The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

พิธีการลูกเสือวิสามัญ - การประชุมคณะกรรมการประจำกองลูกเสือวิสามัญ


image001 091165
ภาพจาก : http://www.khicec.ac.th/news-detail_11_651


     การประชุมคณะกรรมการประจำกองลูกเสือวิสามัญ หมายถึง ระบบบริหารในกิจการลูกเสือวิสามัญ โดยให้นายหมู่ของลูกเสือวิสามัญได้มาประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาเกียรติ การจัดกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ การบริหารภายในของกองลูกเสือ ประกอบด้วยกิจกรรมพิเศษ การควบคุมการรับ-จ่ายเงินของกองลูกเสือ การติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยมีผู้กำกับกองลูกเสือคอยให้คำแนะนำและเสนอแนะ

          ความเป็นมา

         แนวความคิดในเรื่องการประชุมนายหมู่ลูกเสือเกิดจากลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ ตั้งแต่สมัยที่นำเด็กกลุ่มหนึ่งไปจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี ได้แบ่งเด็กออกเป็น ๔ หมู่ แต่ละหมู่มีนายหมู่ลูกเสือในกระบวนการสอนและการจัดการ โดยจะเชิญนายหมู่ลูกเสือมาฝึกก่อน ให้นายหมู่ลูกเสือไปฝึกลูกหมู่ต่อไปพร้อมกันนั้นก็เปิดโอกาสให้นายหมู่ลูกเสือได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และพบว่าด้วยกระบวนการเช่นนี้ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระบบหมู่อย่างดียิ่ง หลักความคิดในการที่จะให้ นายหมู่ลูกเสือมาร่วมกันคิดกำหนดกิจกรรม จึงเป็นหลักสำคัญเพื่อพัฒนาเป็นการประชุมนายหมู่ลูกเสือ เพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

          องค์ประกอบ

          คณะกรรมการประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประกอบด้วยหัวหน้านายหมู่ลูกเสือเป็นประธาน ผู้ช่วยหัวหน้านายหมู่ลูกเสือเป็นรองประธาน กับให้นายหมู่ลูกเสือ รองนายหมู่ลูกเสือ ในกองนั้น เป็นกรรมการ แล้วเลือกกันเองเป็นกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม บัญชี พัสดุ

          คณะกรรมการประจำกอง ให้อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน ๑๒ เดือน (๑ ปี) ทั้งนี้เพื่อเปิดให้โอกาสให้ ผู้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้านายหมู่ลูกเสือ ผู้ช่วยหัวหน้านายหมู่ลูกเสือ และกรรมการดำเนินงานของกองบ้าง โดยให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำกองอย่างน้อยเดือนละครั้ง ในการประชุมให้หัวหน้านายหมู่ลูกเสือเป็นประธานที่ประชุม ผู้ช่วยหัวหน้านายหมู่ลูกเสือ ๑ คนเป็นรองประธาน เลขานุการเป็นผู้จดรายงานการประชุม ส่วนผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าประชุมด้วย ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ควรจัดให้มีคูหาลูกเสือ (Rover Den) ขนาดอย่างน้อย ๔ x ๖ เมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่อเนกประสงค์ของกอง


image002 091165    

         คณะกรรมการประจำกองมีหน้าที่ดังนี้

          ๑. รักษาเกียรติของกองลูกเสือ

          ๒. วางแผนและจัดรายงานกิจกรรมประจำของกองลูกเสือ

          ๓. บริหารกิจการภายในกองลูกเสือ เช่น

                    - กรณีที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจพิจารณาแต่งตั้งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในกองคนหนึ่งเป็นหัวหน้ากิจกรรมนั้น

                    - การควบคุมการรับ-จ่ายเงินของกองลูกเสือ

                    - ให้ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนของกอง ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก

                    - คัดเลือกลูกเสือวิสามัญอาวุโส ๑ คน หรือ ๒ คน ที่รอบรู้งานลูกเสือวิสามัญเพื่อให้ทำหน้าที่พี่เลี้ยง (Sponser) เตรียมลูกเสือวิสามัญ (Rover Squire) ของแต่ละคน จนกว่าเตรียมลูกเสือวิสามัญนั้นจะผ่านลูกเสือโลก การสำรวจตนเอง (Vigil) และได้เข้าประจำกอง (Investiture) เป็นลูกเสือวิสามัญ (Rover Scout) โดยสมบูรณ์

          คุณประโยชน์ของการประชุมคณะกรรมการประจำกองลูกเสือวิสามัญ

           ๑. เพื่อให้โอกาสและส่งเสริมลูกเสือให้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการลูกเสือวิสามัญในกองของตน

           ๒. เพื่อฝึกให้ลูกเสือวิสามัญรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง อีกทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อื่นด้วย

           ๓. เพื่อร่วมมือกันสร้าง รักษาเกียรติคุณ และเกียรติฐานะ ของความเป็นลูกเสือ

           ๔. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในกองลูกเสือวิสามัญเพื่อการพัฒนากิจการลูกเสือ

           ๕. เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนลูกเสือ ในด้านการเป็นผู้นำ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาในด้านสติปัญญา และสังคมโดยรวม

 

ที่มา : สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๒

 

 

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

.........................................

คัดลอกLinkเพื่อแชร์ :  https://bit.ly/3UHizsE

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

banner จปส.265

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png7.png9.png0.png3.png7.png1.png
วันนี้1417
เมื่อวานนี้2498
อาทิตย์นี้17889
เดือนนี้7795
รวม2790371

Who Is Online

1
Online

วันเสาร์, 03 ธันวาคม 2565 05:01