ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

 23p

<23. โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี - Saint Joseph Nongree School>

โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 4

(ไม่พบเว็บไซต์)