The Education Department of Bangkok Archdiocese

เครื่องแบบลูกเสือ – สีและตราผ้าผูกคอลูกเสือ
 
 image001 660323
ภาพจาก : https://hilight.kapook.com/image_fb/45/220984-new-125342.jpg
 
          สีของผ้าผูกคอลูกเสือในไทย ได้ถูกกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. 2510 โดยแบ่งสีของผ้าผูกคอตามเขตของกิจการลูกเสือ ซึ่งเป็นการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในอดีต เป็น 12 เขต ได้แก่
                             เขตที่ 1 - สีเหลือง
                             เขตที่ 2 - สีเขียว
                             เขตที่ 3 - สีตองอ่อน
                             เขตที่ 4 - สีฟ้า
                             เขตที่ 5 - สีน้ำเงิน
                             เขตที่ 6 - สีแดง
                             เขตที่ 7 - สีม่วง
                             เขตที่ 8 - สีบานเย็น
                             เขตที่ 9 – สีเลือดหมู
                             เขตที่ 10 - สีชมพู
                             เขตที่ 11 - สีแสด
                             เขตที่ 12 – สีไพล  
image003 660323
 
ตราผ้าผูกคอลูกเสือประจำจังหวัด
เขตการศึกษา 1
 
   image005 660323        image006 660323     image007 660323     image008 660323 
   กรุงเทพมหานคร แบบที่ 1      กรุงเทพมหานคร แบบที่ 2      จังหวัดนครปฐม           จังหวัดนนทบุรี
image009 660323     image010 660323     image011 660323
จังหวัดปทุมธานี         จังหวัดสมุทรปราการ         จังหวัดสมุทรสาคร
เขตการศึกษา 2
 
   image012 660323     image013 660323     image014 660323     image015 660323
       จังหวัดสตูล                   จังหวัดปัตตานี                 จังหวัดยะลา               จังหวัดนราธิวาส
 
 
เขตการศึกษา 3
 
image016 660323     image017 660323     image018 660323        image01 6603239
จังหวัดชุมพร         จังหวัดสุราษฎร์ธานี       จังหวัดนครศรีธรรมราช           จังหวัดพัทลุง
 
 image020 660323
จังหวัดสงขลา
 
เขตการศึกษา 4
image021 660323     image022 660323     image023 660323     image024 660323   
จังหวัดระนอง                  จังหวัดพังงา                   จังหวัดภูเก็ต                   จังหวัดกระบี่
 
image025 660323 
จังหวัดตรัง
เขตการศึกษา 5
image026 660323     image027 660323     image028 660323     image029 660323   
จังหวัดกาญจนบุรี             จังหวัดสุพรรณบุรี               จังหวัดราชบุรี            จังหวัดเพชรบุรี
image030 660323     image031 23
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์      จังหวัดสมุทรสงคราม
เขตการศึกษา 6
image032 23     image033 23     image034 23     image035 23   
จังหวัดอุทัยธานี          จังหวัดชัยนาท               จังหวัดอ่างทอง                   จังหวัดสิงห์บุรี
image036 23     image037 23     image038 23
จังหวัดลพบุรี              จังหวัดสระบุรี        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขตการศึกษา 7
image039 23     image040 23     image041 23     image042 23   
จังหวัดอุตรดิตถ์           จังหวัดสุโขทัย                 จังหวัดตาก                 จังหวัดพิษณุโลก
 image043 23     image044 23     image045 23     image046 23  
จังหวัดกำแพงเพชร           จังหวัดนครสวรรค์            จังหวัดพิจิตร           จังหวัดเพชรบูรณ์
เขตการศึกษา 8
 image047 23     image048 23     image049 23     image050 23  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน           จังหวัดเชียงราย            จังหวัดเชียงใหม่              จังหวัดแพร่
   image051 23     image052 23     image053 23     image054 23
จังหวัดน่าน                     จังหวัดพะเยา                จังหวัดลำพูน                จังหวัดลำปาง
เขตการศึกษา 9
   image055 23     image057 23     image059 23     image060 23
จังหวัดเลย        จังหวัดขอนแก่น             จังหวัดหนองบัวลำภู        จังหวัดอุดรธานี
image061 23     image063 23     image064 23     
จังหวัดหนองคาย         จังหวัดบึงกาฬ                 จังหวัดสกลนคร
เขตการศึกษา 10
image065 23     image067 23     image068 23     image069 23   
จังหวัดอุบลราชธานี        จังหวัดอำนาจเจริญ        จังหวัดยโสธร           จังหวัดนครพนม
   image070 23     image071 23     image072 23     image073 23
จังหวัดมุกดาหาร                จังหวัดร้อยเอ็ด             จังหวัดกาฬสินธุ์             จังหวัดมหาสารคาม
เขตการศึกษา 11
image074 23     image075 23     image076 23     image077 23   
จังหวัดชัยภูมิ           จังหวัดนครราชสีมา           จังหวัดบุรีรัมย์                 จังหวัดสุรินทร์
image078 23
จังหวัดศรีสะเกษ
เขตการศึกษา 12
image079 23     image081 23     image082 23     image083 23   
จังหวัดนครนายก                จังหวัดปราจีนบุรี           จังหวัดสระแก้ว            จังหวัดฉะเชิงเทรา
image084 23      image085 23      image086 23      image087 23   
จังหวัดชลบุรี                จังหวัดระยอง                จังหวัดจันทบุรี                    จังหวัดตราด
 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ตราผ้าผูกคอลูกเสือประจำจังหวัด
 

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

.........................................

คัดลอกLinkเพื่อแชร์ : https://bit.ly/3LJcsmk

สาระ - การศึกษา

มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach)
มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach) ความเป็นมา มอนเตสซอรี่เป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ แพทย์ชาวอิตาเลียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 เป็นวันเริ่มเปิดโรงเรียนแห่งแรกของแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Casa dei Bambini โดยมอนเตสซอรี่ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง...

สำนักอำนวยการ

ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ (19 พ.ค.66)
ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปี 2566 ---------------------------------------- วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟรังซิส ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" อ.สามพราน จ.นครปฐม ---------------------------------------- วจนพิธีกรรมเปิดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปี 2566 โดย คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฯ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ บรรยายพิเศษ "จิตวิญญาณและการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม" โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ - กิจกรรมละลายพฤติกรรม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ - ทำงานอย่างไรให้คลิก กับคนหลาย Generation - สรุปกิจกรรม “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” โดย อาจารย์สุรัก ประทุมเกษร และคณะวิทยากร วจนพิธีกรรมปิดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2566 | 10 พฤษภาคม 2566
การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ บ้านผู้หว่าน นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.00...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566│ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 * * * * * * * * * วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วมฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการและประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด * * * * * * * * * * * * * * * * * * 👉🏻 รูปภาพทั้งหมด 👈🏻...

แผนกปฐมวัย

17 พฤษภาคม 2566 อบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร ให้กับครูปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร
อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร" ***************************** วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร" ให้กับครูปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร ณ ห้องประชุมโรงเรียนดาราสมุทร โดยมี บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร เป็นประธาน นำสวด มีครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 13 คน วิทยากรโดย อาจารย์กาญจนา...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

10 มีนาคม 2566 ประชุม คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการคัดเลือก หลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาให้กำลังใจแด่คณาอาจารย์ทุกๆท่าน การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

การปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ตารางสอน การเขียนแผนการสอนเนื้อหาของตำราชุดใหม่และ NELC Booklets ที่จะสอนในปีการศึกษา 2566
การปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ตารางสอน การเขียนแผนการสอนเนื้อหาของตำราชุดใหม่และ NELC Booklets ที่จะสอนในปีการศึกษา 2566 * * * * * * * * * แผนกภาษาต่างประเทศ นำโดย คุณครูมยุรี แสงไพโรจน์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ จัดการประชุมต่อเนื่องจากการทำหลักสูตรที่ศูนย์ภาษา NELC ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ทำความเข้าใจร่วมกันทั้งครูไทยและครูต่างชาติเพื่อแบ่งขอบข่ายงานรับผิดชอบในนามของฝ่ายการศึกษาฯ * * * * * * * * * ประชุม Online ร่วมกับคุณครูโรงเรียนดาราสมุทร * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน”(10พ.ค.66)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน” วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน” ให้กับครูผู้สอนลูกเสือในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ในวันพุธที่ 10...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Test2566RM

ประกาศใช้ข้อสอบร่วม2566RM

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png8.png3.png1.png8.png6.png3.png
วันนี้2765
เมื่อวานนี้4318
อาทิตย์นี้18861
เดือนนี้7083
รวม3831863

Who Is Online

7
Online

วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2566 19:10

ปฐมวัย - Video Content!

More Videos - ปฐมวัย