ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

25p

<25. โรงเรียนนักบุญเปโตร - Saint Peter School>

โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 5