบริกรตลอดชีวี

          ศาสนบริกรครูคำสอน มีความ “มั่นคงถาวร” นั่นหมายความว่า เขาจะเป็นศาสนบริกรที่มั่นคงตลอดชีวิต แม้ว่าเขาอาจจะไม่สามารถทำหน้าที่อย่างเต็มที่ได้จนตลอดชีวิตก็ตาม (ขึ้นอยู่กับบริบทสุขภาพ ฯลฯ)

ลักษณะเด่นของศาสนบริกรครูคำสอน

  1. ครูคำสอนเชื่อมโยงกับเขตศาสนปกครองและอยู่ภายใต้การดูแลของบิชอปท้องถิ่น

          ในปัจจุบัน ครูคำสอนหลายท่านได้รับใช้พระศาสนจักรในระดับของวัดและโรงเรียนอยู่แล้ว แต่ว่าการแต่งตั้งครูคำสอนให้เป็นศาสนบริกรจะถูกทำให้เชื่อมโยงกับการรับใช้พระศาสนจักรในด้านการสอน เชื่อมโยงในระดับเขตศาสนปกครอง ซึ่งพวกเขาจะอยู่ภายใต้การดูแลของบิชอปประจำเขตศาสนปกครองท้องถิ่น

  1. ครูคำสอนทำหน้าที่รับใช้หมู่คณะ

          การที่บุคคลหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนบริกรโดยการรับรองของพระศาสนจักรนั้น แสดงให้เห็นว่า บุคคลนั้นได้อุทิศตนตามพระพรพิเศษของตนเพื่อรับใช้พระศาสนจักรและหมู่คณะ

  1. บทบาทของฆราวาสเด่นชัดขึ้น

          การแต่งตั้งศาสนบริกรของครูคำสอน ควบคู่ไปกับศาสนบริกรฆราวาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อ่านพระคัมภีร์และผู้ช่วยพิธีกรรมนั้น ทำให้การมีส่วนร่วมของฆราวาสเด่นชัดยิ่งขึ้น เพราะพวกเขาจะได้รับการเตรียมตัวอย่างดีเพื่อถ่ายทอดความเชื่อไปสู่เพื่อนพี่น้อง พวกเขาจะอุทิศชีวิตเพื่อถ่ายทอดความเชื่อ ด้วยการประกาศข่าวดีและด้วยการสอน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมไปถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในพิธีกรรม

  1. ครูคำสอนในฐานะผู้นำกลุ่มคริสตชน

          ครูคำสอนจะร่วมมือกับบิชอปประจำท้องถิ่นและพระสงฆ์ทุกองค์เพื่อการสอนความเชื่อให้กับพี่น้องในหมู่คณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่มีพระสงฆ์ไม่เพียงพอ เราพบว่าในหลายพื้นที่มีครูคำสอนที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำของหมู่คณะคริสตชน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีครูคำสอนซึ่งทำหน้าที่ดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าครูคำสอนจะทำหน้าที่แทนพระสงฆ์ได้ แต่ละศาสนบริการไม่สามารถแทนกันได้ แต่ก็มีความเป็นเอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันในระหว่างศาสนบริกร

  1. โดยทางศีลล้างบาป ครูคำสอนได้รับกระแสเรียกของการประกาศข่าวดี

          ครูคำสอนไม่ใช่ตัวสำรองของพระสงฆ์หรือของนักบวชผู้เจิมถวายตัว แต่พวกเขาคือฆราวาสชายและหญิงผู้ซึ่งมีธรรมชาติที่ชัดเจนแห่งการทำหน้าที่ศาสนบริกรของพวกเขา พวกเขาสามารถได้รับประสบการณ์อันเข้มข้นจากกระแสเรียกแห่งศีลล้างบาปในการเป็นประจักษ์พยานและทำให้การรับใช้ของพระศาสนจักรเกิดผลอย่างเต็มที่ในหมู่คณะและในโลก

คุณสมบัติเพื่อรับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนบริกรครูคำสอน

          สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสในพระสมณดำริว่า ฆราวาสซึ่งถูกเรียกให้มารับหน้าที่การเป็นศาสนบริกรครูสอนคำสอนควรมีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีวุฒิภาวะที่ลึกซึ้งทั้งทางด้านความเชื่อและด้านความเป็นมนุษย์
  2. มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับชีวิตหมู่คณะคริสตชน
  3. มีความสามารถที่จะต้อนรับผู้อื่นด้วยใจกว้าง
  4. ดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้องได้เป็นอย่างดี

 

ดาวน์โหลดเอกสาร >> ศาสนบริกรครูคำสอน (11 พ.ค. 2021)

Link เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/2U6MWz8


ที่มาของข้อมูล 1 :  โป๊ปฟรังซิสกำลังตั้งกระทรวงครูคำสอนคาทอลิก

ที่มาของข้อมูล 2 : แผนกคำสอนซาเลเซียน

แหล่งที่มา 1 : Francis to create new official Catholic ministry of 'catechist'
แหล่งที่มา 2 : 'Long line' of holy catechists have served the church, pope notes

pak22

Title 1

find us on youtubeunnamed

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png1.png1.png6.png7.png8.png
วันนี้676
เมื่อวานนี้1438
อาทิตย์นี้676
เดือนนี้41361
รวม211678

Who Is Online

4
Online

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 08:15