The Education Department of Bangkok Archdiocese

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแนะแนว “ฝึกใจ ให้เห็นหัวใจ”
วันที่  16 – 18  มีนาคม  2566  
ณ ห้องประชุมฟรัสซิสเซเวียร์ 2  ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน   อ.สามพราน  จ.นครปฐม
IMG 3604 resize 
          แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ฝ่ายการศึกษาฯ  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแนะแนว “ฝึกใจ  ให้เห็นหัวใจ”  ให้กับครูแนะแนวและครูประจำชั้น ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม  2566   ณ ห้องประชุมฟรังซิสเซเวียร์ 2  ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  ในการนี้คุณพ่อสุพจน์   ฤกษ์สุจริต  อธิการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน”  เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม  2566  มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 41 คน  จาก  22 โรงเรียน  และคุณพ่อวิชชุกรณ์  เกตุภาพ  รองผู้อำนวยการ และประธานกลุ่มงานวิชาการ  ฝ่ายการศึกษาฯ  ได้ให้เกียรติในการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในวันที่ 18  มีนาคม  2566  สำหรับคณะวิทยากรอบรม ประกอบด้วยอาจารย์นรพันธ์          ทองเชื่อม นักจิตวิทยา / นักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม  มีรักคลินิก  นางสาวนุสบา เสริมรัตนวิศิษฎ์  นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย  นางสาวพรพรรณ ทองทนงศักดิ์  นักจิตวิทยา  และนายณพทนน ธรรมกิจไพโรจน์  ผู้ช่วยวิทยากร  ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาครู  3  ด้าน  คือ
 
          • ด้านการพัฒนาตนเอง   - มุ่งเน้นให้คุณครูมีทักษะในการดูแลสุขภาพใจตนเอง
          • ด้านทักษะการดูแลเด็กและวัยรุ่น   - เพื่อนำความรู้ด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นไปปรับใช้กับนักเรียน
          • ด้านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์  - เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ด้านจิตวิทยากับการศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
 IMG 3222 resize
 
IMG 3209 resize resize
วันที่ 1  (วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม  2566)
 กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 - ทักษะการรู้เท่าทันตนเอง  กระบวนการเพื่อการรู้เท่าทันตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานในการดูแลจิตใจตนเองและผู้อื่น 
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : พัฒนาการ & สุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น  เรียนรู้พัฒนาการแต่ละช่วงวัย เพื่อความเข้าใจ และการนำเทคนิคด้านจิตวิทยาปรับใช้ให้เหมาะสม
 - เทคนิคการปรับพฤติกรรม  ทัศนคติต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เทคนิคในการปรับพฤติกรรมด้วยหลักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมความเข้าใจและการยอมรับข้อจำกัดรายบุคคล
 - การบ้าน : New You  การนำหลักการปรับพฤติกรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน
- กิจกรรมครูพิเศษ ของคนพิเศษ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นักเรียนผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ” 
 IMG 3286 resize resize
 
IMG 3290 resize resize
  
วันที่ 2  (วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม  2566)
 - ทักษะการบริหารความเครียด (คน Vs ระบบ)  การรู้เท่าทัน “ความเครียด” ผ่าน CBT Model  ทักษะในการจัดการอารมณ์ ความคิด ร่างกาย พฤติกรรมการระดมความคิดเห็นสู่การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจ
 -ทักษะการสื่อสารเพื่อการรับฟัง 
การประเมินปัญหาเพื่อการช่วยเหลือด้านจิตใจ 
การช่วยเหลือด้วนจิตใจ ในฐานะมนุษย์และบทบาทครูอการช่วยเหลือด้านจิตใจ
ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้วยโครงสร้างของกระบวนการจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม
 -กิจกรรม  Body Mind Soul กระบวนการทำงานกับโลกภายในด้วยเทคนิคจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม และการเล่นบำบัด
IMG 3463 resize 
 
 
IMG 3764 resize resize
 
 
IMG 3551 resize resize
วันที่ 3  (วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม  2566)
 -การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การรู้เท่าทันความคิดที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ทักษะการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับวัยรุ่น

 -ทัศนคติต่อบทบาทครูผู้ช่วยเหลือ

รู้เท่าทันความคิดเชิงลบที่อาจส่งผลต่อการช่วยเหลือด้านจิตใจ

ทักษะในการจัดการอารมณ์ที่มาจากแรงจูงใจ (motive) เพื่อการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ

 -การศึกษารายกรณี   กระบวนการกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านเด็กและวัยรุ่นในสถานศึกษา ทั้งในระดับชั้นเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือ
 -Q&A  
 
 
 
 
 
 
แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คัดลอก Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3n7qxQ2
รูปภาพทั้งหมด : https://bit.ly/3JRJyPz
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

สาระ - การศึกษา

มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach)
มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach) ความเป็นมา มอนเตสซอรี่เป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ แพทย์ชาวอิตาเลียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 เป็นวันเริ่มเปิดโรงเรียนแห่งแรกของแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Casa dei Bambini โดยมอนเตสซอรี่ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง...

สำนักอำนวยการ

ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ (19 พ.ค.66)
ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปี 2566 ---------------------------------------- วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟรังซิส ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" อ.สามพราน จ.นครปฐม ---------------------------------------- วจนพิธีกรรมเปิดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปี 2566 โดย คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฯ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ บรรยายพิเศษ "จิตวิญญาณและการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม" โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ - กิจกรรมละลายพฤติกรรม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ - ทำงานอย่างไรให้คลิก กับคนหลาย Generation - สรุปกิจกรรม “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” โดย อาจารย์สุรัก ประทุมเกษร และคณะวิทยากร วจนพิธีกรรมปิดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2566 | 10 พฤษภาคม 2566
การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ บ้านผู้หว่าน นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.00...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566│ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 * * * * * * * * * วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วมฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการและประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด * * * * * * * * * * * * * * * * * * 👉🏻 รูปภาพทั้งหมด 👈🏻...

แผนกปฐมวัย

17 พฤษภาคม 2566 อบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร ให้กับครูปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร
อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร" ***************************** วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร" ให้กับครูปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร ณ ห้องประชุมโรงเรียนดาราสมุทร โดยมี บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร เป็นประธาน นำสวด มีครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 13 คน วิทยากรโดย อาจารย์กาญจนา...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

10 มีนาคม 2566 ประชุม คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการคัดเลือก หลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาให้กำลังใจแด่คณาอาจารย์ทุกๆท่าน การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

การปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ตารางสอน การเขียนแผนการสอนเนื้อหาของตำราชุดใหม่และ NELC Booklets ที่จะสอนในปีการศึกษา 2566
การปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ตารางสอน การเขียนแผนการสอนเนื้อหาของตำราชุดใหม่และ NELC Booklets ที่จะสอนในปีการศึกษา 2566 * * * * * * * * * แผนกภาษาต่างประเทศ นำโดย คุณครูมยุรี แสงไพโรจน์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ จัดการประชุมต่อเนื่องจากการทำหลักสูตรที่ศูนย์ภาษา NELC ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ทำความเข้าใจร่วมกันทั้งครูไทยและครูต่างชาติเพื่อแบ่งขอบข่ายงานรับผิดชอบในนามของฝ่ายการศึกษาฯ * * * * * * * * * ประชุม Online ร่วมกับคุณครูโรงเรียนดาราสมุทร * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน”(10พ.ค.66)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน” วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน” ให้กับครูผู้สอนลูกเสือในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ในวันพุธที่ 10...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Test2566RM

ประกาศใช้ข้อสอบร่วม2566RM

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png8.png3.png1.png8.png6.png2.png
วันนี้2764
เมื่อวานนี้4318
อาทิตย์นี้18860
เดือนนี้7082
รวม3831862

Who Is Online

7
Online

วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2566 19:09

ปฐมวัย - Video Content!

More Videos - ปฐมวัย