The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

0 IMG 9523 s

งานสัมมนาครูจิตตาภิบาล

หัวข้อ “คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน 2020”

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

เวลา 08.30 - 12.00 น.

ONLINE & ON SITE00 Screenshot 65

                กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จัดงานสัมมนาครูจิตตาภิบาลในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   หัวข้อ "คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล"  ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน 2020 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. สถานที่ ชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยการสัมมนาจะจัดเป็นสองรูปแบบ  ได้แก่ การถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online: Zoom, Youtube live) และรูปแบบ On site  

         โดยมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อการฟื้นฟูและการอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านจิตตารมณ์ครูคำสอน และการเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นในทุกมิติที่เกี่ยวกับงานจิตตาภิบาล
 2. เพื่อสามารถถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าและความเชื่อคาทอลิก ด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะกระทำพันธกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้น

   

กำหนดการสัมมนาครูจิตตาภิบาล

หัวข้อ "คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล" ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน 2020

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30-12.00 น. (Online & On site)

สถานที่ ชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

---------------------------------------------------------------

07.30 - 08.30 น.   ตรวจคัดกรอง / ATK ก่อนเข้าร่วมงาน (หน้าวัดชั้น 1) (โดยพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์)

08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน On Site 25 คน (หน้าวัดชั้น 1)  มีอาหารเช้าให้สำหรับทุกท่านที่ชั้น 6

08.30 – 08.40 น.   ภาวนาเปิด โดยบาทหลวงทัศมะ กิจประยูร รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

08.40 – 08.50 น.   พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กล่าวปราศรัย

08.50 - 09.00 น.    กล่าวทักทาย พบปะ พูดคุย โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

09.00 - 10.30 น.   คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล  โดย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระ (กูรูทีวีดิจิทัล) ประธานคณะอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการกรรมการสภาวิชาชีพ  ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

10.30 - 10.45 น.   พัก (15 น.) Box Set ที่ชั้น 8

10.45 - 12.00 น.   สื่อคำสอนออนไลน์ในยุคดิจิทัล โดย บาทหลวงสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช (หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 5 / ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน)  และ ครูสมบัติ งามวงศ์ และทีมงานศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ

12.00 - 12.15 น.   ภาวนาปิด โดยบาทหลวงทัศมะ กิจประยูร รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

                        

โดย มียอดผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom จำนวน 780 ห้อง

รับชมผ่านทาง Youtube Live จำนวน 1,958  (Top view)

และ On site จำนวน 14 คน

001 Screenshot 86

001 Screenshot 202

1637658587527

1637658688487

1637658784985

1637658879257

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนารูปแบบ On Site จำนวน 14 คน ได้แก่

 1. นางสาวสมนึก  สำอางค์  คุณครูโรงเรียน อัสสัมชัญศึกษา
 2. นายมลธวัฒน์  กิจสวัสดิ์  คุณครูโรงเรียน นักบุญเปโตร
 3. นางอารยา  เหลานาคำ  คุณครูโรงเรียน แม่พระฟาติมา
 4. นางสุจิตรา  ชินวรรัตน์  คุณครูโรงเรียน แม่พระฟาติมา
 5. นางสาวพัชรี  วิไลสุดา  คุณครูโรงเรียน แม่พระฟาติมา
 6. นางสาวนุชธิกานต์  พันธ์บานชื่น  คุณครูโรงเรียน แม่พระฟาติมา
 7. นางสาวสมศรี  เวียรชัย  คุณครูโรงเรียน แม่พระฟาติมา
 8. ซิสเตอร์ประภาพร  บวกหาร  ผู้บริหารโรงเรียน พระแม่มารีสาทร
 9. นางสาวพิสมัย  แสนรักษา  คุณครูโรงเรียน พระแม่มารีสาทร
 10. นางสาวเพชรรัตน์  รงควงศ์ คุณครูโรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
 11. นางภารดี  เทศชารี  คุณครูโรงเรียน พระมารดานิจจานุเคราะห์
 12. นางสาวสัย  ไพรวงษ์  คุณครูโรงเรียน พระวิสุทธิวงส์
 13. นายอาทิตย์  เทศชารี  คุณครูโรงเรียน พระมารดานิจจานุเคราะห์
 14. นางสาวพัชราภรณ์  จุ้ยผึ้ง  คุณครูโรงเรียน คาเบรียลอุปถัมถ์

 

สรุป: จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา จาก 11 สังฆมณฑล ดังนี้

 1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  654  คน  จาก 82 โรงเรียน/หน่วยงาน
 2. อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  24  คน จาก 14 โรงเรียน/หน่วยงาน
 3. สังฆมณฑลเชียงใหม่  11  คน  จาก  6 โรงเรียน/หน่วยงาน
 4. สังฆมณฑลนครสวรรค์  70  คน  จาก 11 โรงเรียน/หน่วยงาน
 5. สังฆมณฑลราชบุรี  102  คน  จาก 21 โรงเรียน/หน่วยงาน
 6. สังฆมณฑลนครราชสีมา  15  คน  จาก 3 โรงเรียน/หน่วยงาน
 7. สังฆมณฑลอุบลราชธานี  2  คน  จาก 2 โรงเรียน/หน่วยงาน
 8. สังฆมณฑลอุดรธานี  21 คน  จาก 6 โรงเรียน/หน่วยงาน
 9. สังฆมณฑลจันทบุรี  99  คน  จาก 19 โรงเรียน/หน่วยงาน
 10. สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  60  คน  จาก 15 โรงเรียน/หน่วยงาน
 11. สังฆมณฑลเชียงราย  11  คน  จาก 12 โรงเรียน/หน่วยงาน
 12. วิทยากร และทีมงาน  26  คน  จาก 9 ตำแหน่ง/หน่วยงาน

     รวมจำนวนทั้งสิ้น  1,095   คน

ขอขอบคุณ

 • ขอขอบคุณ คุณพ่อชัยยะ  กิจสวัสดิ์  ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจคัดกรอง และ ATK สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทาง On site 
 • ขอขอบคุณ คุณพ่อณรงค์  รวมอร่าม ผู้จัดการแผนกสื่อมวลชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ทีมงานสื่อมวลชนฯ ถ่ายทอดสดตลอดงานสัมมนา
 • ขอขอบคุณ คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช  ผู้จัดการแผนกวิถีชุมชนวัด ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรผู้ดูแลระบบ Zoom Meeting ตลอดงานสัมมนา

 

หมายเหตุ:

 1. ภาพบรรยากาศ: ON SITE
 2. ภาพบรรยากาศ: ON LINE
 3. ดาวน์โหลด ของที่ระลึก ได้แก่ ซีดีหนังสือการ์ตูนคำสอน: ซีรีย์ ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด 9 เล่ม พร้อม Power Point 
 4. เอกสารประกอบการบรรยาย: ดร.สิขเรศ สิรากานต์
 5. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร:  https://bit.ly/3Ec4nju

      คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์:  https://bit.ly/3DK1Qgh

สาระ - การศึกษา

อย่าลืมอ้อมกอดและกำลังใจ
(ภาพ : https://www.bachhoaxanh.com) พอเด็ก ๆ มาถึงวัยเรียน คุณพ่อคุณแม่มักจะเผลอคิดว่าเด็กโตแล้ว หลายครอบครัวเริ่มแสดงความรักต่อกันน้อยลง กอดกันน้อยลง บอกรักกันน้อยลง ทั้งที่ความจริงแล้ว.... เด็กวัยเรียนทุกคนยังต้องการการบอกรัก ยังต้องการอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ เหมือนกับตอนที่เขาเป็นเด็กตัวน้อย...

สำนักอำนวยการ

พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติฯ ร่วมกับ ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ (15 ส.ค. 65)
พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณร่วมกับ ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ (ค.ศ. 1996-2021)--------------------------------------- ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และโมทนาคุณพระเจ้าร่วมกัน โอกาส... 25 ปีชีวิตสงฆ์ “ชีวิตและพระพรแห่งการเป็นสงฆ์” ของคุณพ่อสามท่าน (ค.ศ. 1996-2021 ปีที่แล้วไม่สามารถฉลองได้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด จึงได้เชิญคุณพ่อมาในวันนี้) คุณพ่อมาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง ประธานในพิธี คุณพ่อเปโตร...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ไม่มีความเที่ยงแท้ใดภายใต้ดวงอาทิตย์
Photo: https://bit.ly/3Q1FEUl ไม่มีความเที่ยงแท้ใดภายใต้ดวงอาทิตย์ ....................................... “ความกังวลใจที่เขาต้องตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์ ทุกวันของเขามีแต่ความทุกข์ งานของเขาคือความกังวลใจ แม้ในเวลากลางคืน จิตใจของเขาก็ยังไม่ได้หยุดพัก นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย” (ปัญญาจารย์ 2:22-23) ในหนังสือปัญญาจารย์บทนี้เหมือนเป็นเสียงเรียกเตือนฉัน ในวันที่ฉันสาละวนอยู่กับภาระหน้าที่การงาน ที่คาดหวังว่ามันจะต้องออกมาดีและผิดพลาดน้อยที่สุด...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30-31 กรกฎาคม 2565│อบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} อบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา "วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา"ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐมโดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ...

แผนกปฐมวัย

6-7 สิงหาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)” วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)” ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom (15 มิ.ย. 65)
เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom คุณพ่อศักดิ์ชัย...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสามัญ - พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ (17/08/65)
พิธีการลูกเสือสามัญ - พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ ……………………… การเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ หมายถึง กระบวนการต้อนรับเด็กที่มีอายุในช่วง ๑๑-๑๗ ปี เข้าเป็นลูกเสือสามัญ ความเป็นมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ลูกเสือหลวงที่สอบไล่ได้แล้วนั้น เข้ากระทำพิธีประจำกองต่อหน้าพระพักตร์ ณ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ในโอกาสนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองลูกเสือต่าง ๆ ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร...

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

230665

การจัดกิจกรรมแนะแนว

365days

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png6.png1.png3.png8.png9.png8.png
วันนี้1848
เมื่อวานนี้3531
อาทิตย์นี้12818
เดือนนี้60456
รวม1613898

Who Is Online

4
Online

วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565 12:19