The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

พิธีการลูกเสือวิสามัญ - พิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ (Vigil)

 

image001 301165
          พิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ หมายถึง การเตรียมลูกเสือวิสามัญที่ได้รับการฝึกอบรมเครื่องหมายลูกเสือโลกครบตามหลักสูตรแล้ว ให้ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญในกองนั้น ๆ ดำเนินการจัดให้เตรียมลูกเสือวิสามัญเหล่านั้นเข้าพิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ

          ความเป็นมา

          ลอร์ด เบนเดน-โพเอลส์ ได้นำหลักการและวิธีการของพิธีสาบานตัวเป็นอัศวิน ของประเทศอังกฤษ มาเป็นแนวทางในการประกอบพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือวิสามัญ พิธีการเข้าประจำกองของลูกเสือวิสามัญ ถือเป็นพิธีการสำคัญของลูกเสือวิสามัญ ประกอบด้วยพิธีสำรวจตนเอง (Vigil) และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญที่เข้าร่วมพิธีจะมีการกล่าวทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ ถือเป็นการให้คำมั่นสัญญากับผู้บังคับบัญชา และลูกเสือทุกคนว่า ต่อไปลูกเสือวิสามัญจะประพฤติปฏิบัติตัวตามคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้ และพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของกองลูกเสือต่อไป

          ส่วนพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญในประเทศไทย มีครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยการริเริ่มของนายอภัย จันทวิมล ได้จัดให้มีการเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นเป็นครั้งแรก ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๖๖ คน ต่อจากนั้น เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ท่านได้นำผู้บังคับบัญชาที่ผ่านการอบรมทั้ง ๖๖ คน เดินทางไปยังวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อทำพิธีสำรวจตนเอง (Vigil) และกลับไปทำพิธีเข้าประจำกอง ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้มีการนำพิธีการดังกล่าวมาใช้จนถึงปัจจุบัน

          ขั้นตอนพิธีสำรวจตัวเองก่อนเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ

          เมื่อเตรียมลูกเสือวิสามัญได้รับการฝึกอบรมเครื่องหมายลูกเสือโลกครบตามหลักสูตรแล้วให้ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญในกองนั้น ๆ ดำเนินการจัดให้เตรียมลูกเสือวิสามัญเหล่านั้นเข้าพิธีประจำกองตามลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ คือ

          ๑. จัดให้มีพิธีเข้าประจำกองในตอนกลางคืน ในสถานที่เงียบสงบ มืด จนกว่าจะเสร็จพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ

          ๒. ลูกเสือวิสามัญแต่งเครื่องแบบครบเรียบร้อย เข้านั่งที่ที่จัดไว้ อันเป็นที่นั่งที่สบายพอสมควรและสงบเงียบ

          ๓. ประธานในพิธี กล่าว ปราม ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการสำรวจตัวเอง และพิธีเข้าประจำกองให้ทุกคนปฏิบัติด้วยศรัทธา สงบ จริงใจ และมีสมาธิที่แน่วแน่ ให้ถือว่าเป็นพิธีการที่สำคัญ ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ควรทำเล่น ๆ หรือสนุกสนาน ทุกคนต้องสงบและสำรวมอย่างแท้จริง

          ๔. หลังจากที่ประธานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในข้อ ๓ แล้ว ประธานจะกล่าวญาณ โดยปราศรัยถึงเกาะแก่งแห่งชีวิต ซึ่งจะเป็นตัวอุปสรรคขัดขวางมิให้การดำเนินชีวิตของคนเราดำเนินไปด้วยดี เกาะแก่งแห่งชีวิตดังกล่าว คือ อบายมุขต่าง ๆ ได้แก่ สุรา นารี ภาชี กีฬาบัตร พร้อมกล่าวอวยพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและโชคดีตลอดไป

          ๕. กองลูกเสือวิสามัญได้เตรียมแผนการสำรวจตัวเองไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว โดยเขียนกฎลูกเสือ ๑๐ ข้อ เพียงย่อ ๆ เช่น “มีเกียรติ” “ประพฤติชอบ” ลงบนก้อนหินที่มีขนาดโตหรือในกระดาษแผ่นโตสุดแต่กรณี เพื่อให้ผู้พบอ่านง่าย จำนวน ๑๐ แห่ง ครบจำนวนกฎทั้ง ๑๐ ข้อ แล้วนำก้อนหินหรือกระดาษตอกติดเสา หรือ ต้นไม้ ไปตั้งไว้ในป่า (หากมี) หรือรอบ ๆ สนาม โดยวางให้ห่าง ๆ กันตามลำดับกฎข้อ ๑-๑๐ ระยะทางที่วางให้มีระยะห่างพอสมควร (สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวในข้อนี้ต้องเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าในตอนเย็นของวันสำรวจตัวเอง) พร้อมทั้งกำหนดตัวบุคคลจำนวน ๑๑ คน ไว้ประจำจุดทั้ง ๑๐ จุด รวมทั้งผู้ที่จะกล่าวสรุปอีก ๑ คน อยู่รวมกับกฎข้อที่ ๑๐ ทั้งนี้ผู้ประจำตามจุดทั้ง ๑๐ ต้องมีไฟฉายติดตัวด้วยเพื่อไว้อ่านข้อความ ซึ่งอธิบายความหมายของกฎลูกเสือแบบผู้ใหญ่ได้ และอย่าลืมว่าตามจุดต่าง ๆ ดังกล่าว ต้องมีตะเกียงจุดตั้งไว้เพื่อแสดงจุดที่ตั้งด้วย เพราะลูกเสือจะต้องเดินผ่านโดยมีผู้กำกับลูกเสือนำทางไป เมื่อลูกเสือได้ฟังเรื่อง “การกล่าวญาณ” จบแล้ว

          ๖. ผู้กำกับลูกเสือหรือรองผู้กำกับลูกเสือคนหนึ่ง จะเป็นผู้พากองลูกเสือออกเดินทางไปในระหว่างความมืด ซึ่งเปรียบเสมือนผ่านวิธีทางแห่งชีวิตลูกเสือ โดยเรียกแถวลูกเสือให้อยู่ในรูปแถวตอนหมู่ (ตอนลึก) เมื่อเรียบร้อยแล้วถือไฟฉายเดินนำลูกเสือไปช้า ๆ ทุกคนอยู่ในภาวะสงบ ไม่พูด ไม่คุยสิ่งใดทั้งสิ้น และเดินตามผู้นำไป เมื่อถึงกฎข้อ ๑ ให้ผู้นำแถว สั่งให้แถวลูกเสือหยุด แล้วให้สัญญาณด้วยไฟฉายแก่ผู้ประจำฐาน ซึ่งซ่อนตัวอยู่ไม่ให้ลูกเสือเห็น อ่านข้อความของกฎข้อ ๑ และคำสอนประกอบดัง ๆ และช้า ๆ ด้วยเสียงที่หนักแน่น ในท่ามกลางความมืดอันสงบเงียบนั้น เมื่อจบข้อความแล้วผู้นำแถวก็นำลูกเสือผ่านฐานต่อไปตามลำดับจนครบกฎข้อ ๑๐ และแล้วตอนท้ายสุดจะมีผู้กล่าวสรุปกฎทั้ง ๑๐ ข้อ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือได้เข้าใจและแปลความหมายของกฎของลูกเสือแบบผู้ใหญ่

          ๗. หลังจากการกล่าวสรุปแล้ว ผู้นำแถวจึงนำแถวไปสู่ลานกว้างอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีโต๊ะหมู่บูชาตั้งอยู่พร้อมแล้ว ผู้นำแถวเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้นำแถวและลูกเสือยืนพนมมือเสร็จแล้ว ผู้นำแถวมอบเทียน พร้อมทั้งคำสำรวจตัวเอง (ข้อบังคับฯ ข้อ ๒๙๗) ให้ลูกเสือทุกคน นำเทียนไปต่อไฟจากเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา หรือจากประธานในพิธี ลูกเสือแต่ละคนเมื่อรับของดังกล่าวแล้ว ให้แยกกันไปหาที่นั่ง ที่จุดใดจุดหนึ่งในบริเวณนั้น ต่างคนต่างนั่งให้ห่างกัน เสมือนนั่งอยู่โดดเดี่ยวแล้วพิจารณาตัวเองตามข้อความทั้ง ๒๑ ข้อ ในแผ่นกระดาษคำสำรวจตัวเองที่ได้รับแจกมา หากมีข้อใดที่ไม่อาจปฏิบัติได้หรือ ยากแก่การปฏิบัติ ให้พิจารณาสำรวจตัวเองในข้อนั้นนาน ๆ อีกครั้งหนึ่ง หากยังถือปฏิบัติไม่ได้เช่นเดิม ลูกเสือผู้นั้นมีสิทธิ์เดินออกไปจากบริเวณที่สำรวจตัวเองได้ และไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ในวันนั้น จนกว่าลูกเสือผู้นั้นจะผ่านการสำรวจตัวเองทุกข้อ จึงจะเข้าพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญได้ในวันต่อไป


      image003 301165                   

image005 301165

          ๘. เมื่อผู้นำแถวเห็นว่าลูกเสือได้กระทำการสำรวจตัวเองเรียบร้อยแล้วให้นำลูกเสือเข้าสู่สถานที่ที่จะประกอบพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ และติดแถบสามสีต่อไป สถานที่ที่จะประกอบพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ควรจะเป็นคูหาลูกเสือวิสามัญหรือพุทธศาสนา หรือโบสถ์ ซึ่งเป็นสถานที่สงบเงียบต่อจากนั้น กองลูกเสือวิสามัญทำพิธีเข้าประจำกอง ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อลูกเสือได้ติดแถบสามสีเรียบร้อยแล้ว ผู้กำกับลูกเสือกล่าวให้โอวาท ลูกเสือเก่า (ถ้ามี) หรือผู้กำกับลูกเสือจับมือแสดงความยินดีเป็นอันเสร็จพิธี

          การสำรวจตัวเองมีข้อความดังต่อไปนี้

          ๑. เมื่อเรามีอายุมากขึ้น วันเวลาก็ยิ่งผ่านไปเร็วขึ้น เมื่อคิดดูจะเห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นสั้นมากและในไม่ช้าก็จะสิ้นสุดลง ลูกเสือวิสามัญจึงควรถามตนเองว่า

              - ฉันได้ใช้เวลาในชีวิตของฉันให้เป็นประโยชน์สมกับที่ได้เกิดมาแล้วหรือ

              - ฉันได้ปล่อยเวลาให้หมดไปโดยไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์เลยหรือ

              - ฉันกำลังทำงานอะไรอยู่ที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเลยหรือ

              - ฉันเสาะแสวงหาความเพลิดเพลินหรือหาเงินหรือหาหนทางก้าวหน้าให้แก่ตนเองมากเกินไปโดยมิได้พยายามช่วยเหลือผู้อื่นหรือ

              - ฉันเคยทำร้ายหรือทำให้ใครเดือดร้อนบ้างหรือไม่ ฉันทำอะไรเพื่อแก้ไขสิ่งที่ฉันผิดไปแล้วได้บ้าง

              - ฉันเคยช่วยเหลือใครบ้างในชีวิตของฉัน มีใครอีกหรือไม่ที่ฉันจะช่วยได้

          ๒. คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ คือ “บริการ” ฉะนั้นถ้าได้เข้าร่วมเป็นลูกเสือวิสามัญก็คงจะได้มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมและทำงานเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ซึ่งถ้าฉันมิได้เป็นลูกเสือวิสามัญ ก็จะไม่มีโอกาสเช่นนั้น ลูกเสือวิสามัญจึงควรถามตนเองว่า

              - ฉันเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญเพื่อความสนุกสนานที่จะได้เท่านั้นหรือ

              - ฉันตั้งใจจะบริการโดยการเสียสละอย่างจริงใจหรือไม่

              - ฉันเข้าใจความหมายของคำว่า “บริการ” อย่างไร

              - ฉันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในงาน แผนงานหรือกระทำการใด ๆ ของฉันบ้างหรือไม่

              - บริการอะไรที่ฉันทำได้อย่างดีที่สุด ที่บ้าน ที่ทำงาน และในเวลาว่างของฉัน

           ๓. บริการ ไม่ใช่เรื่องของเวลาว่างเท่านั้น บริการควรเป็นทัศนคติแห่งชีวิต ซึ่งมีช่องทางที่จะแสดงออกมาด้วยความสมัครใจของเราเอง เราไม่ได้ทำงานเพื่อนายจ้างใด ๆ ที่เราให้บริการเพราะเรามีจิตใจสูง การกระทำเช่นนี้แสดงว่าเราเป็นลูกผู้ชาย เนื่องจากความสำเร็จการให้บริการย่อมแล้วแต่นิสัยใจคอของเราเองเป็นสำคัญ ฉะนั้นจึงต้องบังคับตนเองให้อยู่ในวินัยเพื่อว่าเราจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น

             - ฉันจะเพียรพยายามที่จะละหรือจะเลิกนิสัยชั่วทั้งหลายที่ได้มีมาแต่ก่อนแล้วหรือ

             - อะไรเป็นจุดอ่อนในนิสัยใจคอของฉันบ้าง

             - ฉันมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อครอบครัว ผู้บังคับบัญชา ผู้น้อย กระบวนการลูกเสือ เพื่อนของฉัน และตัวของฉันเองหรือไม่

             - ฉันเป็นผู้มีเกียรติ มีสัจจะ และเชื่อถือได้จริงหรือ

             - ฉันมีใจหนักแน่น ร่าเริง และมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นหรือ

             - ฉันมีสติ และประพฤติชอบด้วยกายวาจา ใจ หรือ

             - ฉันมีมานะ อดทน ที่จะยืนหยัดในเมื่อโชคไม่เข้าข้างฉัน หรือ

             - ฉันเป็นตัวของฉันเอง หรือฉันยอมเอาให้ผู้อื่นชักจูงไป

             - ถ้าฉันมีใจเข้มแข็งพอจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งเย้ายวนต่าง ๆ เช่น การพนัน สุรา นารี หรือ

             - ถ้าฉันมีข้อบกพร่องในสิ่งเหล่านี้ประการใด ฉันจะตกลงใจ ณ บัดนี้หรือไม่ว่า ฉันจะทำตัวให้ดีที่สุดที่จะแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น และสลัดให้สิ้นไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้มีกำลังใจที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างลูกผู้ชายสมเป็นพลเมือง และเพื่อเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองของข้าสืบไป

          คุณประโยชน์ของพิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ

          ๑. เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

          ๒. เพื่อเพิ่มความมั่นใจ มุ่งมั่น เจตคติที่ดี ในการประพฤติ ปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสือ

          ๓. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการให้บริการและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ และเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม

          ๔. เพื่อสามารถวิเคราะห์ และหาแนวทางในการช่วยผู้อื่น ช่วยชุมชน สิ่งแวดล้อม ช่วยชาติ บ้านเมือง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

          ๕. เพื่อพัฒนาความสามารถ และสมรรถนะเฉพาะตัวสู่ความเป็นเลิศ

          ๖. เพื่อสำรวจตัวเองถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ผ่านมา และหาวิธีแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

 

ที่มา : สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๒

 

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

.........................................

คัดลอกLinkเพื่อแชร์ : https://bit.ly/3gSHmLT

สาระ - การศึกษา

ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง
(ภาพจาก รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19) ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง "หยุดสีแดง" ให้ได้ พื้นที่ “สีแดง” สียิ่งเข้มยิ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีปัญหาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แผนที่ School Readiness ภายใต้โครงการ TSRS เป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565 สะท้อนแนวโน้มภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 หากมีมาตรการช่วยเหลือช้าเกินไปในการหยุดยั้งผลเลวร้ายที่ตามมาอาจนำไปสู่การสูญเสียเด็กทั้งรุ่นหรือที่เรียกว่า Lost Generation ในประเทศไทย (ภาพจาก รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19) ผลวิจัย TSRS...

สำนักอำนวยการ

ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2566 (27ม.ค.66)
ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2566 -------------------------------------------- เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ฝ่ายการศึกษาฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2566 โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (ภาพ:ข่าว>>ยุพิน พลหนา,ภัทรภา เพ็งทะเล) สำนักอำนวยการ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงความรำลึกและส่งคำภาวนาแด่ พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 (4 ม.ค. 66)
ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แสดงความรำลึกและส่งคำภาวนา แด่ พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - วันพุธที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2023 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ และจิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 กุมภาพันธ์ 2566 │วันวิชาการโรงเรียนมารดานฤมล
" วิชาการก้าวไกล ใส่ใจ Laudato Si ( Academic Advancement – Savoir Faire Laudato Si ) " * * * * * * * * * วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “วิชาการก้าวไกล ใส่ใจ Laudato Si ( Academic...

แผนกปฐมวัย

24 มกราคม 2566 ประชุม “ผู้ช่วยผู้บริหารระดับปฐมวัย”
ประชุม “ผู้ช่วยผู้บริหารระดับปฐมวัย” วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษาฯ .................................................... คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (3-5 ธ.ค. 65)
การอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และประธานในวจนพิธีกรรมปิด โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 – 20.30 น....

แผนกภาษาต่างประเทศ

21 ธันวาคม 2565 │ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ”
ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ” * * * * * * * * วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุม "พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด (ผ่านระบบ...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือ - พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ (1ก.พ.66)
พิธีการลูกเสือ - พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ ภาพจาก : https://www.pcsm.ac.th/news.php?ntid=1&view=20210322135419yZvmg7T ความหมาย พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ หมายถึง การตรวจหมู่ลูกเสือโดยรองผู้กำกับลูกเสือ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้กำกับลูกเสือให้ทำหน้าที่ตรวจ ขั้นตอนและวิธีการ ผู้กำกับ สั่งให้รองผู้กำกับลูกเสือไปตรวจ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าให้ตรวจอะไร รองผู้กำกับ เมื่อได้รับคำสั่งให้ไปตรวจ ให้ทำความเคารพผู้กำกับลูกเสือโดยการทำวันทยหัตถ์ (ผู้กำกับลูกเสือรับการเคารพ) แล้วรองผู้กำกับลูกเสือรีบเดินไปยืนหน้านายหมู่ลูกเสือ...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

TimeTableTest265

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png0.png9.png6.png7.png2.png9.png
วันนี้4374
เมื่อวานนี้3379
อาทิตย์นี้14232
เดือนนี้7753
รวม3096729

Who Is Online

5
Online

วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2566 22:34