The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja
ทำไม "ลูกเสือ" ไม่จับมือขวา เปิดที่มาและคุณค่าของการ “เรียนลูกเสือ” ในไทย
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
 
001 100865
  ภาพจาก : https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/1008808
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
 
           ย้อนประวัติ “การลูกเสือ” ในไทยและต่างชาติ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนที่มีสาระสำคัญมากกว่าเรื่องเครื่องแบบ “ชุดลูกเสือ” และย้อนตอบคำถามยอดนิยมที่อยู่ในเพลง “ลูกเสือจับมือ” ที่ใครๆก็ร้องกันติดปาก
 
          “ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่น” คือถ้อยคำหนึ่งของเพลง “ลูกเสือจับมือ” บทเพลงที่เด็กนักเรียนไทยกว่าครึ่งน่าจะคุ้นเคยดี เพราะนี่คือเพลงหลักที่อยู่ใน “วิชาลูกเสือ” หนึ่งในวิชาตามหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ามกลางข้อถกเถียงเรื่อง เครื่องแบบ ลูกเสือ-เนตรนารี ถึงเช่นนั้น วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ก็คุ้นเคยกับสังคมไทยมานาน โดยที่คุณูปการของกิจกรรมดังกล่าว คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชน ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี และแน่นอนว่ามีคุณค่ามากกว่าการพูดถึงกันเฉพาะเรื่องเครื่งแบบ
 
          ประวัติวิชาลูกเสือ
 
          ลูกเสือทั้งในไทยและต่างชาติมีที่มาที่ไป และ จุดกำเนิดจริงๆ ของการลูกเสือเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรกในโลก เมื่อ พ.ศ. 2451 โดย พลโท ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powell)
         
           ในครั้งนั้นพลโท ลอร์ด เบเดน ไปรับราชการทหาร รักษาเมืองมาฟฟิคิง (Mafiking) อันเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในสหภาพแอฟริกาใต้ ซึ่งในช่วงนั้นได้ทำสงครามกับพวกบัวร์ (Boer)
 
          มีกลวิธีและกลยุทธ์ที่จะชนะสงครามมากมาย แต่สงครามครั้งนั้น พลโท ลอร์ด เบเดน ได้ฝึกเด็กขึ้นหน่วยหนึ่ง เพื่อช่วยราชการสงคราม เช่น เป็นผู้สื่อข่าว สอดแนม รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน รับใช้ในการงานต่างๆ ปรากฏว่าได้ผลดีมาก เพราะเด็กที่ได้รับการฝึกเหล่านั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ใช้รับมอบหมายได้อย่างเข้มแข็งว่องไว
 
002 100865 
พลโท ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (Robert Baden-Powel)
 
          เมื่อกลับจากราชการสงครามเมืองมาฟฟิคิงแล้ว พลโท ลอร์ด เบเดน จึงร่างโครงการอบรมเด็กขึ้น มีหลักการคล้ายลูกเสือในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 ท่านได้ทดลองตั้ง Boy Scout ขึ้นเป็นกองแรกที่ เกาะบราวน์ซี ไอแลนด์ (Brown Sea Island )โดยใช้วิธีการชักชวนเด็กที่เที่ยวเตร่อยู่ในที่ต่างๆ มาอบรม ซึ่งผลสรุปว่าผลการอบรมในครั้งนั้นได้ผลดีสมความมุ่งหมายทุกประการจึงทำให้เกิดความบันดาลใจ ในอันที่จะขยายกิจการให้กว้างขวางออกไปในวันข้างหน้า
 
          จากนั้นใน พ.ศ. 2451 จึงได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ
 
 003 100865 resize
เอกสารทางการเงินที่ใช้ในยามสงคราม เมืองมาฟฟิคิง ลงนามโดย พลโท ลอร์ด เบเดน (ภาพจาก Wikipedia)
 
          “Scout” ซึ่งใช้เรียกแทน “ลูกเสือ”
 
          เรารู้กันมานานว่า Boy Scout นั้นแปลว่าลูกเสือ และความหมาย ของคำว่า “Scout” นั้น ระบุตามตัวอักษรที่เรียงกัน ตั้งแต่เมื่อครั้งก่อตั้งกองลูกเสือ ซึ่งความหมายของมันจริงๆ ได้แก่
 
          S = Sincerity หมายถึง ความจริงใจ มีน้ำใสใจจริงต่อกัน
          C = Courtesy หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน เป็นผู้มีมารยาทดี
          O = Obedience หมายถึง การเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในโอวาท
          U = Unity หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้รักสามัคคี
          T = Thrifty หมายถึง ความมัธยัสถ์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
 
 
จุดกำเนิดลูกเสือในไทย
 
          สำหรับประเทศไทยนั้น เรารู้กันดีว่า ผู้ที่ให้กำเนิดและได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทย คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ซึ่งได้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911)
 
004 100865  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6   ผู้ก่อตั้งการลูกเสือในไทย
 
          หลังจากเสด็จนิวัติกลับจากประเทศอังกฤษ รัชกาลที่ 6 ได้ตั้งเป็นกองเสือป่า (Wild Tiger Corps) ขึ้น เพื่อฝึกหัดให้ข้าราชการและพลเรือนเรียนรู้วิชาทหารรู้จักระเบียบวินัย ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลังจากนั้นจึงได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ด้วยทรงมีพระราชปรารภว่า เมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่าเพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว เห็นควรที่จะมีการฝึกเด็กชายปฐมวัยให้มีความรู้ทางเสือป่าด้วย
 
          กองลูกเสือกองแรกเกิดขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย ในปัจจุบัน) และจัดตั้งกองลูกเสือตามโรงเรียน ต่าง ๆ ให้กำหนดข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือขึ้น รวมทั้งพระราชทาน คำขวัญให้ลูกเสือว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์”
 
ใน ประเทศไทยได้แบ่งประเภทของลูกเสือ โดยยึดถือตามแบบอังกฤษใน 4 กลุ่ม คือ
 
          1. ลูกเสือสำรอง เนตรนารีสำรอง ซึ่งอยู่ในช่วง อายุ 7 – 9 ปี
          2. ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 10 - 12 ปี
          3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 13 – 15 ปี
          4. ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารีวิสามัญ ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 16 - 25 ปี
 
          วิชาการลูกเสือทั้ง 4 แบบ นั้น คือการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ โดยยึดมั่นในหลักการ (Principle) วิธีการ (Method) และวัตถุประสงค์ (Purpose) ของการลูกเสือ (Scouting) อย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
 
          ทั้งนี้กิจการลูกเสือในประเทศไทยยังคงได้รับการสืบสานให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับนับจนปัจจุบัน โดยมี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ
 
005 100865
 หนังสือ Scouting for boys พิมพ์ออกจำหน่ายในประเทศต่างๆที่มีกิจการลูกเสือ รวมทั้งประเทศไทยด้วย
 
          ลูกเสือไม่จับมือขวา
 
          การที่ลูกเสือไม่จับมือขวา มีคำตอบอยู่ในเพลง “ลูกเสือจับมือ” อยู่แล้ว นั่นเพราะมือขวาที่เป็นมือข้างที่จับมือตามทำเนียบสากล สำหรับลูกเสือคือมือข้างที่ใช้การทำความเคารพ แบบที่เรียกว่า “ทำวันทยาหัตถ์”  2 นิ้ว นั่นคือยกมือขวาขึ้นแยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกเหยียดตรง ( รูปตัววี ) แล้วให้นิ้วชี้แตะที่ กระบังหมวกต่อขอบหมวก
 
          แต่ถึงเช่นนั้น ที่มาของการไม่จับมือขวา ยังมีเรื่องเล่าวว่า ครั้งหนึ่งพลโท ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ ได้นำทัพอังกฤษทำสงครามกับชนเผ่าซูลู และต่อมาด้วยแสนยานุภาพของกองทัพอังกฤษก็ทำให้เผ่าซูลูได้ยอมจำนน
 
          เมื่อพลโท ลอร์ด เบเดน เห็นว่าสงครามสงบโดยสันติจึงกล่าวขอเป็นมิตรกับชนชาวซูลู
 
          ครั้นกล่าวจบก็ยื่นมือขวาให้หัวหน้าเผ่าซูลูจับ แต่ดินิส ซูลู หัวหน้าเผ่าไม่ยอมจับด้วยมือขวา แต่กลับยื่นมือซ้ายออกไปแล้วบอกกับพลโทลอร์ดว่า "มือขวาเป็นมือสกปรก ฆ่าคนมาก เป็นมืออำมหิตโหดร้าย ส่วนมือซ้ายเป็นมือที่สะอาดและใกล้หัวใจ" จึงขอจับมือด้วยมือซ้ายแทน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความประทับใจจนนำมาใช้ในวงการลูกเสือด้วย
 
          คุณค่าของการ “เรียนลูกเสือ”
 
           ในระหว่างที่สังคมไทยกำลังมีเรื่องดราม่าว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ เวลาเดียวกันนี้เราก็ควรทบทวนคุณค่าของการเรียนลูกเสือไปพร้อมๆกันด้วย และ วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติที่บัญญัติไว้ใน  พระราชบัญญัติลูกเสือ   พ.ศ. 2551  มาตรา 8 ก็ได้ระบุว่า   คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย   สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี   มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ  ตามแนวทางอันประกอบไปด้วย
 
          1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
          2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
          3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
          4. ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
          5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ
 
          คุณค่าของการเรียนลูกเสือจึงสรุปได้ว่าเป็นเพื่อการพัฒนาตัวเอง และการฝึกตนเพื่อเตรียมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนั่นเอง
 
 
 
อ้างอิง : วิกิพีเดีย
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

.........................................

คัดลอกLinkเพื่อแชร์: https://bit.ly/3bGQPDs

 

สาระ - การศึกษา

โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร (เพื่อคนตาบอด) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร (เพื่อคนตาบอด) Comunita Incontro School for The blind เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันที่...

สำนักอำนวยการ

ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 (21 ก.ย. 65)
การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมเริ่มเวลา 09.30 -...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

บอดี้การ์ดชีวิต
บอดี้การ์ดชีวิต ............................................. “การเรียนรู้สิ่งต่างๆของโลกนี้ยากมาก การจะพบสิ่งที่อยู่แค่เอื้อมก็ยากหนักหนา แล้วผู้ใดจะค้นพบสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ได้” (ปรีชาญาณ 9:16) กษัตริย์ซาโลมอนวอนขอปรีชาญาณจากพระเจ้า และท่านก็เป็นกษัตริย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเปี่ยมด้วยปฏิภาณไหวพริบ ฉันรู้ว่าหากฉันมีปรีชาญาณ ฉันจะสามารถผ่านพ้นอันตรายทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต เพราะปรีชาญาณจะเปิดจิตวิญญาณและสมองของฉัน ให้มีความรอบคอบและสามารถแก้ไขทุกสถานการณ์ของชีวิตได้อย่างดี ทุกๆ เช้าวันจันทร์ต้นสัปดาห์...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20 กันยายน 2565 │การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 * * * วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีบาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรม * * * การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการมาร่วมกันวางแผนพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนโดยมีเนื้อหาในการประชุมดังนี้ - งานหลักสูตร - งานวัดและประเมินผล - งานพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน * * * * * * * * *...

แผนกปฐมวัย

23 กันยายน 2565  นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 1 และเขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร ............................. วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2565 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร โดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 1 และเขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร มีครูเข้าร่วมนิเทศจาก... - เขต 1 คือ โรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล - เขต 5 คือ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ รวมผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ จำนวน 9 คน...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ศึกษาดูงานมาตรฐานสากล รร.ยุพราชวิทยาลัย รร.มงฟอร์ต แผนกประถม และ รร.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (14-17 ก.ย. 65)
ศึกษาดูงานมาตรฐานสากลรร.ยุพราชวิทยาลัย รร.มงฟอร์ต แผนกประถมและ รร.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 - 17 กันยายน 2565- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - สำนักมาตรฐานฯ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำทีมโดย บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา บาทหลวงเอกรัตน์...

แผนกภาษาต่างประเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
แผนกภาษา​ต่างประเทศ​ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ... โดยทีมงาน ผศ.ดร.อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและ ผศ.ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม * * * * * * * * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - การประชุมคณะกรรมการกอง (21 ก.ย.65)
พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - การประชุมคณะกรรมการกอง …………………………… การประชุมคณะกรรมการกอง หมายถึง ระบบบริหารในกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยให้นายหมู่ลูกเสือของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้มาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาเกียรติ การจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การบริหารภายในของกองลูกเสือประกอบด้วย กิจกรรมพิเศษ การควบคุมการรับ-จ่ายเงินของกองลูกเสือ การติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยมีผู้กำกับกองลูกเสือคอยให้คำแนะนำและเสนอแนะ ความเป็นมา แนวความคิดในเรื่องการประชุมนายหมู่ลูกเสือเกิดจากลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ ตั้งแต่สมัยที่นำเด็กกลุ่มหนึ่งไปจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี...

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

การจัดกิจกรรมแนะแนว

365days

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png4.png9.png6.png2.png3.png0.png
วันนี้556
เมื่อวานนี้3383
อาทิตย์นี้17437
เดือนนี้556
รวม2496230

Who Is Online

2
Online

วันเสาร์, 01 ตุลาคม 2565 02:25