The Education Department of Bangkok Archdiocese

1 Screenshot 4987 1024

การประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น.

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         

          คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล โดยเรื่องที่แจ้งให้ทราบ (เลื่อนกำหนดการ) การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล จากเดิมวันที่ 22 มีนาคม เป็น วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้คุณครูได้รับทราบว่าถึงการดำเนินงานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการดำเนินงานจิตตาภิบาลในโรงเรียนคาทอลิก และจะเชิญนักจิตวิทยามาให้ความเข้าใจเรื่องการดูแลเด็กอย่างเข้าใจ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม โดยแผนกจิตตาภิบาล จะทำหนังสือไปยังผู้อำนวยการโรงเรียน ขอให้ส่งครู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล ครูฝ่ายจิตตาภิบาล ครูคำสอน และครูคาทอลิก เข้าร่วการประชุมสัมมนาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

          1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

          1.2 เรื่องจากที่ปรึกษาคณะกรรมการ

                   1.2.1 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม

                   1.2.2 คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

                   1.2.3 คุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565

          วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและการติดตามผล

          3.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิชาคริสตศาสนา (โดยสภาการศึกษาคาทอลิกฯ)

          3.2 การศึกษาผลการดำเนินงานด้านงานจิตตาภิบาลงานคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก

          3.3 สถิติครูฝ่ายจิตตาภิบาล (ระบบ Online)

          3.4 โครงการติดตามและประเมินครูจิตตาภิบาลชำนาญการ

          3.5 โครงการอบรมคุณค่าพระวรสาร

          3.6 โครงการจิตตาภิบาลเขตและฝ่ายงานต่างๆ สำหรับโรงเรียน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

          รายงานความก้าวหน้า/การดำเนินงานและโครงการต่างๆ ดังนี้

4.1 แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา       4.8 แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล

4.2 จิตตาภิบาลเขต 1                        4.9 แผนกอำนวยการ ฝ่ายสังคม

4.3 จิตตาภิบาลเขต 2                        4.10 แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล

4.4 จิตตาภิบาลเขต 3                        4.11 แผนกศาสนสัมพันธ์ฯ ฝ่ายงานธรรมทูต

4.5 จิตตาภิบาลเขต 4                        4.12 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล

4.6 จิตตาภิบาลเขต 5                        4.13 แผนกยุวธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต   

4.7 จิตตาภิบาลเขต 6                        4.14 วิทยาลัยแสงธรรม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

          5.1 การประชุมครั้งต่อไป: ครั้งที่ 2/2566   วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ฝ่ายการศึกษาฯ

ขอขอบพระคุณคุณพ่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่าน
ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
ขอพระอวยพรท่านเสมอ

2 Screenshot 4728 10243 Screenshot 4868 10244 Screenshot 495910245 Screenshot 4740 10246 Screenshot 4700 10247 Screenshot 4921 10248 Screenshot 4904 10249 Screenshot 4949 1024

(ภาพ: อรพรรณ จำปา)

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด>    <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัดLinkให้สั้นลง:   https://bit.ly/3ZYEhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


แผนกจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach)
มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach) ความเป็นมา มอนเตสซอรี่เป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ แพทย์ชาวอิตาเลียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 เป็นวันเริ่มเปิดโรงเรียนแห่งแรกของแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Casa dei Bambini โดยมอนเตสซอรี่ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง...

สำนักอำนวยการ

ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ (19 พ.ค.66)
ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปี 2566 ---------------------------------------- วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟรังซิส ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" อ.สามพราน จ.นครปฐม ---------------------------------------- วจนพิธีกรรมเปิดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปี 2566 โดย คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฯ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ บรรยายพิเศษ "จิตวิญญาณและการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม" โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ - กิจกรรมละลายพฤติกรรม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ - ทำงานอย่างไรให้คลิก กับคนหลาย Generation - สรุปกิจกรรม “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” โดย อาจารย์สุรัก ประทุมเกษร และคณะวิทยากร วจนพิธีกรรมปิดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2566 | 10 พฤษภาคม 2566
การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ บ้านผู้หว่าน นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.00...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566│ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 * * * * * * * * * วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วมฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการและประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด * * * * * * * * * * * * * * * * * * 👉🏻 รูปภาพทั้งหมด 👈🏻...

แผนกปฐมวัย

17 พฤษภาคม 2566 อบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร ให้กับครูปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร
อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร" ***************************** วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร" ให้กับครูปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร ณ ห้องประชุมโรงเรียนดาราสมุทร โดยมี บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร เป็นประธาน นำสวด มีครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 13 คน วิทยากรโดย อาจารย์กาญจนา...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

10 มีนาคม 2566 ประชุม คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการคัดเลือก หลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาให้กำลังใจแด่คณาอาจารย์ทุกๆท่าน การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

การปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ตารางสอน การเขียนแผนการสอนเนื้อหาของตำราชุดใหม่และ NELC Booklets ที่จะสอนในปีการศึกษา 2566
การปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ตารางสอน การเขียนแผนการสอนเนื้อหาของตำราชุดใหม่และ NELC Booklets ที่จะสอนในปีการศึกษา 2566 * * * * * * * * * แผนกภาษาต่างประเทศ นำโดย คุณครูมยุรี แสงไพโรจน์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ จัดการประชุมต่อเนื่องจากการทำหลักสูตรที่ศูนย์ภาษา NELC ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ทำความเข้าใจร่วมกันทั้งครูไทยและครูต่างชาติเพื่อแบ่งขอบข่ายงานรับผิดชอบในนามของฝ่ายการศึกษาฯ * * * * * * * * * ประชุม Online ร่วมกับคุณครูโรงเรียนดาราสมุทร * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน”(10พ.ค.66)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน” วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน” ให้กับครูผู้สอนลูกเสือในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ในวันพุธที่ 10...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Test2566RM

ประกาศใช้ข้อสอบร่วม2566RM

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png8.png3.png1.png9.png3.png9.png
วันนี้2841
เมื่อวานนี้4318
อาทิตย์นี้18937
เดือนนี้7159
รวม3831939

Who Is Online

6
Online

วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2566 19:56

ปฐมวัย - Video Content!

More Videos - ปฐมวัย