The Education Department of Bangkok Archdiocese

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองในโรงเรียน”
วันที่  5 - 7  พฤษภาคม  2566  
ณ ห้องประชุมฟรัสซิสเซเวียร์ 1  ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน   อ.สามพราน  จ.นครปฐม
 -----------------------------------------------------------
 
IMG 4509 resize resize
 
          แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ฝ่ายการศึกษาฯ  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองโรงเรียน” ให้กับครูแนะแนวและครูประจำชั้น ระหว่างวันที่ วันที่  5 - 7  พฤษภาคม  2566  ณ ห้องประชุมฟรังซิสเซเวียร์ 1  ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  ในการนี้คุณพ่อสุพจน์   ฤกษ์สุจริต  อธิการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน”  เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566  มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน  จาก  12  โรงเรียน  วิทยากรอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ดร.สมพร   หวานเสร็จ  ข้าราชการบำนาญ (อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง)  และอาจารย์ชนากานต์  เจ๊ะอาลี  ข้าราชการครู / ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตรเลขทะเบียนผู้คัดกรองนักเรียนพิการทางการศึกษาจาก สพฐ.
 
IMG 4520 resize resize
          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมาและความสำคัญในเรื่องการคัดกรองตามประเภท คนพิการทางการศึกษา  
          2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษา 
          3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง   และครูผู้สอนที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียน 
 
IMG 4561 resize resize 
          เนื้อหาของหลักสูตร / จำนวนชั่วโมง
          1. สิทธิคนพิการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          2. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา   เรื่องกำหนด  หลักเกณฑ์  และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ  พ.ศ. 2552
          3. ความพิการทางการศึกษา
          4. การใช้แบบคัดกรองทางการศึกษา / ฝึกปฏิบัติ / การแปลผล  และข้อเสนอแนะ
          5. เทคนิคการให้คำปรึกษา / การประสาน / ทำความเข้าใจของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
          6. การวางแผนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท  
 IMG 4545 resize resize
 
          1. สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 
          ให้ความรู้กฎหมายเรื่อง  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ   พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  พรบ.พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่องหลักเกณฑ์  และวิธีการจัดทำแผนการจัดศึกษาเฉพาะบุคคล  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2552  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษาพิเศษ  ครู  และคณาจารย์  ได้รับการส่งเสริม  และพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ. 2552  นโยบายและจุดเน้น สพฐ.
          2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  กำหนดประเภท  และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552  (9 ประเภทความพิการ)  
          ให้ความรู้เรื่อง   ประเภทของคนพิการ  9  ประเภท  ได้แก่  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  บุคคลที่มีความบกร่องทางสติปัญญา   บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย   หรือการเคลื่อนไหว  หรือสุขภาพ   บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา   บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม  หรืออารมณ์  บุคคลออทิสติก  บุคคลพิการซ้อน
          3. ศึกษารายกรณี  9 ประเภทความพิการ   
          ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาเป็นรายกรณีจากบุคคลพิการ  ทั้ง 9  ประเภท และจดบันทึกข้อสังเกตที่พบเห็น
          4. นำเสนอผลการศึกษา   9 ประเภทความพิการ
           ให้ผู้เข้ารับการอบรมนำข้อสังเกตที่พบเห็นมาสรุป  และอภิปรายร่วมกัน
          5. การใช้แบบคัดกรองทางการศึกษา  9 ประเภท    
          ให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมแบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่อง 9 ประเภท  (ทางการศึกษา)
 IMG 4675 resize resize
          6. ฝึกปฏิบัติการใช้แบบคัดกรองทางการศึกษา  9 ประเภท    
          ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการใช้แบบคัดกรองทางการศึกษาจากกรณีตัวอย่างบุคคลพิการทั้ง 9 ประเภท และจดบันทึกข้อสังเกตที่พบเห็น
          7. นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการใช้แบบคัดกรองทางการศึกษา  9 ประเภทความพิการ   
          ให้ผู้เข้ารับการอบรมนำข้อสังเกตที่พบเห็นมาสรุปและอภิปรายร่วมกัน 
          8. เทคนิคการให้คำปรึกษา / การประสาน / การทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้อง  
          จิตวิทยา   วิธีการให้คำแนะนำ  การประสาน  การทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการดำเนินการภายหลังการคัดกรอง 
IMG 4705 resize resize 
          9. การวางแผนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท  
          ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  เรื่องการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใด  ทางการศึกษาที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละบุคคล  และประสานผู้เกี่ยวข้องและการส่งต่อ
          10. Post – Test   อภิปราย / สรุปผล
IMG 4701 resize resize
 
แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คัดลอก Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3pkyKSf
รูปภาพทั้งหมด : https://bit.ly/3nHYdob
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สาระ - การศึกษา

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการผ่าน “กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม”
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการผ่าน “กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่น ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องครอบคลุมประสบการณ์สำคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช...

สำนักอำนวยการ

การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 | 20 ก.ย. 66
การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2566วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566สถานที่ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2566 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานนำการประชุม ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 1. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานอำนวยการ2....

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน | จิตตาภิบาลเขต 5 (12 ก.ย. 66)
การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล/ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ และทีมงานจากแผนกฯ เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน ในหัวข้อ “การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน” ให้กับคุณครูจิตตาภิบาล เขต 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย โดย คณะกรรมการจิตตาภิบาลเขต 5 นำโดย คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

20 กันยายน 2566 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 4 ณ ห้องประชุม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ............................. วันที่ 20 กันยายน 2566 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคุณครูปฐมวัยในเขต 4 ได้แก่...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ | 14-16 ก.ย. 66
ตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ วันที่ 14 - 16 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 20.00 น. ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom และ onsite ที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม แนวทางการตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ในด้านแนวทางประเมิน SAR 2565 ระดับการศึกษาพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ ของ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

2023_EDBA English Curriculum
EDBA English Curriculum 2023 * * * * * * * * * DOWNLOAD >> Click ดาวน์โหลดเอกสาร >> Click กลุ่มงานวิชาการ แผนกภาษาต่างประเทศฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯwww.edbathai.com Link เพื่อแชร์ >> https://shorturl.at/aqtKT * * * * * * * * * นางมยุรี แสงไพโรจน์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การศึกษาดูงานระบบงานแนะแนวโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย(14 ก.ย.66)
การศึกษาดูงานระบบงานแนะแนวโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กทม.*************************************************** บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ และประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้นำผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะครูแนะแนว จากโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 30 คน จาก 15...

Fr CECT

EDBA2

Form2556

BG 03

ปก1024

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

TimeTableTest1 66

RM070766

EduSetha

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

4.png3.png9.png7.png5.png2.png5.png
วันนี้624
เมื่อวานนี้3926
อาทิตย์นี้21662
เดือนนี้104958
รวม4397525

Who Is Online

1
Online

วันเสาร์, 23 กันยายน 2566 05:15

วิชาการ - Video Content!

More Videos - วิชาการ