ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

161982814 476452973715706 4701367452270320556 n

Saint Theresa Academic & Innovation Fair 2020
คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการและทัศนศึกษาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเซนต์เทเรซา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
- - -
เวลา 09.00 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ได้มาถึงบริเวณงาน ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท ประธานจัดงาน กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ตัวแทนนักเรียน 3 คน กล่าวแสดงความยินดีกับคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม โอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ
- คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน 8 กลุ่มสาระ
- ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท มอบของที่ระลึกแด่คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ และซิสเตอร์อัจฉรา สุขพิบูลย์
- คุณพ่อมาโนช สมสุข มอบของที่ระลึกให้กับ คุณกรณ์ จาติกวณิช คุณเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ คุณสินชัย ลือสุขประเสริฐ คุณมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร คุณกนกพล ประภานนท์ นายวรนล กิติสาธร และครูผู้สอนวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน ปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 3 ท่าน
- ชมการแสดงของนักเรียน 2 ชุด ได้แก่ แห่บั้งไฟพญานาค และจินตลีลาประกอบเพลง
- คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายเรื่อง รูปแบบการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพสู่โลกอนาคต
- ประธานในพิธีและคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการเรียนรู้งานภายใน ผู้ปกครองเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน นักเรียนศึกษาผลงานทางวิชาการภายในงานจนถึงเวลา 15.45 น.
- - -
คำกล่าวเปิดงาน ของ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม
โอกาสเปิดงานวันวิชาการและทัศนศึกษาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
Saint Theresa Academic & Innovation Fair 2020
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ชั้น 1 อาคารเซนต์เทเรซา
****************************************************

คุณพ่อ ซิสเตอร์ ท่านผู้มีเกียรติ คณะกรรมการจัดโครงการ คณะครู และนักเรียนทุกคน

พ่อรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการและทัศนศึกษาภายใน ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา พ่อได้ทราบว่าปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนเซนต์เทเรซา ได้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรกและเปิดแผนการเรียนทั้งหมด 3 แผน มีนักเรียนเต็มทุกแผน โครงสร้างหลักสูตรยังจัดให้นักเรียนได้ศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติมซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนอื่นให้นักเรียนทุกคนเรียน คือเปิด “วิชาวิศวกรรมพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์” ซึ่งวิชาดังกล่าวสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ให้นักเรียนฝึกทักษะการเขียนโค้ดเพื่อนำโค้ดนั้นไปสร้างชิ้นงานนวัตกรรมในระหว่างนักเรียนทำ Project นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการทดสอบ ปรับปรุงแก้ไขผลงาน มีการฝึกเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ากับโค้ด มีการปรับปรุงแก้ไขผลงาน จนผลงานนั้นสำเร็จมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ
โครงการวันวิชาการของโรงเรียน นอกจากการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักเรียนแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดให้มีโครงการทัศนศึกษา ซึ่งทราบว่าปีนี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) ทางโรงเรียนจึงจัดภายในโรงเรียน มีฐานการเรียนรู้ 4 ภาค นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ กิจกรรมพลพรรครักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ 3 ศาสนา ซึ่งในเขตหนองจอก มีอัตลักษณ์ทางพหุวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีวัฒนธรรมความเชื่อที่หลากหลาย แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ เหล่านี้สอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูเจ้าที่ทรงกล่าวว่า “มนุษย์ทุกคน มีพระบิดาองค์เดียวกัน มนุษย์จึงต้องสร้างสังคมให้น่าอยู่ มีสันติภาพและมีความรัก” ซึ่งพ่อคิดว่าโรงเรียนเซนต์เทเรซาแห่งนี้สามารถนำคำสอนของพระเยซูเจ้าไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี มีการบูรณาการคุณค่าพระวารสารไปในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เพราะสถานศึกษาคาทอลิกนอกจากจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการแล้วยังต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก
การจัดงานในวันนี้พ่อขอให้คณะครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความสุขตลอดวันโอกาสนี้ ขอท่านนักบุญเทเรซาองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนโปรดอำนวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วพ่อขอเปิดงาน Saint Theresa Academic & Innovation Fair 2020ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บัดนี้
- - -
ที่มาของภาพ: เพจโรงเรียนเซนต์เทเรซา
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2872302096343691&id=100006917864715
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2872308049676429&id=100006917864715
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2872304746343426&id=100006917864715
- - -
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
www.edbathai.com

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: https://local.brighttv.co.th/bkk/Bangkok/28819

<Facebook>      <ดูรูปภาพทั้งหมด>

162646474 476453087049028 1632308894126524443 n

162126489 476453263715677 2395142459717685042 n