ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

15 p2

<15. โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ - Gabriel Upatham School>

โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 3

(ไม่พบเว็บไซต์)