ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

14 p

<14. โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ - PRAMAESAKOLSONGKROH SCHOOL>

โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 3