The Education Department of Bangkok Archdiocese

1 IMG 3433 1024ติดตามและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ

ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ กำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ เพื่อรักษาระดับคุณภาพและผลงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยทำการประเมินผลงานในรอบปีการศึกษา 2564 – 2565

          คณะกรรมการจากฝ่ายการศึกษาฯ นำโดย บาทหลวงธนายุทธ ผลาผล รองอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ อาจารย์สุมิตรา พงศธร ประธานฝ่ายอัตลักษณ์ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาคณะซาเลเซียน ดร.ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ ผช.ผอ.ฝ่ายจิตตาภิบาล/ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 3 โรงเรียนนักบุญเปโตร นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์ หัวหน้าแผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์/หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 5 บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน แผนกหญิง/หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 5 ทำการประเมินคุณครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ประกอบด้วย น.ส. เมทินี สุพรรณพยัคฆ์ (ครูจิตตาภิบาล ชำนาญการ 1) น.ส. อริศรา ชาวปากน้ำ (ครูจิตตาภิบาล ชำนาญการ 1) และ นายนิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม (ผช.ผอ.ฝ่ายจิตตาภิบาล) เสนอขอรับการประเมินครูจิตตาภิบาล ชำนาญการ 2 ณ ห้องประชุมเล็กอาคารนักบุญยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

           “....ตลอดระยะเวลาในการเป็นครูจิตตาภิบาลชำนาญการมา 8 ปี รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยิ่งนักขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรา พระองค์ทรงรักเราถึงเพียงนี้ พระองค์ทรงช่วยเหลือเมตตาดูแลเราเสมอมา ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านที่ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือครูจิตตาภิบาลชำนาญการในโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขอพระเป็นเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านด้วยเทอญ” (คุณครูเมทินี)

          “ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลืองานของพระศาสนจักรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ได้มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความเชื่อ ความศรัทธา และกระแสเรียกของนักเรียน ให้เติบโตในการเป็นคริสตชนที่สมบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เป็นพลเมืองที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประกาศข่าวดีในความรักของพระเจ้าสู่ทุกคน ผ่านทางการเรียนการสอน และการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้มีส่วนช่วยในการปลูกจิตใจสำนึกให้กับนักเรียน ในการเป็นผู้มีใจเมตตา รู้จักรัก และรับใช้ผู้อื่น ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า” (คุณครูอริศรา)

          “การดำเนินงานของฝ่ายจิตตาภิบาลไม่เห็นผลในระยะสั้นๆ แต่เราต้องหมั่นเติมลงไปในจิตใจของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีของผู้เรียนในระยะยาว” (มาสเตอร์นิพนธ์)

          แผนกจิตตาภิบาล ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ยินดีสละเวลาประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูจิตตาภิบาลชำนาญการ และด้วยความกรุณาจากทุกท่านงานจิตตาภิบาลจะได้รับการพัฒนายิ่งขึ้น ให้คุณครู นักเรียน โรงเรียน เป็นสนามแห่งความรัก การร่วมไม้ร่วมมือในงานรับใช้ ด้วยหัวใจที่เสียสละทุ่มเท ขอขอบพระคุณ

2 IMG 3496 10243 IMG 3459 10244 IMG 3453 10245 IMG 3474 10246 IMG 3492 10247 IMG 3484 10248 IMG 3463 102410 IMG 3407 10249 IMG 3435 102410 IMG 3511 102411 IMG 3549 102412 IMG 3499 102413 IMG 3389 102414 IMG 3378 1024 (ภาพ: วีรวิชญ์ รัศมีบุญสิทธิ์)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด>    <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัดLinkให้สั้นลง:  https://bit.ly/3Gbk8dC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แผนกจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สาระ - การศึกษา

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการผ่าน “กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม”
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการผ่าน “กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่น ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องครอบคลุมประสบการณ์สำคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช...

สำนักอำนวยการ

การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 | 20 ก.ย. 66
การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2566วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566สถานที่ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2566 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานนำการประชุม ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 1. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานอำนวยการ2....

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน | จิตตาภิบาลเขต 5 (12 ก.ย. 66)
การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล/ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ และทีมงานจากแผนกฯ เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน ในหัวข้อ “การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน” ให้กับคุณครูจิตตาภิบาล เขต 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย โดย คณะกรรมการจิตตาภิบาลเขต 5 นำโดย คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

20 กันยายน 2566 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 4 ณ ห้องประชุม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ............................. วันที่ 20 กันยายน 2566 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคุณครูปฐมวัยในเขต 4 ได้แก่...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ | 14-16 ก.ย. 66
ตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ วันที่ 14 - 16 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 20.00 น. ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom และ onsite ที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม แนวทางการตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ในด้านแนวทางประเมิน SAR 2565 ระดับการศึกษาพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ ของ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

2023_EDBA English Curriculum
EDBA English Curriculum 2023 * * * * * * * * * DOWNLOAD >> Click ดาวน์โหลดเอกสาร >> Click กลุ่มงานวิชาการ แผนกภาษาต่างประเทศฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯwww.edbathai.com Link เพื่อแชร์ >> https://shorturl.at/aqtKT * * * * * * * * * นางมยุรี แสงไพโรจน์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การศึกษาดูงานระบบงานแนะแนวโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย(14 ก.ย.66)
การศึกษาดูงานระบบงานแนะแนวโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กทม.*************************************************** บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ และประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้นำผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะครูแนะแนว จากโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 30 คน จาก 15...

Fr CECT

EDBA2

Form2556

BG 03

ปก1024

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

TimeTableTest1 66

RM070766

EduSetha

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

4.png3.png9.png7.png4.png2.png5.png
วันนี้524
เมื่อวานนี้3926
อาทิตย์นี้21562
เดือนนี้104858
รวม4397425

Who Is Online

1
Online

วันเสาร์, 23 กันยายน 2566 04:13

วิชาการ - Video Content!

More Videos - วิชาการ