The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

0 IMG 9523 s

งานสัมมนาครูจิตตาภิบาล

หัวข้อ “คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน 2020”

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

เวลา 08.30 - 12.00 น.

ONLINE & ON SITE00 Screenshot 65

                กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จัดงานสัมมนาครูจิตตาภิบาลในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   หัวข้อ "คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล"  ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน 2020 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. สถานที่ ชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยการสัมมนาจะจัดเป็นสองรูปแบบ  ได้แก่ การถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online: Zoom, Youtube live) และรูปแบบ On site  

         โดยมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อการฟื้นฟูและการอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านจิตตารมณ์ครูคำสอน และการเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นในทุกมิติที่เกี่ยวกับงานจิตตาภิบาล
 2. เพื่อสามารถถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าและความเชื่อคาทอลิก ด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะกระทำพันธกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้น

   

กำหนดการสัมมนาครูจิตตาภิบาล

หัวข้อ "คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล" ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน 2020

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30-12.00 น. (Online & On site)

สถานที่ ชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

---------------------------------------------------------------

07.30 - 08.30 น.   ตรวจคัดกรอง / ATK ก่อนเข้าร่วมงาน (หน้าวัดชั้น 1) (โดยพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์)

08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน On Site 25 คน (หน้าวัดชั้น 1)  มีอาหารเช้าให้สำหรับทุกท่านที่ชั้น 6

08.30 – 08.40 น.   ภาวนาเปิด โดยบาทหลวงทัศมะ กิจประยูร รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

08.40 – 08.50 น.   พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กล่าวปราศรัย

08.50 - 09.00 น.    กล่าวทักทาย พบปะ พูดคุย โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

09.00 - 10.30 น.   คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล  โดย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระ (กูรูทีวีดิจิทัล) ประธานคณะอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการกรรมการสภาวิชาชีพ  ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

10.30 - 10.45 น.   พัก (15 น.) Box Set ที่ชั้น 8

10.45 - 12.00 น.   สื่อคำสอนออนไลน์ในยุคดิจิทัล โดย บาทหลวงสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช (หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 5 / ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน)  และ ครูสมบัติ งามวงศ์ และทีมงานศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ

12.00 - 12.15 น.   ภาวนาปิด โดยบาทหลวงทัศมะ กิจประยูร รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

                        

โดย มียอดผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom จำนวน 780 ห้อง

รับชมผ่านทาง Youtube Live จำนวน 1,958  (Top view)

และ On site จำนวน 14 คน

001 Screenshot 86

001 Screenshot 202

1637658587527

1637658688487

1637658784985

1637658879257

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนารูปแบบ On Site จำนวน 14 คน ได้แก่

 1. นางสาวสมนึก  สำอางค์  คุณครูโรงเรียน อัสสัมชัญศึกษา
 2. นายมลธวัฒน์  กิจสวัสดิ์  คุณครูโรงเรียน นักบุญเปโตร
 3. นางอารยา  เหลานาคำ  คุณครูโรงเรียน แม่พระฟาติมา
 4. นางสุจิตรา  ชินวรรัตน์  คุณครูโรงเรียน แม่พระฟาติมา
 5. นางสาวพัชรี  วิไลสุดา  คุณครูโรงเรียน แม่พระฟาติมา
 6. นางสาวนุชธิกานต์  พันธ์บานชื่น  คุณครูโรงเรียน แม่พระฟาติมา
 7. นางสาวสมศรี  เวียรชัย  คุณครูโรงเรียน แม่พระฟาติมา
 8. ซิสเตอร์ประภาพร  บวกหาร  ผู้บริหารโรงเรียน พระแม่มารีสาทร
 9. นางสาวพิสมัย  แสนรักษา  คุณครูโรงเรียน พระแม่มารีสาทร
 10. นางสาวเพชรรัตน์  รงควงศ์ คุณครูโรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
 11. นางภารดี  เทศชารี  คุณครูโรงเรียน พระมารดานิจจานุเคราะห์
 12. นางสาวสัย  ไพรวงษ์  คุณครูโรงเรียน พระวิสุทธิวงส์
 13. นายอาทิตย์  เทศชารี  คุณครูโรงเรียน พระมารดานิจจานุเคราะห์
 14. นางสาวพัชราภรณ์  จุ้ยผึ้ง  คุณครูโรงเรียน คาเบรียลอุปถัมถ์

 

สรุป: จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา จาก 11 สังฆมณฑล ดังนี้

 1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  654  คน  จาก 82 โรงเรียน/หน่วยงาน
 2. อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  24  คน จาก 14 โรงเรียน/หน่วยงาน
 3. สังฆมณฑลเชียงใหม่  11  คน  จาก  6 โรงเรียน/หน่วยงาน
 4. สังฆมณฑลนครสวรรค์  70  คน  จาก 11 โรงเรียน/หน่วยงาน
 5. สังฆมณฑลราชบุรี  102  คน  จาก 21 โรงเรียน/หน่วยงาน
 6. สังฆมณฑลนครราชสีมา  15  คน  จาก 3 โรงเรียน/หน่วยงาน
 7. สังฆมณฑลอุบลราชธานี  2  คน  จาก 2 โรงเรียน/หน่วยงาน
 8. สังฆมณฑลอุดรธานี  21 คน  จาก 6 โรงเรียน/หน่วยงาน
 9. สังฆมณฑลจันทบุรี  99  คน  จาก 19 โรงเรียน/หน่วยงาน
 10. สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  60  คน  จาก 15 โรงเรียน/หน่วยงาน
 11. สังฆมณฑลเชียงราย  11  คน  จาก 12 โรงเรียน/หน่วยงาน
 12. วิทยากร และทีมงาน  26  คน  จาก 9 ตำแหน่ง/หน่วยงาน

     รวมจำนวนทั้งสิ้น  1,095   คน

ขอขอบคุณ

 • ขอขอบคุณ คุณพ่อชัยยะ  กิจสวัสดิ์  ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจคัดกรอง และ ATK สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทาง On site 
 • ขอขอบคุณ คุณพ่อณรงค์  รวมอร่าม ผู้จัดการแผนกสื่อมวลชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ทีมงานสื่อมวลชนฯ ถ่ายทอดสดตลอดงานสัมมนา
 • ขอขอบคุณ คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช  ผู้จัดการแผนกวิถีชุมชนวัด ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรผู้ดูแลระบบ Zoom Meeting ตลอดงานสัมมนา

 

หมายเหตุ:

 1. ภาพบรรยากาศ: ON SITE
 2. ภาพบรรยากาศ: ON LINE
 3. ดาวน์โหลด ของที่ระลึก ได้แก่ ซีดีหนังสือการ์ตูนคำสอน: ซีรีย์ ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด 9 เล่ม พร้อม Power Point 
 4. เอกสารประกอบการบรรยาย: ดร.สิขเรศ สิรากานต์
 5. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร:  https://bit.ly/3Ec4nju

      คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์:  https://bit.ly/3DK1Qgh

สาระ - การศึกษา

เด็กน้อย 2 บุคลิก
(ภาพ : https://hellokhunmor.com) น่าแปลกใจเหลือเกิน ลูกเราอยู่บ้านเรียบร้อย อยู่โรงเรียนกลับแสนซน ลูกเราอยู่บ้านขี้อายเก็บตัว อยู่โรงเรียนกล้าแสดงออก ลูกเราอยู่บ้านงอแง อยู่โรงเรียนกลับเป็นเด็กดีตัวอย่าง แบบนี้...ลูกเรามีปัญหาหรือเปล่านะ ? เมื่อลูกเป็นเด็ก 2 บุคลิก มีคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวสุดแสนจะกลุ้มใจ เมื่อลูกน้อยกลอยใจของเราอยู่บ้านกับโรงเรียนมีบุคลิกแตกต่างกันเสียจริง สิ่งที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ครอบครัว มักจะเป็นว่า เวลาอยู่ที่บ้านให้ลูกเก็บของเล่น อาบน้ำ กินข้าว ทำตามคำสั่งแต่ละอย่างดูจะยากเย็นเสียเหลือเกิน แต่พอไปอยู่โรงเรียน คุณครูกลับบอกว่าลูก ๆ ของเราทำได้ทุกอย่าง ไม่มีปัญหา...

สำนักอำนวยการ

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) ------------------------------------------------------------- ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

รายละเอียดการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาและคริสต์ศาสนา
การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษา --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคริสต์ศาสนา --------------------------------------------------------------------------------- สั่งซื้อทาง LINE Kamsonbkk Shop หมายเหตุ:...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมกลุ่มงานวิชาการประจำเดือนมกราคม
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 * * * * * * * * * คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานการประชุม โดยมีเนื้อหาการประชุมดังนี้ 1. ติดตามภาระงานและการจัดการอบรมต่างๆ ของแต่ละแผนก 2. ประเมินและสรุปผล การเรียน...

แผนกปฐมวัย

21 ธ.ค. 64 Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022
21 ธันวาคม 2564 Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ส่งมอบความสุข... ดร.วรนาท รักสกุลไทย ที่ปรึกษาที่น่ารักและเคารพ เนื่องในโอกาส Christmas 2021 and Happy New Year 2022...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนามและเทศกาลปีใหม่ แด่คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าพบคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เพื่อแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม และสวัสดีปีใหม่ วันนี้ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาส่งมอบความสุข ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนาม และเทศกาลปีใหม่ 2022 แด่คุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยบรรยากาศแห่งรัก เสียงหัวเราะ คำอวยพร... ขอให้คุณพ่อเต็มด้วยความเรืองรองของชีวิต มีพลังที่นำความรัก ความสงบ จิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ เทอญ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

“Introduction of Reading Strategies and Phonetics & Phonics for Elementary Teachers”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 1 - 3.. ในหัวข้อ "Introduction of Reading Strategies and Phonetics & Phonics for Elementary Teachers" วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 แผนกภาษาต่างประเทศ จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) ให้กับครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 1 -...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2564 (พ.ย. - ธ.ค.)
การนิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564---------------------------------------------------------------------- แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ...

Catholic EDU

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

prawaja

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

291064

ป้ายงานครูพร้อม

find us on youtubeunnamed

ordomissae

106705

พระวาจาแห่งคุณธรรม1 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2 พระวาจาแห่งคุณธรรม3

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

5.png8.png5.png2.png9.png8.png
วันนี้1818
เมื่อวานนี้2132
อาทิตย์นี้14631
เดือนนี้68704
รวม585298

Who Is Online

3
Online

วันเสาร์, 29 มกราคม 2565 17:56