The Education Department of Bangkok Archdiocese

นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนเซนต์แอนโทนี

โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 3 และเขต 4

ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์แอนโทนี

.....................................

 

          วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนเซนต์แอนโทนี โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 3 และเขต 4 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์แอนโทนี มีครูเข้าร่วมนิเทศจาก..

          - เขต 3  คือ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

          - เขต 4  คือ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ และโรงเรียนมาเรียลัย

          - แผนกปฐมวัย จากฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   

          รวมผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ จำนวน  10  คน

          เซอร์เวโรนิกา ประราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์แอนโทนี กล่าวต้อนรับฝ่ายการศึกษาฯ คณะครูจากเขต 3 และเขต 4  ยินดีต้อนรับครูทุกท่านที่มาร่วมนิเทศกัลยาณมิตร ขอบคุณฝ่ายการศึกษาฯ ที่เป็นผู้นำพาความรู้และติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนางานร่วมกัน เชื่อว่าวันนี้จะได้รับสิ่งดี ๆ จากฝ่ายการศึกษาฯ และคุณครูทุกท่าน ขอแม่พระอวยพรให้ทุกท่านในภารกิจเพื่อเด็ก ๆ ของเรา

16 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.เซนต์แอนโทนี 1

 

          คุณครูนพพร คงดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย แนะนำข้อมูล และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

16 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.เซนต์แอนโทนี 2

 

          อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ชี้แจงกระบวนการนิเทศกัลยาณมิตร แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการ “ให้ใจ” และ “ร่วมใจ” เน้นการสร้างสังคมการเรียนรู้ร่วมกันบนฐานความเป็นจริงตามบริบทของแต่ละโรงเรียน สิ่งสำคัญคือการเติมเต็มซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพ ช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ

          ด้วยกระบวนการนิเทศ ฝ่ายการศึกษาฯ คำนึงถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันนี้อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ขอให้ผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ระมัดระวังเว้นระยะห่าง ไม่อนุญาตให้สัมผัสเด็ก ๆ ซึ่งโรงเรียนอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ และก่อนที่ครูจะไปเยี่ยมชมห้องเรียน ได้มอบหมายภารกิจโดยครูเขต 3 เขต 4 ที่มาร่วมนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เยี่ยมชมห้องเรียนทั้งสามระดับ และชี้แจงประเด็นในแบบนิเทศและวิเคราะห์การจัดกิจกรรม นำเสนอการจัดกิจกรรมภาพถ่ายที่โรงเรียนในแต่ระดับ

 

คณะกรรมการนิเทศ เยี่ยมชมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

16 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.เซนต์แอนโทนี 4

16 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.เซนต์แอนโทนี 5

16 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.เซนต์แอนโทนี 6

16 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.เซนต์แอนโทนี 7

16 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.เซนต์แอนโทนี 8

16 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.เซนต์แอนโทนี 9

16 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.เซนต์แอนโทนี 10

16 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.เซนต์แอนโทนี 11

16 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.เซนต์แอนโทนี 12

 

ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการนิเทศ

สรุปผลการนิเทศ โดย..

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 1 คุณครูชญาน์นัทช์ พึ่งบุญ  โรงเรียนมาเรียลัย

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 2 คุณครูลัทธพรรณ โยธินรัชสิทธิ์  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 3 คุณครูปราณี เฉลิมพล  โรงเรียนมาเรียลัย

16 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.เซนต์แอนโทนี 13

 

อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร สรุปภาพรวมของการนิเทศในครั้งนี้

          ประเด็นความต่อเนื่องของการพัฒนางาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และร่องรอยการเรียนรู้

จุดเด่นของโรงเรียน

          1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกระบวนการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี ผู้ปกครองเข้าใจบริบทของโรงเรียน เด็กได้ลงมือปฏิบัติผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า

          2. โรงเรียนมีกระบวนจัดการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ในเรื่องที่ใกล้ตัวเด็ก อยู่ในบริบทท้องถิ่น เด็กสามารถไปแหล่งเรียนรู้ได้ สามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง ได้ลงมือทำผ่านประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย

          3. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมการเยี่ยมบ้านเด็กทุกคน 

 

คณะครูผู้มาร่วมนิเทศและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

16 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.เซนต์แอนโทนี 15

(ภาพ : พิรญาณ์ จรูญวัฒนไพบูลย์)

 

 

<<รูปภาพทั้งหมด>>

<<Facebook>>

ลิงค์เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3gbs04Y

 

 

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

         

Fr CECT

EDBA2

Form2556

BG 03

ปก1024

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

TimeTableTest1 66

RM070766

EduSetha

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

4.png3.png9.png7.png5.png4.png1.png
วันนี้640
เมื่อวานนี้3926
อาทิตย์นี้21678
เดือนนี้104974
รวม4397541

Who Is Online

1
Online

วันเสาร์, 23 กันยายน 2566 05:23

วิชาการ - Video Content!

More Videos - วิชาการ