ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

22p

<22. โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา - Malasawan Phittaya School>

โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 4

สาระ - การศึกษา

ทั้งโลกควรอธิษฐาน ตอนนี้ เลย... พระสันตะปาปาฟรังซิส
...................................จาก พระสันตะปาปาฟรังซิส ทั้งโลกควรอธิษฐาน ตอนนี้ เลย... พ่อ หยุด สิ่งที่พ่อกำลังทำ น้อมศีรษะและภาวนาบทนี้พร้อมน้ำตา ขอให้เราก้มศีรษะภาวนา ข้าแต่พระบิดานิรันดร พระองค์ทรงสร้างโลก โปรดทำให้มันหยุดหมุนสักครู่ พระองค์ได้หยุดเสียงที่เราทุกคนสร้าง พระองค์ได้ทำให้เราคุกเข่าอีกครั้ง และวอนขออัศจรรย์อย่างหนึ่ง พระองค์ได้ปิดวัดต่าง ๆ ของพระองค์ เพื่อเราจะตระหนักว่าโลกของเรามืดเพียงไร ถ้าปราศจากพระองค์ พระองค์ทำให้ผู้หยิ่งทะนง และผู้ทรงพลังอำนาจ ต้องสยบลง เศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจต่าง ๆ กำลังปิดตัวลง เราได้ทะนงตนมาก เราคิดว่า ทุกสิ่งที่เรามี ทุกสิ่งที่เราครอบครอง เป็นผลของการทำงานหนัก เราลืมไปว่า เป็นพระหรรษทานและเมตตาธรรมของพระองค์ ที่ทำให้เราเป็น เรากำลังวิ่งวน มองหายารักษาโรคระบาดนี้ ที่จริงเราต้องสุภาพ และวอนขอพระองค์ทรงนำและปรีชาญาณ เราอาศัยอยู่ในโลก เหมือนเราจะอยู่ที่นี่ตลอดกาล ราวกับว่าไม่มีสวรรค์ การทดลองเหล่านี้อาจเป็นพระเมตตาของพระองค์ปลอมมา ไวรัสนี้อาจเป็นวิธีของพระองค์เพื่อชำระเรา ทำให้วิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อนำเรากลับมาหาพระองค์ วันนี้ ขอให้ทุกคนที่เห็นบทภาวนานี้ ร่วมใจกันภาวนา...

สำนักอำนวยการ

ขอให้เปลี่ยนคำว่า ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็น ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ขอให้เปลี่ยนคำว่า ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็น ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต เนื่องจาก ช่วงนี้มีการเเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่ตามวัดและโรงเรียนทั้งของพระสงฆ์และนักบวชคณะต่าง ๆ เป็นต้น“ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต”...
1 เมษายน 2564 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ต้อนรับทีมงานจากบริษัท Learn Corporation
คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ต้อนรับทีมงานจากบริษัท Learn Corporation นำโดยคุณมินท์มันตา ศิริรัตนบุรานนท์ Head Of...
29 มีนาคม 2564 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ปี 2564
กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กำหนดให้มีการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ประจำปี 2564 เพื่อรักษาระดับคุณภาพและผลงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลเผยแพร่ แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ
ข้อมูลเผยแพร่ แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารดาวน์โหลด : เอกสารการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (เพิ่มเติม)บรรยายโดย อาจารย์ธัญญา เรืองแก้ววันที่...
27 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดประเมินผลและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา”
วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดประเมินผลและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา” ให้แก่โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณกรุงเทพฯ
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ปีการศึกษา 2563
<ดาวน์โหลด จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ปีการศึกษา 2563>

แผนกปฐมวัย

10 มีนาคม 2564 ครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ร่วมสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาที่ยั่งยืน”
ครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาที่ยั่งยืน” วันพุธที่ 10...
ข้อมูลเผยแพร่ แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ
ข้อมูลเผยแพร่ : แผนกปฐมวัย 1. พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2. ประชุมมอบนโยบายเด็กปฐมวัย 3. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย - - - - - - -
จุลสารเพื่อนอนุบาล แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ
จุลสารเพื่อนอนุบาล ปี 2563 (ปีที่ 25) ปีที่ 25 ฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ปีที่ 25 ฉบับที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

5 - 6 เมษายน 2564 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินรอบสี่ ณ โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ กรุงเทพฯ
คุณ​พ่อ​เอก​รัตน์​ หอม​ประทุ​ม​ ผู้​อำนวยการ​ ฝ่า​ยการ​ศึกษา​ฯ​ พ่อศักดิ์ชัย​ ทรัพย์​อัป​ระ​ไมย​ ประธานสำนักมาตรฐานฯ ได้รับมอบของที่ระลึกจาก...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อมูลเผยแพร่ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ
ข้อมูลเผยแพร่ : แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. สรุปแบบสอบถาม : การจัดระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่...

แผนกภาษาต่างประเทศ

13 -14 มีนาคม 2564 อบรม
วันที่ 13 -14 มีนาคม 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกภาษาต่างประเทศ...
13 -14 มีนาคม 2564 อบรม
วันที่ 13 -14 มีนาคม 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกภาษาต่างประเทศ จัดอบรมในหัวข้อ "PHONICS FOR K.1 – P.1 WORKSHOP" ให้แก่คุณครูในระดับชั้น อนุบาล 1 - ประถม 1

แกลรอรี่

vichakarn

1605858507041

kit1

 1617259353223

techer

ordomissae

บทความเป็นที่นิยม

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

0.png3.png0.png0.png4.png
วันนี้0
เมื่อวานนี้101
อาทิตย์นี้0
เดือนนี้2852
รวม3004

Who Is Online

1
Online

2564-04-19