The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

0 Screenshot 3701 1024

            กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุม คกก.จิตตาภิบาลฯ ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeitng ประธานการประชุมโดย คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาลฯ  โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานจิตตาภิบาล (ประกาศฝ่ายการศึกษาฯ ที่ 3/2565)
1.1.2 การอบรมการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา
1.1.3 การดำเนินการวิจัย 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การประเมินหลักสูตรวิชาคริสตศาสนา (ที่ดำเนินการ จัดการเรียนการสอน 2562- 2564)  2) การศึกษาผลการดำเนินงานด้านงานจิตตาภิบาล งานคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก
1.1.4 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 (20 ส.ค. 65)
1.2 เรื่องจากที่ปรึกษาคณะกรรมการ
1.2.1 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ
1.2.2 คุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องและการติดตามผล
3.1 สรุปผลการประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาลฯ (23 มี.ค. 2565)
3.2 การจัดทำสถิติครูฝ่ายจิตตาภิบาล
3.3 โครงการติดตามและประเมินครูจิตตาภิบาลชำนาญการ
3.4 โครงการอบรมคุณค่าพระวรสาร
3.5 โครงการของกลุ่มงานจิตตาภิบาลสำหรับโรงเรียน
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา: รายงานความก้าวหน้า/การดำเนินงานและโครงการต่างๆของแต่ละเขต/แผนก
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ
5.1 การประชุมครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 21 กันยายน 2565
- - - - - - - - - -
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง

1 Screenshot 3422 10242 Screenshot 3449 10243 Screenshot 3555 10243 Screenshot 3569 10244 Screenshot 3403 10244 Screenshot 3670 10245 Screenshot 3337 10247 Screenshot 3378 1024

(ภาพ: อรพรรณ จำปา)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนกจิตตาภิบาล 

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด>    <Facebook> 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัดLinkให้สั้นลง:   https://bit.ly/3IRXfvL

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

สาระ - การศึกษา

ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง
(ภาพจาก รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19) ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง "หยุดสีแดง" ให้ได้ พื้นที่ “สีแดง” สียิ่งเข้มยิ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีปัญหาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แผนที่ School Readiness ภายใต้โครงการ TSRS เป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565 สะท้อนแนวโน้มภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 หากมีมาตรการช่วยเหลือช้าเกินไปในการหยุดยั้งผลเลวร้ายที่ตามมาอาจนำไปสู่การสูญเสียเด็กทั้งรุ่นหรือที่เรียกว่า Lost Generation ในประเทศไทย (ภาพจาก รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19) ผลวิจัย TSRS...

สำนักอำนวยการ

การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2565 (30พ.ย.65)
การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) ------------------------------------------------------------- สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2565 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ขอพระองค์ทรงครอบครอง
ขอพระองค์ทรงครอบครอง .......................................... “จงตัดสินใจว่าท่านจะไม่หาคำแก้ตัวไว้ก่อน เราจะให้คำพูดและปรีชาญาณแก่ท่าน ซึ่งศัตรูของท่านจะต่อต้านหรือโต้แย้งไม่ได้” (ลูกา 21:14-15) ฉันเคยรู้สึกประหม่าเวลาที่จะเข้าไปนำเสนองานให้กับผู้บริหาร หรือไปอธิบายข้อสงสัยให้กับผู้บริหารรับทราบ และเข้าใจตรงกันกับสิ่งที่ฉันคิด...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 ธันวาคม 2565 │ประชุมครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
ประชุมครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา * * * * * * * * * วันที่ 1 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ...

แผนกปฐมวัย

30 พฤศจิกายน 2565 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 3 และเขต 4 ณ ห้องประชุม โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ ............................... วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อช่วยการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 (11-12 พ.ย. 65)
การประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อช่วยการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานวจนพิธีกรรมเปิดการประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อช่วยการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา...

แผนกภาษาต่างประเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
แผนกภาษา​ต่างประเทศ​ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ... โดยทีมงาน ผศ.ดร.อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและ ผศ.ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม * * * * * * * * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือวิสามัญ - พิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ (Vigil)(30พ.ย.65)
พิธีการลูกเสือวิสามัญ - พิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ (Vigil) พิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ หมายถึง การเตรียมลูกเสือวิสามัญที่ได้รับการฝึกอบรมเครื่องหมายลูกเสือโลกครบตามหลักสูตรแล้ว ให้ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญในกองนั้น ๆ ดำเนินการจัดให้เตรียมลูกเสือวิสามัญเหล่านั้นเข้าพิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ ความเป็นมา ลอร์ด เบนเดน-โพเอลส์ ได้นำหลักการและวิธีการของพิธีสาบานตัวเป็นอัศวิน ของประเทศอังกฤษ มาเป็นแนวทางในการประกอบพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือวิสามัญ พิธีการเข้าประจำกองของลูกเสือวิสามัญ ถือเป็นพิธีการสำคัญของลูกเสือวิสามัญ ประกอบด้วยพิธีสำรวจตนเอง (Vigil)...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png7.png9.png0.png4.png5.png8.png
วันนี้1504
เมื่อวานนี้2498
อาทิตย์นี้17976
เดือนนี้7882
รวม2790458

Who Is Online

1
Online

วันเสาร์, 03 ธันวาคม 2565 05:45