The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 3 และเขต 4

ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

...................................

 

          วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์  โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 3 และเขต 4 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์  มีครูเข้าร่วมนิเทศจาก..

          - เขต 3  คือ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

          - เขต 4  คือ โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนเซนต์เทเรซา และโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

          - แผนกปฐมวัย จากฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   

          รวมผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ จำนวน  10  คน

          ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส  ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์  กล่าวต้อนรับ ซิสเตอร์ดีใจที่มีโอกาสได้ต้อนรับฝ่ายการศึกษาฯ คณะครูจาก เขต 3 และเขต 4 ที่มาเยี่ยมเยียนในวันนี้ กระบวนการนิเทศกัลยาณมิตรเป็นการพัฒนางานปฐมวัยของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง และมีความก้าวหน้า เพื่อประโยชน์ของนักเรียนและคุณครูทุกคนทำงานร่วมกันช่วยส่งเสริมกันและกัน ซิสเตอร์หวังว่าสิ่งที่เราจะทำร่วมกันในวันนี้ก็จะเกิดประโยชน์สำหรับคุณครูและเด็ก ๆ ของเรา ขอให้กิจการที่เราจะทำในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

18 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระวิสุทธิวงส์ 1

 

          คุณครูสุนทรี  อภิชาตโรจนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย  แนะนำข้อมูล และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

18 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระวิสุทธิวงส์ 2

 

          อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร  ชี้แจงกระบวนการนิเทศกัลยาณมิตร แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการ “ให้ใจ” และ “ร่วมใจ” เน้นการสร้างสังคมการเรียนรู้ร่วมกันบนฐานความเป็นจริงตามบริบทของแต่ละโรงเรียน สิ่งสำคัญ คือ การเติมเต็มซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพ ช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ

          ด้วยกระบวนการนิเทศ ฝ่ายการศึกษาฯ คำนึงถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันนี้อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ขอให้ผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ระมัดระวังเว้นระยะห่าง ไม่อนุญาตให้สัมผัสเด็ก ๆ ซึ่งโรงเรียนอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ และก่อนที่ครูจะไปเยี่ยมชมห้องเรียน ได้มอบหมายภารกิจโดยครูเขต 3 เขต 4 ที่มาร่วมนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เยี่ยมชมห้องเรียนทั้งสามระดับ และชี้แจงประเด็นในแบบนิเทศและวิเคราะห์การจัดกิจกรรม นำเสนอการจัดกิจกรรมภาพถ่ายที่โรงเรียนในแต่ระดับ

 

คณะกรรมการนิเทศ เยี่ยมชมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

18 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระวิสุทธิวงส์ 318 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระวิสุทธิวงส์ 418 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระวิสุทธิวงส์ 618 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระวิสุทธิวงส์ 718 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระวิสุทธิวงส์ 818 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระวิสุทธิวงส์ 918 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระวิสุทธิวงส์ 1018 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระวิสุทธิวงส์ 1218 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระวิสุทธิวงส์ 1318 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระวิสุทธิวงส์ 1418 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระวิสุทธิวงส์ 15

 

ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการนิเทศ

สรุปผลการนิเทศ โดย..

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 1 คุณครูวิลัยพรรณ ผลเกตุ  โรงเรียนเซนต์เทเรซา

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 2 คุณครูเนตรชนก แย้มสำรวย  โรงเรียนเซนต์เทเรซา

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 3 คุณครูราตรี วงศ์ทวีป  โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

18 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระวิสุทธิวงส์ 16

 

อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร สรุปภาพรวมของการนิเทศในครั้งนี้

          ประเด็นความต่อเนื่องของการพัฒนางาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และร่องรอยการเรียนรู้

จุดเด่นของโรงเรียน

          1. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษา เช่น กิจกรรมกระเช้านิทาน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้เวลาช่วงเช้าก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธงเลือกอ่านนิทานที่เด็กๆ ชอบ เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมวรรณกรรมเป็นฐานในทุกห้องเรียน มีกิจกรรมต่อยอด READ Model

          2. โรงเรียนมีกระบวนจัดการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ในเรื่องที่ใกล้ตัวเด็ก อยู่ในบริบทท้องถิ่น เด็กสามารถไปแหล่งเรียนรู้ได้ สามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง ได้ลงมือทำผ่านประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย พบร่องรอยการมีส่วนร่วมในการทำงานของเด็ก ผู้ปกครอง

          3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มีการจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลายกิจกรรม มีลักษณะปลายเปิด เช่น สีน้ำ สีเทียน วาดภาพอิสระ ฉีกปะ ประดิษฐ์ พบร่องรอยผลงานทั้งสองมิติ สามมิติ ในทุกห้องเรียนนำเสนอผลงานเด็กทุกคน

18 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระวิสุทธิวงส์ 17

 

          ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์  กล่าวขอบคุณทางฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูที่มานิเทศฯ ในวันนี้ มีความพยายามและตั้งใจมากในการช่วยกันพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ทางโรงเรียนได้รับสิ่งที่ดีในการนิเทศครั้งนี้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาเด็กและโรงเรียนไปด้วยกัน ซิสเตอร์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูที่ทำงานด้านปฐมวัยที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานปฐมวัยให้ดำเนินไปด้วยดี

 

คณะครูผู้มาร่วมนิเทศและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

18 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระวิสุทธิวงส์ 18

(ภาพ : พิรญาณ์ จรูญวัฒนไพบูลย์)

 

<<รูปภาพทั้งหมด>>

<<Facebook>>

ลิงค์เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3GsJsMY

 

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png7.png9.png0.png5.png7.png0.png
วันนี้1616
เมื่อวานนี้2498
อาทิตย์นี้18088
เดือนนี้7994
รวม2790570

Who Is Online

4
Online

วันเสาร์, 03 ธันวาคม 2565 06:56