The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja
พิธีการลูกเสือวิสามัญ - พิธีการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ
 
          พิธีการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ หมายถึง พิธีการที่แสดงว่าลูกเสือวิสามัญที่สมัครใหม่ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเข้าประจำกอง จะต้องมีการเรียนรู้ชีวิตของลูกเสือและทักษะลูกเสือ โดยมีพี่เลี้ยง ๒ คน เป็นคนช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าและมีความสำเร็จในชีวิตลูกเสือต่อไป 
          ความเป็นมา
          ลอร์ด เบเดน-โพเอลส์ ได้นำหลักการและวิธีการฝึกอบรมเตรียมตัวเป็นอัศวินของอังกฤษมาเป็นแนวทาง การประกอบพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ถือเป็นพิธีการที่สำคัญของลูกเสือวิสามัญใหม่ ซึ่งแสดงว่าจะต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งด้านวิชาการ ด้านสังคมและทักษะลูกเสือตามคำแนะนำของพี่เลี้ยง ๒ คน ที่คอยช่วยเหลือให้บรรลุจุดประสงค์ต่อไป 
          หลังจากการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นแรก ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ผู้บังคับบัญชาจาก ๒๒ สถานศึกษา ได้นำหลักการ วิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามัญไปขยายผล จัดให้มีการอบรมลูกเสือพี่เลี้ยง ตั้งกองลูกเสือวิสามัญและมีพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญขึ้น 
          ขั้นตอนพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
          ให้กองลูกเสือวิสามัญยืนเป็นรูปครึ่งวงกลม เตรียมลูกเสือวิสามัญยืนอยู่ข้างหลังนอกวงกลมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญยืนอยู่ตรงกลาง พี่เลี้ยงของลูกเสือใหม่ยืนหันหน้าเข้าหาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญห่างประมาณ ๓ เมตร
 image001 161165
 
          ให้ผู้ส่งมอบตัวนำลูกเสือใหม่มายืนกลางวง ยืนอยู่กลางระหว่างพี่เลี้ยงกับผู้กำกับลูกเสือวิสามัญลูกเสือจากกลุ่ม ให้ผู้กำกับลูกเสือของลูกเสือนั้นเป็นผู้ส่งมอบตัว ส่วนลูกเสืออื่น ๆ ให้ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือเป็นผู้ส่งมอบ
 image003 161165
 
                    ผู้ส่งมอบตัว                 : “ข้านำ (ออกนามลูกเสือ) เพื่อเข้าเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญในกองลูกเสือของท่าน” 
                    ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ : “ท่านพอใจแล้วหรือว่า เขากำลังพยายามหรือจะพยายามปฏิบัติตามพันธะของลูกเสือรวมทั้งการ
                                                          บำเพ็ญตนต่อสาธารณประโยชน์และจะเป็นสมาชิกที่ดีของกองลูกเสือวิสามัญต่อไป” 
                    ผู้ส่งมอบตัว                 : “ข้าพอใจแล้ว” 
                    ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ : “การเป็นลูกเสือวิสามัญเป็นการร่วมวงในหมู่พี่น้องที่นิยมชีวิตกลางแจ้งและให้บริการแก่ผู้อื่น
                                                          การที่เจ้าประสงค์จะเข้ามาร่วมในกระบวนการนี้ เจ้าพร้อมจะเพิ่มพูนความรู้ภาคปฏิบัติของการ
                                                          ลูกเสือและนิยมใช้ชีวิตกลางแจ้งแล้วหรือ” 
                    ผู้สมัครใหม่                 : “ข้าพร้อมแล้ว” 
                    ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ : “เจ้าทราบหรือไม่ว่า หน้าที่อันแรกของเจ้าคือบ้านของเราเอง และเจ้าจะพยายามสร้างฐานะ
                                                         ของเจ้า” 
                    ผู้สมัครใหม่                 : “ข้าทราบแล้ว” 
                    ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ : “เจ้าพร้อมที่จะอบรมตัวเจ้าเพื่อให้บริการแก่ชุมชนหรือไม่” 
                    ผู้สมัครใหม่                 : “ข้าทราบแล้ว” 
                    ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ : “เจ้ายอมรับวิถีชีวิตดังที่ได้กำหนดไว้ในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือหรือ” 
                    ผู้สมัครใหม่                 : “ข้ายอมรับ” 
                    ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ : “เมื่อเจ้าได้ให้ความมั่นใจเช่นนี้แล้วขอให้เจ้าทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เพื่อเป็น
                                                          สัญลักษณ์แห่งความจริงของเจ้า และเพื่อแสดงว่าได้รับเจ้าเข้าเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญแล้ว” 
                                                         กองลูกเสือแสดงรหัส ผู้สมัครใหม่แสดงรหัส “ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า 
                                                         ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
                                                         ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 
                                                         ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ”
                    ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ : สัมผัสมือซ้ายกับลูกเสือใหม่ แล้วกล่าวว่า “ข้าเชื่อในเกียรติของเจ้าว่าเจ้าจะทำดีที่สุดที่จะรักษา
                                                         คำปฏิญาณนั้นไว้ บัดนี้ข้ารับเจ้าเข้าไว้เป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญในคณะพี่น้องลูกเสือแห่งโลกอัน
                                                         ยิ่งใหญ่แล้ว” 
          ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญประดับแถบติดไหล่สีเหลืองและสีเขียว คือ แถบของลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญให้แก่ลูกเสือใหม่ และกล่าวว่า “แถบสีแดง” ซึ่งเป็นสีของลูกเสือวิสามัญนั้นยังขาดอยู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าต่อจากนี้ไปเจ้าจะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าเป็นสมาชิก อันสมบูรณ์ในกองลูกเสือวิสามัญเพื่อการนี้ข้าขอมอบเจ้าให้แก่พี่เลี้ยงของเจ้าที่จะให้บรรลุจุดประสงค์ต่อไป
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญประดับแถบติดไหล่สีเหลืองและสีเขียว
image005 161165  
ภาพจาก : http://www.sicec.ac.th/web2562/blog/จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือ
          ให้พี่เลี้ยงสองคนเข้ามาข้างหน้า พี่เลี้ยงอาวุโสยืนทางขวาของเตรียมลูกเสือวิสามัญ พี่เลี้ยงคนรองยืนทางซ้าย ส่วนผู้ส่งมอบตัวให้ก้าวถอยหลังไป ให้พี่เลี้ยงอาวุโสกล่าวคำต้อนรับลูกเสือวิสามัญใหม่เป็นสมาชิกในกองลูกเสือวิสามัญด้วยถ้อยคำที่เหมาะสม แล้วนำไปยืนรวมกับลูกเสือวิสามัญใหม่ ผู้ซึ่งจะได้ต้อนรับด้วยวิธีการอันสมควร
 image007 161165
          ถ้าหากเด็กมาสมัครเข้าเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญหลายคนก็ให้เข้าแถวหน้ากระดานเรียงหมู่ปิดระยะและเข้ามาประกอบพิธีทีละ ๑ หมู่ ก็ได้ และควรมอบหมายให้รองผู้กำกับลูกเสือวิสามัญคนใดคนหนึ่งถือพานใส่แถบสีคอยส่งให้ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และควรกำหนดให้ลูกเสือใหม่ที่ประกอบพิธีเสร็จแล้วไปเข้าแถวรออยู่หลังผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ระยะห่าง ๖ ก้าว 
          คุณประโยชน์ของพิธีการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ
          ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนวัยหนุ่มสาวให้เป็นพลเมืองดี สืบเนื่องมาจากการเป็นลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามลำดับ แต่มีขอบข่ายกว้างขวางยิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับวัยลูกเสือวิสามัญ 
          ๒. เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยพยายามช่วยให้ลูกเสือได้นำเอาอุดมการณ์ของคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 
 
ที่มา :  สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๒
 
 

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

.........................................

คัดลอกLinkเพื่อแชร์ : https://bit.ly/3UIrgDe

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

banner จปส.265

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png7.png9.png0.png5.png3.png0.png
วันนี้1576
เมื่อวานนี้2498
อาทิตย์นี้18048
เดือนนี้7954
รวม2790530

Who Is Online

2
Online

วันเสาร์, 03 ธันวาคม 2565 06:32