ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja
1597739672677
โครงสร้างและแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณค่าพระวรสาร

       ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรการการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

      เพื่อให้การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร มีความสอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาที่ได้มีการปรับตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม่) ดังนี้

ปีการศึกษา 2563 การปรับหลักสูตรใหม่ 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 3,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้

ปีการศึกษา 2562 การปรับหลักสูตรใหม่ 6 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 1,2,4,5  และมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ดังนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------