The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

Poster Nov20 2021 okok

------------------------------------------------------
คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล

ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน 2020
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ONLINE & ONSITE
------------------------------------------------------
       

ที่ ศก. 179/2564

                                      15 ตุลาคม 2564

เรื่อง     ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมสัมมนาครูจิตตาภิบาล

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย  กำหนดการ  ใบตอบรับ  และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมสัมมนา

          ด้วย กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  กำหนดจัดงานสัมมนาครูจิตตาภิบาลในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   หัวข้อ "คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล"    ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน 2020 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. สถานที่ ชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  โดยการสัมมนาจะจัดเป็นสองรูปแบบ  ได้แก่ การถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online ผ่านระบบ Zoom) และรูปแบบ On site  โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อการฟื้นฟูและการอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านจิตตารมณ์ครูคำสอน และการเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นในทุกมิติที่เกี่ยวกับงานจิตตาภิบาล
  2. เพื่อสามารถถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าและความเชื่อคาทอลิก ด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะกระทำพันธกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้น

          กลุ่มงานจิตตาภิบาลฯ จึงขอให้ท่านส่งครูจิตตาภิบาล ครูคำสอน ครูคาทอลิก และโดยเฉพาะครูที่มีส่วนช่วยงานฝ่ายจิตตาภิบาลในโรงเรียนซึ่งอาจเป็นครูที่ไม่ได้เป็นคาทอลิก เข้าร่วมงานสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อคุณครูจะได้เข้าใจและมีเครื่องมือที่ดีในการสอนคำสอนตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน 2020 รวมทั้งสามารถปรับตัวในสถานการณ์ Covid-19 และปรับเปลี่ยนท่าทีการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ทั้งนี้  ขอความกรุณาท่านส่งใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือไลน์ไอดี suratsvadii  (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือส่งครูเข้าร่วมสัมมนา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                      

ขอแสดงความนับถือ

(บาทหลวงทัศมะ กิจประยูร)

รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

------------------------------------------------------

หมายเหตุ:

On site: สถานที่ ชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ (รับจำกัด 25 คน ตามมาตรการฯ Covid-19)

ผู้ประสานงาน: น.ส. สุรัสวดี หงษ์วงค์  

โทรศัพท์ 094 896 0666 

Line ID: suratsvadii

------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารและใบตอบรับ:

------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์ไปยังครูคาทอลิกทุกโรงเรียนและทุกสังฆมณฑล

ขอเรียนเชิญ: บาทหลวง นักบวช ครูจิตตาภิบาล ครูคำสอน ครูคาทอลิก และคริสตชนผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา

🔷งานสัมมนาครูจิตตาภิบาล
หัวข้อ "คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล"
ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน 2020
วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 2564
เวลา 08.30 - 12.00 น.
ผ่านทางระบบ ZOOM
🔷ลิงก์สำหรับลงทะเบียนออนไลน์:

https://forms.gle/r6KfAfKKDGzsJcG87

 
------------------------------------------------------


ขอเชิญเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับข่าวสารการอัพเดท

ชื่อกลุ่มไลน์ >  คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล


------------------------------------------------------


กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

🛑คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์:  https://bit.ly/2Y4QELh

สาระ - การศึกษา

โลกวิเศษ เพราะคนพิเศษ
ใคร คือ คน (ที่มีความต้องการ) พิเศษ มนุษย์รับรู้โลกผ่านผัสสะหรือประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วประทับไว้ในใจร่างกายของทารกแรกเกิดเป็นอวัยวะที่พร้อมรับสัมผัสทุกส่วน เวลาเด็กดีใจทั้งเนื้อทั้งตัวจะแสดงออกมาหมด เด็กเปิดผัสสะรับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอกเรียนรู้และหลอมรวมเป็นตัวตนของเขา เมื่อเติบโตขึ้นมนุษย์คิดก่อนแล้วค่อยลงมือทำ ต่างจากเด็กที่ลงมือทำในทันทีเพื่อเรียนรู้โลกผัสสะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ บางส่วนขาดหายไป จำเป็นต้องใช้ผัสสะด้านที่เหลือมาทดแทน ความมหัศจรรย์ของมนุษย์ คือ ความสามารถในการชดเชยผัสสะที่สูญเสียไป ทำให้ผัสสะที่เหลืออยู่ตื่นรู้มากขึ้น โลกที่พวกเขาสัมผัสจึงมีมิติต่างไปจากโลกที่พวกเรารับรู้...

สำนักอำนวยการ

1 ธันวาคม 2564 คำนับและขอพรโอกาสคริสต์มาส
คำนับและขอพรโอกาสคริสต์มาส ━━━━━━━━━━━━━━━━━วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าคำนับและขอพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในโอกาสคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์: https://bit.ly/3IcPzng

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
แนวคิด ในสถานการณ์ COVID-19 ทุกคนต้องป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยการลดกิจกรรม ลดการติดต่อพบปะ งดการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน หลีกเลี่ยงการเดินทางออกข้างนอกโดยไม่จำเป็น จึงทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ก็เช่นกัน โดยเฉพาะในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตภายใต้สถานการณ์...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

29 ต.ค. 2564 ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ______ บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา​ ที่ปรึกษาสำนักมาตรฐานฯ ได้ประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัย และ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประวัติและความเป็นมาของงานชุมนุมลูกเสือโลก - World Scout Jamboree
ประวัติและความเป็นมาของงานชุมนุมลูกเสือโลก World Scout Jamboree World Scout Jamboree คือ Scout jamboree การประชุมเพื่อการรื่นเริงของเหล่าลูกเสือหรืองานชุมนุมลูกเสือ ขององค์การลูกเสือโลก (WOSM) World Organisation of the Scout Movement ซึ่งโดยทั่วไปมีลูกเสือหลายหมื่นคนจากทั่วโลกเข้าร่วม...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

prawaja

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

291064

ป้ายงานครูพร้อม

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

4.png5.png3.png9.png2.png6.png
วันนี้2217
เมื่อวานนี้2199
อาทิตย์นี้12766
เดือนนี้7357
รวม453926

Who Is Online

3
Online

วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2564 14:26