The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

การนิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์)

พฤศจิกายน – ธันวาคม  2564
----------------------------------------------------------------------

              แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ  ได้ดำเนินการนิเทศระบบงานแนะแนวมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ความช่วยเหลือส่งเสริมการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการนิเทศได้ตามปกติ  ดังนั้น  ปีการศึกษา 2564  นี้

1 Screenshot 452ss

             แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ฝ่ายการศึกษาฯ  จึงปรับรูปแบบการนิเทศระบบงานแนะแนว เป็นการนิเทศแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบซูม ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564   ในประเด็นดังต่อไปนี้

1.  ข้อมูลสถานศึกษา

2.  การจัดกิจกรรมแนะแนว  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

3.  การปฏิบัติงาน 5 ภาระงานแนะแนวในโรงเรียน 

       3.1 ด้านบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล

       3.2 ด้านบริการสนเทศ

       3.3 ด้านบริการให้คำปรึกษา

       3.4 ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล

       3.5 ด้านบริการติดตามผลและประเมินผล

4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน

        4.1 จุดเด่น

        4.2 ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด  ในการจัดกิจกรรมแนะแนว

        4.3 แนวทางในการแก้ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด  ในการจัดกิจกรรมแนะแนว 

        4.4 ความต้องการในการฝึกอบรมเพิ่มเติม

        4.5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

2 Screenshot 345ss4 Screenshot 460ss5 Screenshot 554ss6 IMG 25641130 103454 mm

 

 ภาพทั้งหมด:  https://bit.ly/34Xym1T

-----------------------------------------

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

 

คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์:  https://bit.ly/324EPXE

 

สาระ - การศึกษา

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง”
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง” วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12...

สำนักอำนวยการ

พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน (17 พ.ค. 65)
พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน (บิดาของคุณพ่อสุขม กิจสงวน) วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน บิดาของคุณพ่อสุขม กิจสงวน ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม บางส่วนของบทเทศน์: คุณพ่อสุขุม ประธานในพิธี...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ฉันเป็นลูกแกะที่พระองค์ทรงรัก
ฉันเป็นลูกแกะที่พระองค์ทรงรัก ....................... พระเยซูเจ้าตรัสว่า “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักมันและมันก็ตามเรา....” (ยอห์น 10:27) พระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของผู้เลี้ยงที่แสนดี พระองค์ทรงทราบดีว่าลูกๆของพระองค์นั้นแตกต่างกันอย่างไร มีจุดเด่นและจุดด้อยเรื่องอะไร พระองค์ทรงจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด ตามความแตกต่างสำหรับลูกๆของพระองค์ สำหรับฉันก็เช่นกัน ในวันที่ฉันทำผิดพลาดบกพร่อง...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมกลุ่มงานวิชาการประจำเดือนมีนาคม
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานการประชุม * * * * * * * * * มัทธิว 5:13-16...เกลือดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก...(13)ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำ...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง”
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง” วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนามและเทศกาลปีใหม่ แด่คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าพบคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เพื่อแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม และสวัสดีปีใหม่ วันนี้ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาส่งมอบความสุข ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนาม และเทศกาลปีใหม่ 2022 แด่คุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยบรรยากาศแห่งรัก เสียงหัวเราะ คำอวยพร... ขอให้คุณพ่อเต็มด้วยความเรืองรองของชีวิต มีพลังที่นำความรัก ความสงบ จิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ เทอญ...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง
พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง ที่มา : สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๒ ความหมาย การเข้าประจำกองและประดับดาวของลูกเสือสำรอง หมายถึง กระบวนการต้อนรับเด็กที่มีอายุในช่วง ๘-๑๑ ปี เข้าเป็นลูกเสือใหม่ และแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ความเป็นมา...

Fr CECT

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ป้ายงานครูพร้อม

find us on youtubeunnamed

ordomissae

106705

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png2.png5.png0.png4.png8.png2.png
วันนี้402
เมื่อวานนี้2816
อาทิตย์นี้6006
เดือนนี้50415
รวม1250482

Who Is Online

3
Online

วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565 07:58