ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja
โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 

เขตการศึกษาที่ 1

กุหลาบวิทยา

อัสสัมชัญศึกษา

ยอแซฟ กรุงเทพฯ

เซนต์หลุยส์ศึกษา

เซนต์ราฟาแอล

สามัคคีสงเคราะห์

 

เขตการศึกษาที่ 2

แม่พระฟาติมา

โยนออฟอาร์ค

พระมารดานิจจานุเคราะห์

 

เขตการศึกษาที่ 3

10 ซางตาครู้สศึกษา

11 เซนต์แมรี่

12 แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ

13 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

14 พระแม่สกลสงเคราะห์

15 สมรรถภาพวิทยา

 

เขตการศึกษาที่ 4

16 พระวิสุทธิวงส์

17 เซนต์เทเรซา

18 มาเรียลัย

19 เซนต์แอนโทนี

20 ดาราสมุทร

21 มารดานฤมล

22 มาลาสวรรค์พิทยา

23 นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี

24 คอมมูนิต้า อินคอนโทร

 

เขตการศึกษาที่ 5

25 นักบุญเปโตร

26 ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย

27 ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง

28 บอสโกพิทักษ์

29 อันนาลัย

30 เซนต์แอนดรูว์

 

เขตการศึกษาที่ 6

31 ราษฎร์บำรุงศิลป์

32 เซนต์เทเรซาแสงทอง

33 เซนต์จอห์นบัปติสต์

34 ยอแซฟอยุธยา

35 ไตรราชวิทยา

36 แม่พระประจักษ์ สุพรรรณบุรี

37 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง