The Education Department of Bangkok Archdiocese

พิธีการลูกเสือ - พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ
 
image001 010266
ภาพจาก : https://www.pcsm.ac.th/news.php?ntid=1&view=20210322135419yZvmg7T 
ความหมาย
          พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ หมายถึง การตรวจหมู่ลูกเสือโดยรองผู้กำกับลูกเสือ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้กำกับลูกเสือให้ทำหน้าที่ตรวจ
ขั้นตอนและวิธีการ
          ผู้กำกับ        สั่งให้รองผู้กำกับลูกเสือไปตรวจ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าให้ตรวจอะไร
          รองผู้กำกับ  เมื่อได้รับคำสั่งให้ไปตรวจ ให้ทำความเคารพผู้กำกับลูกเสือโดยการทำวันทยหัตถ์ (ผู้กำกับลูกเสือรับการเคารพ)
                              แล้วรองผู้กำกับลูกเสือรีบเดินไปยืนหน้านายหมู่ลูกเสือ หมู่ที่จะตรวจห่างจากนายหมู่ลูกเสือประมาณ ๓ ก้าว
image003 010266
          นายหมู่        เมื่อรองผู้กำกับลูกเสือมายืนข้างหน้าห่างประมาณ ๓ ก้าว สั่ง “หมู่...ตรง” “วันทยา-วุธ” ลูกเสือทุกคนปฏิบัติตาม
                              คำสั่งรวมทั้งตัวนายหมู่ลูกเสือด้วย
          องผู้กำกับ  เมื่อลูกเสือทำวันทยาวุธ ให้รับความเคารพด้วยวันทยหัตถ์
image004 010266
          นายหมู่        ลดมือลงในท่าเรียบอาวุธ แล้วก้าวไปข้างหน้า ๑ ก้าว ทำวันทยาวุธ และรายงานว่า “หมู่...พร้อมที่จะรับการตรวจ
                              แล้วครับ (ค่ะ)” กล่าวรายงานเสร็จลดมือลงในท่าเรียบอาวุธ
image005 010266
          นายหมู่        ก้าวถอยหลังกลับที่เดิม ทำวันทยาวุธ และสั่ง “เรียบ-อาวุธ” ลูกเสือในหมู่ทุกคนรวมทั้งนายหมู่ลูกเสือลดมือลงในท่า
                              เรียบอาวุธ (ท่าตรง)
          รองผู้กำกับ  ก้าวเข้าไปข้างหน้าประมาณ ๑ ก้าว ตรวจสุขภาพ (หรือตามที่ได้รับมอบหมาย)
          นายหมู่        เสร็จแล้ว เดินไปทางขวาโดยสไลด์เท้าขวาไปทางขวา ๑ ก้าว แล้วสไลด์เท้าซ้ายชิดเท้าขวา เพื่อทำการตรวจคนที่ ๒
                              และคนต่อ ๆ ไป
          นายหมู่        ก้าวมาข้างหน้าประมาณ ๒ ก้าว ถืออาวุธในท่าตรง (กระตุกอาวุธให้สูงขึ้นจากพื้นดินเล็กน้อยทุกครั้งที่ก้าวเดิน)
                              ทำกลับหลังหัน ขณะนี้จะยืนหันหน้าเข้าหาหมู่ของตนเอง ให้ยืนเยื้องไปข้างหลังของรองผู้กำกับลูกเสือเล็กน้อย 
                              เดินก้าวตามรองผู้กำกับลูกเสือไปทางขวาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ การเดินให้สไลด์เท้าขวาไปทางขวา ๑ ก้าว 
                              แล้วสไลด์เท้าซ้ายชิดเท้าขวา
          รองผู้กำกับ  เดินสไลด์เท้าไปทางขวาตรวจสุขภาพ (หรือตามที่ได้รับมอบหมาย) ลูกเสือทีละคน และให้ข้อเสนอแนะกับนายหมู่
                              ลูกเสือที่เดินตาม (ไม่ต้องเอามือเข้าไปจับต้องตัวลูกเสือ หรือ เครื่องแบบของลูกเสือ) ตรวจจนถึงคนสุดท้าย ไม่ต้อง
                              เดินอ้อมหลัง 3นายหมู่ลูกเสือรีบเดินกลับไปยืนหัวแถวในหมู่ตามเดิม รองผู้กำกับลูกเสือเดินไปยืนหน้านายหมู่ลูกเสือ
                              ห่างจากนายหมู่ลูกเสือประมาณ ๑ ก้าว
image006 010266
          นายหมู่        สั่ง“ (ชื่อหมู่) ......วันทยา-วุธ”ลูกเสือทุกคนทำวันทยาวุธ เฉพาะนายหมู่ลูกเสือพูดว่า“หมู่..........ขอบคุณครับ (ค่ะ)”
image007 010266
          รองผู้กำกับ  รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์
          นายหมู่        สั่ง “เรียบ-อาวุธ” “ตามระเบียบ-พัก” ลูกเสือในหมู่ทุกคนรวมทั้งนายหมู่ลูกเสือปฏิบัติตามคำสั่ง
          รองผู้กำกับ  เมื่อนายหมู่ลูกเสือสั่งเรียบอาวุธ ให้รองผู้กำกับลูกเสือลดมือลง ทำกลับหลังหันทำความเคารพผู้กำกับลูกเสือ
                              โดยการทำวันทยหัตถ์พร้อมกับรายงานผลการตรวจ (ยืนห่างจากนายหมู่ลูกเสือที่ตรวจ ๓ ก้าว) ต่อผู้กำกับลูกเสือ
                               ด้วยเสียงชัดเจน เช่น “ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ไปตรวจ.......หมู่.....ผลปรากฏว่า.........” เมื่อรายงานเสร็จ
                               เรียบร้อยลดมือลง กลับไปยืนด้านหลังเสาธงตามเดิม
          ผู้กำกับ         เมื่อรองผู้กำกับลูกเสือทำความเคารพและรายงาน ให้รับการเคารพและการรายงานด้วยวันทยหัตถ์เช่นเดียวกัน
                               เมื่อรองผู้กำกับลูกเสือรายงานเสร็จลดมือลง จึงลดมือลงพร้อมกันและหันไปรับรายงานจากผู้อื่นต่อไป หลังจาก
                               รองผู้กำกับลูกเสือตรวจ และรายงานผลการตรวจ กลับไปยืนหลังเสาธงทุกคนแล้ว สั่งต่อไปว่า “กอง-ตรง”
                               “กอง-แยก”
          ลูกเสือ          เมื่อได้ยินคำสั่ง “กอง-แยก” ให้ทำขวาหัน แล้วแยกย้ายกันไปอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อการเรียนต่อไป
 
คุณประโยชน์ของพิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ
          ๑. เพื่อน้อมนำให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระลึกถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และผู้มีพระคุณ
          ๒. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน เสริมสร้างระเบียบวินัย ความสง่างาม และความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ตามวิถีทางของลูกเสือ
          ๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้กำกับลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือในกอง
          ๔. เพื่อให้สามารถนำวิธีการไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาตามหลักสูตรอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความสนใจ สร้างความกระตือรืนร้น
               และมีความหมายแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
          ๕. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ วิธีการ และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ที่มา :  สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๒
 
 

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

.........................................

คัดลอกLinkเพื่อแชร์ : https://bit.ly/3YcPuHf

 

สาระ - การศึกษา

มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach)
มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach) ความเป็นมา มอนเตสซอรี่เป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ แพทย์ชาวอิตาเลียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 เป็นวันเริ่มเปิดโรงเรียนแห่งแรกของแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Casa dei Bambini โดยมอนเตสซอรี่ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง...

สำนักอำนวยการ

นำเสนองบประมาณและกลยุทธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566  เขตการศึกษาที่ 3 (24มี.ค.66)
นำเสนองบประมาณและกลยุทธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 เขตการศึกษาที่ 3 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชินีสวรรค์ ชั้น 1 อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 8 โรงเรียน ประกอบด้วย พระแม่สกลสงเคราะห์,คาเบรียลอุปถัมภ์,ซางตาครู้สศึกษา, เซนต์แมรี่,เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี,แม่พระประจักษ์ กทม.,อัสสัมชัญศึกษาและเซนต์ราฟาแอล ผู้บริหาร 7 ท่าน ครู 15 ท่าน รวม 22 ท่าน โดย ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

24 มีนาคม 2566 ติดตามและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร
ติดตามและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ กำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ เพื่อรักษาระดับคุณภาพและผลงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยทำการประเมินผลงานในรอบปีการศึกษา 2564 – 2565 คณะกรรมการจากฝ่ายการศึกษาฯ นำโดย บาทหลวงธนายุทธ ผลาผล...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 - 19 │อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม * * * * * * * * * วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด * * * * * * * * * * * * * * * * * * วิทยากรในการอบรม ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม * * *...

แผนกปฐมวัย

9-10 มีนาคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3 ปี”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3 ปี” .................................... วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

10 มีนาคม 2566 ประชุม คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการคัดเลือก หลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาให้กำลังใจแด่คณาอาจารย์ทุกๆท่าน การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

21 ธันวาคม 2565 │ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ”
ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ” * * * * * * * * วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุม "พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด (ผ่านระบบ Zoom) * * * * * * * * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เครื่องแบบลูกเสือ – สีและตราผ้าผูกคอลูกเสือ(23มี.ค.66)
เครื่องแบบลูกเสือ – สีและตราผ้าผูกคอลูกเสือ ภาพจาก : https://hilight.kapook.com/image_fb/45/220984-new-125342.jpg สีของผ้าผูกคอลูกเสือในไทย ได้ถูกกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. 2510 โดยแบ่งสีของผ้าผูกคอตามเขตของกิจการลูกเสือ ซึ่งเป็นการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในอดีต เป็น 12 เขต ได้แก่ เขตที่ 1 - สีเหลือง เขตที่ 2 - สีเขียว เขตที่...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Test2566RM

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png2.png9.png4.png8.png2.png2.png
วันนี้1311
เมื่อวานนี้2685
อาทิตย์นี้28745
เดือนนี้95731
รวม3294822

Who Is Online

6
Online

วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566 11:56