ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

vichakarn

ข้อมูลเผยแพร่ แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารดาวน์โหลด :

เอกสารการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (เพิ่มเติม)
บรรยายโดย อาจารย์ธัญญา เรืองแก้ว
วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

vichakarn2
หรือดาวน์โหลดที่ Link Download >> https://qrgo.page.link/MG24n
************************************************************
1. ppt การออกแบบการวัดและประเมินผลรายหน่วยการเรียนรู้
2. ppt การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ppt การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑
4. ppt โครงสร้างระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
5. docx ตัวอย่างระเบียบวัดผล
6. pdf กรณีวุฒิการศึกษาหาย
7. pdf ข้อสังเกตในการกรอกข้อมูลใน ปพ.3
8. pdf คู่มือการกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
9. pdf คู่มือการจัดทำหนังสือรับรองความรู้ ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาเลิกกิจการ
10. pdf คู่มือการตรวจรับเอกสารหลักฐานการศึกษา กรณีโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาเลิกกิจการ
11. pdf คู่มือการขอใบแทนประกาศนียบัตร โรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
12. pdf คู่มือการรับและจัดเก็บแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร สาหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
13. pdf คู่มือการตรวจสอบวุฒิการศึกษา สาหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
14. pdf แนวปฏิบัติการจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของโรงเรียนนานาชาติ (แบบ รนช.)
15. pdf แบบฟอร์มนักเรียนติด G
16. pdf สรุปแนวทางการดำเนินการออกรหัส G
17. pdf ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ. 2535

- - - - - - -

การติดต่อ :
แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
The Education Department of Bangkok Archdiocese
เลขที่ 122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-681-3840-4
โทรสารชั้น 4 : 02 681 3852
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.edbathai.com

- - - - - - -
นางสาวทิพวรรณ วังเย็น ผู้จัดการแผนกวิชาการฯ
นางสาวภัณญามล กระต่ายแก้ว รองผู้จัดการแผนกวิชาการฯ