ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja
โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 

เขตการศึกษาที่ 1

กุหลาบวิทยา

อัสสัมชัญศึกษา

ยอแซฟ กรุงเทพฯ

เซนต์หลุยส์ศึกษา

เซนต์ราฟาแอล

สามัคคีสงเคราะห์

 

เขตการศึกษาที่ 2

แม่พระฟาติมา

โยนออฟอาร์ค

พระมารดานิจจานุเคราะห์

 

เขตการศึกษาที่ 3

10 ซางตาครู้สศึกษา

11 เซนต์แมรี่

12 แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ

13 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

14 พระแม่สกลสงเคราะห์

15 สมรรถภาพวิทยา

 

เขตการศึกษาที่ 4

16 พระวิสุทธิวงส์

17 เซนต์เทเรซา

18 มาเรียลัย

19 เซนต์แอนโทนี

20 ดาราสมุทร

21 มารดานฤมล

22 มาลาสวรรค์พิทยา

23 นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี

24 คอมมูนิต้า อินคอนโทร

 

เขตการศึกษาที่ 5

25 นักบุญเปโตร

26 ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย

27 ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง

28 บอสโกพิทักษ์

29 อันนาลัย

30 เซนต์แอนดรูว์

 

เขตการศึกษาที่ 6

31 ราษฎร์บำรุงศิลป์

32 เซนต์เทเรซาแสงทอง

33 เซนต์จอห์นบัปติสต์

34 ยอแซฟอยุธยา

35 ไตรราชวิทยา

36 แม่พระประจักษ์ สุพรรรณบุรี

37 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ที่ตั้ง เลขที่ 122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-681-3840-4; 02-681-3850-1
โทรสาร ชั้น 1 -
โทรสาร ชั้น 3 02-681-3854 (สภาการศึกษาคาทอลิกฯ และ กลุ่มงานจิตตาภิบาล)
โทรสาร ชั้น 4 02-681-3852 (แผนกวิชาการฯ แผนกปฐมวัย แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
โทรสาร ชั้น 5 02-681-3838 (สำนักอำนวยการ เลขาฯ บัญชี งบประมาณ การเงิน ฝ่ายบุคคล สำนักมาตรฐานฯ วิชาชีพครู)
อีเมล์    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์   www.edbathai.com
 

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : Suratsvadii

น.ส. สุรัสวดี หงษ์วงค์ กลุ่มงานจิตตาภิบาล

แผนที่การเดินทาง

แบบฟอร์ม/เอกสารฝ่ายการศึกษาฯ

หมายเหตุ : ลำดับเอกสารอาจถูกตัดไปเนื่องจากมีส่วนที่เป็นปก /สารบัญ /ภาคผนวก เป็นต้น

ประสานงาน/เอกสารอื่นๆ โทร. 02 681 3840-4 (คุณนภนลินี /คุณสุรัสวดี)

คณะผู้บริหาร

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษา/ผู้อำนวยการฝ่ายฯ : บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม
2. รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ : บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ
3. รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล : บาทหลวงสุขุม กิจสงวน
4. ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา : บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

 

โครงสร้าง ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน แต่ละกลุ่มงานมีแผนกย่อย ดังนี้

1. กลุ่มงานอำนวยการ

บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานอำนวยการ

แบ่งการทำงานเป็น 5 แผนก

มีบุคลากรจำนวน 15 คน ประกอบด้วย


1.1 สำนักงานอำนวยการ 
ดำเนินงานด้านบุคลากร ด้านธุรการ เอกสารของฝ่ายฯ

มีบุคลากรจำนวน 7 คน ได้แก่

1. เลขานุการ : นางสาวกุลกัลยา กังก๋ง
2. แผนกบุคคลสำนักงาน : นางสาวนภนลินี พานิชประไพ
3. แผนกบริการ : นายวิทยา ปานยิ้ม
4. แผนกบริการ : นายวีรวิชญ์ รัศมีบุญสิทธิ์
5. แผนกช่างซ่อมบำรุง : นายนันทชัย ม่วงนา
6. แม่บ้าน : นางบุญเรือน เตโชปฎิมากร
7. แม่บ้าน : นางสาวครสวรรค์ ยืนยั่ง


1.2 แผนกบุคคลโรงเรียน
ดำเนินงานด้านบุคลากรของโรงเรียน ทุนการศึกษา เงินสะสมเลี้ยงชีพและเงินบำเหน็จ จัดทำข้อมูลสถิติโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากร

มีบุคลากรจำนวน 1 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกบุคคลโรงเรียน : นางสาวนาถอนงค์ เด่นไชยรัตน์


1.3 แผนกงบประมาณ ดำเนินงานด้านแผนงานและงบประมาณของฝ่ายการศึกษา และงบประมาณของโรงเรียน

มีบุคลากรจำนวน 2 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกงบประมาณ : นางสาววันเพ็ญ ฉัตรภูมิรุจี
2. เจ้าหน้าที่แผนกงบประมาณ : นางสาวภัทรภา เพ็งทะเล


1.4 แผนกบัญชี ดำเนินงานด้านบัญชีของฝ่ายการศึกษา และบัญชีของโรงเรียน

มีบุคลากรจำนวน 3 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกบัญชี : นางสาวจิรพรรณ ศิริจางคพัฒนา
2. เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี : นางสาวชลฉัตร เจริญจรรยากูล
3. เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี : นางสาวประพรศรี กลิ่นหอม


1.5 แผนกการเงิน ดำเนินงานด้านการเงินของฝ่ายการศึกษา และการเงินของโรงเรียน

มีบุคลากรจำนวน 3 คน ได้แก่

1. รักษาการหัวหน้าแผนกการเงิน : นางสาววันเพ็ญ ฉัตรภูมิรุจี
2. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน : นางสาวเนตรนภา นาวารัตน์
3. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน : นายกฤตภาส ล้อมสมบัติ (ทดลองงาน/งานเว็บไซต์)

 

2. กลุ่มงานวิชาการ

บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ

ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานของฝ่าย สร้างและบริการข้อสอบปลายภาคเรียน (ข้อสอบร่วม) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ติดตาม ประเมินผล นิเทศการใช้หลักสูตร พัฒนาครูและระบบการแนะแนว จัดอบรมและจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

แบ่งการทำงานเป็น 4 แผนก

มีบุคลากรจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

2.1 แผนกปฐมวัย มีบุคลากรจำนวน 3 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกปฐมวัย : นางสาวกาญจนา สุวรรณธาร
2. เจ้าหน้าที่แผนกปฐมวัย : นางสาวพิรญาณ์ จรูญวัฒนไพบูลย์
3. เจ้าหน้าที่แผนกปฐมวัย : นางสาวยุพิน พลหนา

 

2.2 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีบุคลากรจำนวน 8 คน ได้แก่

1. ผู้จัดการแผนกวิชาการฯ : นางสาวทิพวรรณ วังเย็น
2. รองผู้จัดการแผนกวิชาการฯ : นางสาวภัณญามล กระต่ายแก้ว
3. เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการฯ : นางสาวดรุณี จันทสร
4. เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการฯ : นางสาวกนกพร ชินนาทพงศ์
5. เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการฯ : นางสาวณัฐณิชา หงษ์นเรศ
6. เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการฯ : นายรณชาติ ผ่องบุรุษ
7. เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการฯ : นางสาวเบญจภรณ์ มะซอ
8. เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการฯ : นางสาวพิทยา ทับทอง

 

2.3 แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มีบุคลากรจำนวน 2 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : นางสาวมาลัยพร อภิรักษ์ฤทัยกุล
2. เจ้าหน้าที่แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : นายเวชวุฒ มาเสถียรวงศ์

 

2.4 แผนกภาษาต่างประเทศ

มีบุคลากรจำนวน 2 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ : นางมยุรี แสงไพโรจน์
2. เจ้าหน้าที่แผนกภาษาต่างประเทศ : THERESIA ASTANTI RORIK ชาวอินโดนีเซีย

 

3. กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน ประกอบด้วย

3.1) แผนกมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

3.2) แผนกพัฒนาวิชาชีพครู

มีบุคลากรจำนวน 1 คน ได้แก่

หัวหน้าแผนกพัฒนาวิชาชีพครู/ประสานงานมาตรฐานฯ : นางสาวปัทมพร สมศรี

 

4. กลุ่มงานจิตตาภิบาล
บาทหลวงสุขุม กิจสงวน รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

ดำเนินงานด้านจิตตาภิบาลของโรงเรียน ส่งเสริมการสอนคำสอนและกิจกรรมคาทอลิก ดังนี้

4.1) แผนกอภิบาล

4.2) แผนกคริสตศาสนธรรมและการเผยแผ่พระคริสตธรรม

4.3) แผนกศาสนสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

 ดำเนินงานด้านจิตตาภิบาลของโรงเรียนในระดับเขต 1 – 6 และร่วมกันในฝ่ายงาน 4 ฝ่าย ดำเนินงานภายใต้ คณะกรรมการจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ประกอบด้วย

1. ฝ่ายการศึกษาฯ : แผนกจิตตาภิบาล

2. ฝ่ายงานอภิบาลฯ : แผนกเยาวชน แผนกพระคัมภีร์ แผนกคริสตศาสนธรรม

3. ฝ่ายงานธรรมทูตฯ : แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต (งานยุวธรรมทูต)

4. ฝ่ายสังคมฯ : แผนกอำนวยการ

มีบุคลากรจำนวน 1 คน ได้แก่

หัวหน้าแผนกจิตตาภิบาล : นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์ (และดูแลเว็บไซต์)