The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

27 ก.ค 64 12 ทักษะนิสัย

(ภาพจาก โรงเรียนเซนต์แอนโทนี)

 

          การศึกษายุคใหม่นั้นเด็กจำเป็นต้องรู้วิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้องและมี 12 ทักษะนิสัยแห่งปัญญา ซึ่งเป็นทักษะต่าง ๆ ที่เด็กหนึ่งคนควรจะต้องมี สร้างเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สามารถใช้ชีวิตอยู่ให้รอด เมื่อเกิดและเติบโตในโลกยุคนี้

 

12 ทักษะนิสัยแห่งปัญญาที่ควรปลูกฝังให้เด็ก

 

1. ทักษะความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง ให้โอกาส ให้พื้นที่ ให้เด็กภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเอง

2. ทักษะแรงจูงใจ ให้เด็กค้นพบความสนใจของตัวเอง นำไป สู่ความอยากเรียนรู้

3. ทักษะการทุ่มเทอย่างหนัก ให้เด็กมีกำลังใจในการฝึกฝน ไม่ล้มเลิกก่อนสำเร็จ

4. ทักษะความรับผิดชอบ  ให้เด็กเรียนรู้หน้าที่ของตนเอง

5. ทักษะความพร้อมในการลงมือกระทำ ให้เด็กพร้อมและกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ

6. ทักษะความพากเพียรอุตสาหะ ให้เด็กพากเพียร พยายาม ฝึกฝน ไม่ล้มเลิกกลางคัน

7. ทักษะความเอื้ออาทร ให้เด็กสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวได้อย่างเกื้อกูล มีความสุข

8. ทักษะความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม ให้เด็กเรียนรู้การยอมรับ สื่อสาร ให้ความร่วมมือกับคนอื่น

9. ทักษะสามัญสำนึก ให้เด็กเรียนรู้ที่จะตัดสินใจได้ถูกต้อง กล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ผิด

10. ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ให้เด็กมองเห็นปัญหา วิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาด้วยความคิดใหม่ ๆ

11. ทักษะความมีจุดมุ่งหมายในการทำงาน ให้เด็กรู้จักวางเป้าหมาย วางแผน ดำเนินการจนถึงเป้าหมาย

12. ทักษะความเคารพ ความนับถือในตน และผู้อื่น  ให้เด็กเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่าง เข้าใจ ชื่นชม ให้เกียรติผู้อื่น

อย่างเท่าเทียม

 

27 ก.ค 64 12 ทักษะนิสัย

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : 10 CHECKLIST เลี้ยงลูกให้มี “สุข” ฉบับ ปฐมวัย (0-5 ปี) สุขด้วยปัญญา เก่ง ดี มีสุข (หน้า 9-11)

ลิงค์เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3eXDLs0

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

http://www.edbathai.com 

pak22

Title 1

find us on youtubeunnamed

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png1.png1.png7.png3.png0.png
วันนี้728
เมื่อวานนี้1438
อาทิตย์นี้728
เดือนนี้41413
รวม211730

Who Is Online

7
Online

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 08:30