The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja
พิธีการลูกเสือวิสามัญ – พิธีการส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ
           
        พิธีการส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ หมายถึง เมื่อลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีอายุระหว่าง ๑๖-๑๘ ปี สมควรได้รับการส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้า ให้เข้าสู่การเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกเสือประเภทสุดท้ายและลูกเสือที่มีอายุสูงสุด เป็นคนหนุ่มสาวที่มีความคิดค่อนข้างเป็นตัวของตัวเอง พร้อมจะได้รับคำแนะนำจากพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าและมีความสำเร็จในชีวิตลูกเสือต่อไป 
          ความเป็นมา
          ท่าน บี-พี ได้นำหลักการและวิธีการฝึกอบรมเพื่อการเตรียมตัวเป็นอัศวินของอังกฤษ มาเป็นแนวทางการประกอบพิธีส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ พิธีนี้ถือเป็นพิธีที่สำคัญของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่แสดงให้เห็นว่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เมื่อมีอายุสูงขึ้น มีความรู้มากขึ้นและปฏิบัติตนตามแบบของลูกเสือดีขึ้น ผู้บังคับบัญชาจะส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าสมควรเป็นแบบอย่างของลูกเสือรุ่นน้อง ซึ่งต่อจะต้องไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งด้านวิชาการ ด้านสังคมและทักษะของลูกเสือตามคำแนะนำของพี่เลี้ยง ที่จะคอยช่วยเหลือให้บรรลุจุดประสงค์ต่อไป 
          หลังจากการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นแรกระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ จาก ๒๒ สถานศึกษา ได้นำหลักการวิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามัญไปขยายผล จัดให้มีการอบรมลูกเสือพี่เลี้ยง ตั้งกองลูกเสือวิสามัญ และมีพิธีรับส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา ที่มีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญอยู่ในสถานศึกษาเดียวกันขึ้น 
          พิธีการส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ
          เป็นพิธีการเมื่อลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีอายุที่จะเป็นลูกเสือวิสามัญได้ พิธีนี้ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะให้กองลูกเสือวิสามัญมาร่วมพิธีทั้งกอง แต่ก็ควรมีลูกเสือวิสามัญบางส่วน ที่สำคัญประกอบด้วยพี่เลี้ยง ๒ คน กับผู้กำกับลูกเสือสามัญ การประกอบพิธีส่งตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปเป็นลูกเสือวิสามัญให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
          ๑. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จัดเป็นรูปครึ่งวงกลม ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ยืนกลางผู้กำกับลูกเสือวิสามัญและพี่เลี้ยง ๒ คนยืนหลัง
image001 021165 
          ๒. ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หันหน้าเข้าสู่กองลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มามอบตัวให้แก่ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ
 image002 021165
          ๓. พิธีการส่งมอบตัว ดังนี้ 
          ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ : “... (ออกชื่อลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) ได้เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มา...ปี และปัจจุบันนี้โตพอที่จะ
                                                           เป็นลูกเสือวิสามัญได้แล้วข้าขอเสนอให้เป็นผู้สมัครใหม่ และข้าหวังว่าท่านคงจะรับไว้เป็น
                                                           เตรียมลูกเสือวิสามัญ"
          ลูกเสือวิสามัญ                       : “ข้าเต็มใจ”
          ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ           : “เจ้าเต็มใจจะฝึกอบรมในกองลูกเสือวิสามัญหรือ”
          ผู้สมัครใหม่                           : “ข้าเต็มใจ”
          ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ           : “ถ้าเช่นนั้นกองลูกเสือวิสามัญก็เต็มใจที่จะรับเจ้าเข้าไว้”  
                                                          “ในฐานะที่ข้าเป็นผู้นำของกลุ่ม ข้ามีความยินดีที่เจ้าจะได้ก้าวหน้า ต่อไปและขอให้เจ้าจงสำเร็จใน
                                                          กิจการลูกเสือวิสามัญ”  
                                                          “ข้าขอมอบแถบสีเหลืองและสีเขียวที่ไหล่ให้แก่เจ้า ซึ่งเป็นแถบสีแทนลูกเสือสำรองและลูกเสือ
                                                          สามัญในกระบวนการลูกเสือ ส่วนแถบสีแดงแทนลูกเสือวิสามัญ ยังไม่ได้มอบให้ ทั้งนี้เป็นเครื่อง
                                                          เตือนใจว่าต่อไปนี้ เจ้าจะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าเป็นสมาชิกอันสมบูรณ์ในกองลูกเสือวิสามัญ ซึ่ง
                                                          ในขณะนี้ ข้าเชื่อว่าพี่เลี้ยงของเจ้าจะได้ช่วยให้เจ้าได้สำเร็จผลในความปรารถนาของเจ้า”
                                                           (พี่เลี้ยงสัมผัสมือกับผู้สมัครใหม่)
 image003 021165
           ผู้สมัครใหม่พร้อมกับพี่เลี้ยง ๒ คน กลับหลังหัน หันหน้าสู่กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และทำความเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แสดงการเคารพตอบพร้อมกับเปล่งเสียงแสดงความยินดี 
          คุณประโยชน์ของพิธีการส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ
          ๑. เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นลูกเสือ และตระหนักในความรับผิดชอบตามวุฒิภาวะของการเป็นลูกเสือวิสามัญ
          ๒. เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักในความสัมพันธ์ของลูกเสือ เกิดความรู้สึกในความเป็นส่วนหนึ่ง และเป็นพวกเดียวกันในสังคมลูกเสือ 
          ๓. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในความเจริญก้าวหน้าของบทบาทหน้าที่ไปสู่การเป็นลูกเสือวิสามัญที่จะต้องมีภารกิจและหน้าที่ เพื่อบริการผู้อื่น (Service to Others) และประเทศชาติสูงขึ้น 
          ๔. ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในการเรียนรู้ และได้รับการฝึกอบรมในกิจกรรมลูกเสือตามลำดับสู่ระดับที่สูงขึ้น ด้วยวิธีการของลูกเสือ 
          ๕. เพื่อสร้างเสริมให้ลูกเสือวิสามัญภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับทางด้านจิตใจ
 
 
ที่มา :  สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๒
 
 

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

.........................................

คัดลอกLinkเพื่อแชร์ : https://bit.ly/3SX5dHr

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

banner จปส.265

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png7.png9.png0.png5.png4.png5.png
วันนี้1591
เมื่อวานนี้2498
อาทิตย์นี้18063
เดือนนี้7969
รวม2790545

Who Is Online

1
Online

วันเสาร์, 03 ธันวาคม 2565 06:42