The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 3 และเขต 4

ณ ห้องประชุม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

...........................................

 

          วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 3 และเขต 4 ณ ห้องประชุม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา มีครูเข้าร่วมนิเทศจาก..

          - เขต 3  คือ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กทม.

          - เขต 4  คือ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์  โรงเรียนเซนต์แอนโทนี โรงเรียนดาราสมุทร และ โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี

          - แผนกปฐมวัย จากฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   

          รวมผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ จำนวน  13  คน

          ซิสเตอร์นงนภัส สุวรรณใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา นำสวดภาวนา และกล่าวต้อนรับ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่โรงเรียนของเราได้รับการนิเทศจากฝ่ายการศึกษาฯ  คณะครูจาก เขต 3 และเขต 4 เป็นปีแรกของการมาเจอกัน หลังจากสถานการณ์โควิด-19  ซิสเตอร์คิดว่าจะได้รับคำแนะนำดี ๆ จากฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูนิเทศจากโรงเรียนในเครือฯ ในการแบ่งปันและเติมเต็มให้ซึ่งกันและกัน ซิสเตอร์เชื่อว่าความเหนียวแน่นของการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาเด็ก และพัฒนาโรงเรียน สามารถสร้างจุดเด่นให้กับโรงเรียนของเราได้  ทั้งด้านการเรียน การสอน ด้านจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ดังนั้น การที่เราจะสร้างเด็กเป็นคนดี และคนเก่ง เราต้องเริ่มต้นที่เด็กอนุบาล

17 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 1

 

          คุณครูกัลยกร  หอมคง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย แนะนำข้อมูล และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

17 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 3

 

          อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ชี้แจงกระบวนการนิเทศกัลยาณมิตร แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการ “ให้ใจ” และ “ร่วมใจ” เน้นการสร้างสังคมการเรียนรู้ร่วมกันบนฐานความเป็นจริงตามบริบทของแต่ละโรงเรียน สิ่งสำคัญ คือ การเติมเต็มซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพ ช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ

          ด้วยกระบวนการนิเทศ ฝ่ายการศึกษาฯ คำนึงถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันนี้อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ขอให้ผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ระมัดระวังเว้นระยะห่าง ไม่อนุญาตให้สัมผัสเด็ก ๆ ซึ่งโรงเรียนอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ และก่อนที่ครูจะไปเยี่ยมชมห้องเรียน ได้มอบหมายภารกิจโดยครูเขต 3 เขต 4 ที่มาร่วมนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เยี่ยมชมห้องเรียนทั้งสามระดับ และชี้แจงประเด็นในแบบนิเทศและวิเคราะห์การจัดกิจกรรม นำเสนอการจัดกิจกรรมภาพถ่ายที่โรงเรียนในแต่ระดับ

 

คณะกรรมการนิเทศ เยี่ยมชมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

17 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 417 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 517 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 617 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 1117 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 817 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 917 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 1017 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 1217 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 1317 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 1417 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 1517 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 16

 

ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการนิเทศ

สรุปผลการนิเทศ โดย..

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 1 คุณครูอัญชุลี มุสิการยกูล  โรงเรียนเซนต์แอนโทนี

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 2 คุณครูเนาวรัตน์ มูลหลวง  โรงเรียนดาราสมุทร

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 3 คุณครูนิตยา นาสมนึก โรงเรียนดาราสมุทร17 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 1717 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 18

 

อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร สรุปภาพรวมของการนิเทศในครั้งนี้

          ประเด็นความต่อเนื่องของการพัฒนางาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และร่องรอยการเรียนรู้

จุดเด่นของโรงเรียน

          1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม Reading Time เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากมาโรงเรียน โดยคุณครูแต่ละระดับชั้นสลับหมุนเวียนมาจัดกิจกรรมที่ลานกิจกรรมหน้าอาคารพระเยซูทุกวัน ช่วงเวลา 07.30 น. ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ  

          2. โรงเรียนจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ มีกระบวนการชัดเจน เด็กได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ เช่น ระดับอนุบาล 1 วัดนักบุญเปาโล ระดับอนุบาล 2 ห้องสหกรณ์โรงเรียน ระดับอนุบาล 3 สวนเกษตร Young Smart Famer มีร่องรอยแผนที่การเดินทาง บันทึกเรื่องราวที่ได้ไปเรียนรู้ต่าง ๆ

          3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีการจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลายให้เด็กได้ทำกิจกรรมปลายเปิด เช่น สีน้ำ สีเทียน วาดภาพอิสระ ฉีกปะ ประดิษฐ์ พบร่องรอยผลงานทั้งสองมิติ สามมิติ

          4. ร่องรอยการเรียนรู้จากชาร์ตสรุปองค์ความรู้ของเด็กในทุกเรื่อง เช่น วรรณกรรมเป็นฐาน  การสอนแบบโครงการ (Project Approach)  และหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ มีกระบวนการเรียนรู้ที่สะท้อนการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง

17 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 19

 

คณะครูผู้มาร่วมนิเทศและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

17 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.มาลาสวรรค์พิทยา 20(ภาพ : พิรญาณ์ จรูญวัฒนไพบูลย์)

 

<<รูปภาพทั้งหมด>>

<<Facebook>>

ลิงค์เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3AqEkVW

 

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png7.png9.png0.png5.png9.png0.png
วันนี้1636
เมื่อวานนี้2498
อาทิตย์นี้18108
เดือนนี้8014
รวม2790590

Who Is Online

2
Online

วันเสาร์, 03 ธันวาคม 2565 07:24