ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

ดารา

"วิทยาการคำนวณ สู่ห้องเรียนปฐมวัย" วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 (สังฆมณฑลเชียงใหม่-เชียงราย) การเติมเต็มครูปฐมวัย : วิทยาการคำนวณ เพื่อให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และรู้เท่าทันเทคโนโลยี ...ขอบพระคุณ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ สนับสนุนให้ภารกิจ ให้แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ ช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน เราจะพัฒนาเด็กๆ ไปด้วยกัน ณโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

---------- 

<Facebook>      <ดูรูปภาพทั้งหมด>

25

43