The Education Department of Bangkok Archdiocese

Poster 2023 ok

กำหนดการ

ประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล

โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.30 - 15.00 น.

ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ที่ ศก. 080/2566

                                                         11 เมษายน 2566


เรื่อง     ขอเชิญส่งครูฝ่ายจิตตาภิบาลเข้าร่วมประชุมสัมมนา

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ และใบตอบรับ

          ด้วย แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้การดำเนินงานจิตตาภิบาลในโรงเรียน สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
  2. เพื่อให้งานจิตตาภิบาลในโรงเรียน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานสัมพันธ์ร่วมกับฝ่ายต่างๆ ทั้งในระดับโรงเรียนและในระดับเขต

          แผนกจิตตาภิบาลฯ จึงขอความร่วมมือ ขอให้ท่านส่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล ครูฝ่ายจิตตาภิบาล ครูคำสอนและครูคาทอลิก เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ (ไม่จำกัดจำนวน) โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งใบตอบรับภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือไลน์ไอดี suratsvadii

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมา ขอพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ โปรดอวยพรและตอบแทนน้ำใจดีของท่าน

 

ขอแสดงความนับถือ

(บาทหลวงทัศมะ กิจประยูร)

รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หมายเหตุ: เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อข่าวสารที่อัพเดท
https://line.me/ti/g2/JJa6Rp_BanE7RS1hTFOTqRQL41AYuZb0kzpVGg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จดหมาย / กำหนดการ / ใบตอบรับ > 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
< Update: การส่งใบตอบรับ >
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัดLinkให้สั้นลง:   https://bit.ly/3KNvFT8  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แผนกจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สาระ - การศึกษา

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการผ่าน “กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม”
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการผ่าน “กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่น ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องครอบคลุมประสบการณ์สำคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช...

สำนักอำนวยการ

การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 | 20 ก.ย. 66
การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2566วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566สถานที่ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2566 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานนำการประชุม ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 1. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานอำนวยการ2....

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน | จิตตาภิบาลเขต 5 (12 ก.ย. 66)
การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล/ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ และทีมงานจากแผนกฯ เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน ในหัวข้อ “การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน” ให้กับคุณครูจิตตาภิบาล เขต 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย โดย คณะกรรมการจิตตาภิบาลเขต 5 นำโดย คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

20 กันยายน 2566 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 4 ณ ห้องประชุม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ............................. วันที่ 20 กันยายน 2566 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคุณครูปฐมวัยในเขต 4 ได้แก่...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ | 14-16 ก.ย. 66
ตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ วันที่ 14 - 16 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 20.00 น. ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom และ onsite ที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม แนวทางการตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ในด้านแนวทางประเมิน SAR 2565 ระดับการศึกษาพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ ของ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

2023_EDBA English Curriculum
EDBA English Curriculum 2023 * * * * * * * * * DOWNLOAD >> Click ดาวน์โหลดเอกสาร >> Click กลุ่มงานวิชาการ แผนกภาษาต่างประเทศฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯwww.edbathai.com Link เพื่อแชร์ >> https://shorturl.at/aqtKT * * * * * * * * * นางมยุรี แสงไพโรจน์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การศึกษาดูงานระบบงานแนะแนวโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย(14 ก.ย.66)
การศึกษาดูงานระบบงานแนะแนวโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กทม.*************************************************** บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ และประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้นำผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะครูแนะแนว จากโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 30 คน จาก 15...

Fr CECT

EDBA2

Form2556

BG 03

ปก1024

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

TimeTableTest1 66

RM070766

EduSetha

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

4.png3.png9.png7.png5.png3.png5.png
วันนี้634
เมื่อวานนี้3926
อาทิตย์นี้21672
เดือนนี้104968
รวม4397535

Who Is Online

1
Online

วันเสาร์, 23 กันยายน 2566 05:20

วิชาการ - Video Content!

More Videos - วิชาการ