The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

0 17 800

การประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
เวลา 13.30 - 15.30 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ประธานการประชุมโดย
คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร
รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล
1 19 800

โดยมี ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะกรรมการจิตตาภิบาลฯ ชุดปัจจุบัน
1.1.2 ขอเชิญครูจิตตาภิบาล เข้าร่วมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 2
หัวข้อ “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ในวันพุธที่ 13 ต.ค.2564
1.1.3 งานสัมมนาครูจิตตาภิบาล หัวข้อ คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิตอล ในวันเสาร์ที่ 20 พ.ย.2564

1.2 เรื่องจากที่ปรึกษาคณะกรรมการ
1.2.1 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ
1.2.2 คณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ ที่ปรึกษา

1 11 800

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ

1 18 800ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและการติดตามผล
3.1 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ
3.2 การปรับปรุงพระวาจาแห่งคุณธรรม (The Words of virtue)

1 42 800

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
รายงานการดำเนินงาน ปี 2564
และเสนอแผนงาน/โครงการต่างๆ สำหรับปี 2565
4.1 แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ
4.2 แผนกศาสนสัมพันธ์ฯ ฝ่ายงานธรรมทูตฯ 
4.3 แผนกอำนวยการ ฝ่ายสังคมฯ 
4.4 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาลฯ 
4.5 แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาลฯ 
4.6 แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลฯ
4.7 แผนกยุวธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตฯ
4.8 จิตตาภิบาลเขต 1
4.9 จิตตาภิบาลเขต 2
4.10 จิตตาภิบาลเขต 3
4.11 จิตตาภิบาลเขต 4
4.12 จิตตาภิบาลเขต 5
4.13 จิตตาภิบาลเขต 6

1 51 800

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การประชุมครั้งต่อไป
ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 20 กันยายน 2565

1 65 800

รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1.บาทหลวงทัศมะ กิจประยูร (ประธาน)
2.บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม (ที่ปรึกษา)
3.บาทหลวงเอกชัย โสรัจจกิจ (ที่ปรึกษา)
4.บาทหลวงสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ (ผู้จัดการแผนกเยาวชน)
5.บาทหลวงณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี (หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 1)
6.บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง (หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 3)
7.บาทหลวงชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร (หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 4)
8.บาทหลวงสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช (หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 5)
9.บาทหลวงสุนัย สุขชัย (หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 6)
10.อ.ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน (วิทยาลัยแสงธรรม)
11.น.ส.สุรัสวดี หงษ์วงค์ (เลขาฯ/ผู้ประสานงาน)

1 70 800

ผู้แทน ที่เข้าร่วมประชุม
12.นายบุญลือ ราชกิจ (ผู้แทน ฝ่ายสังคมฯ)
13.น.ส.พัชวัสส์ เจียมจิรอานนท์ (ผู้ติดตาม ฝ่ายสังคมฯ)
14.นางจันทรา จีระวัฒนากิจ (ผู้แทน แผนกเยาวชน)
15.อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข (ผู้แทน แผนกพระคัมภีร์)
16.นายสมบัติ งามวงศ์ (ผู้แทน แผนกคริสตศาสนธรรมฯ)
17.นายกฤตภาส อาจหาญ (ผู้ติดตาม แผนกคริสตศาสนธรรมฯ)
18.คุณครูปรียารัตน์ ศรจันทร์ (เขต 1)
19.คุณครูปิยนันท์ รัตนอุดม (เขต 1)
20.คุณครูสมฤทัย ศรจิตติ (เขต 2)
21.คุณครูมลิกา สุทัศน์กุล (เขต 3)
22.คุณครูสัย ไพรวงษ์ (เขต 4)
23.คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ (เขต 5)
24.คุณครูเพียงใจ สุภาจักร์ (เขต 6)

1 74 800

Note:

🙏ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้
ซึ่งสำเร็จด้วยดี ขอบคุณพระเจ้า

ขอให้ทุกแผนกและทุกเขต ได้ส่งไฟล์เอกสาร ดังนี้

1-เอกสารที่ได้รายงานในที่ประชุมวันนี้

เพื่อจะทำสรุปเป็นรายงานการประชุม ส่งให้กับทุกท่าน

(ขอให้ส่งภายในวันที่ 23 ก.ย.นี้)

และ 2-ขอให้ส่งไฟล์โครงการต่างๆ ของปี 2565

เพื่อจะได้ลงปฏิทินฝ่ายการศึกษาฯ

และจัดทำเป็นปฏิทินกลุ่มงานจิตตาภิบาลสำหรับปีหน้า
ทั้งนี้ ขอให้ส่งภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564
(ส่งที่ LINE: Suratsvadii)

💙สำหรับวันนี้ มีขาดตกบกพร่องอะไรอย่างไร
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
และหวังว่าครั้งหน้าจะพบกันใหม่

❤️ในนามกลุ่มงานจิตตาภิบาล
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง🙏
15/9/64
72 800


กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

🛑คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์: https://bit.ly/3hzWZVQ

🛑ภาพการประชุมทั้งหมด: https://bit.ly/3nx94ib

 

สาระ - การศึกษา

โลกวิเศษ เพราะคนพิเศษ
ใคร คือ คน (ที่มีความต้องการ) พิเศษ มนุษย์รับรู้โลกผ่านผัสสะหรือประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วประทับไว้ในใจร่างกายของทารกแรกเกิดเป็นอวัยวะที่พร้อมรับสัมผัสทุกส่วน เวลาเด็กดีใจทั้งเนื้อทั้งตัวจะแสดงออกมาหมด เด็กเปิดผัสสะรับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอกเรียนรู้และหลอมรวมเป็นตัวตนของเขา เมื่อเติบโตขึ้นมนุษย์คิดก่อนแล้วค่อยลงมือทำ ต่างจากเด็กที่ลงมือทำในทันทีเพื่อเรียนรู้โลกผัสสะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ บางส่วนขาดหายไป จำเป็นต้องใช้ผัสสะด้านที่เหลือมาทดแทน ความมหัศจรรย์ของมนุษย์ คือ ความสามารถในการชดเชยผัสสะที่สูญเสียไป ทำให้ผัสสะที่เหลืออยู่ตื่นรู้มากขึ้น โลกที่พวกเขาสัมผัสจึงมีมิติต่างไปจากโลกที่พวกเรารับรู้...

สำนักอำนวยการ

1 ธันวาคม 2564 คำนับและขอพรโอกาสคริสต์มาส
คำนับและขอพรโอกาสคริสต์มาส ━━━━━━━━━━━━━━━━━วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าคำนับและขอพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในโอกาสคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์: https://bit.ly/3IcPzng

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
แนวคิด ในสถานการณ์ COVID-19 ทุกคนต้องป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยการลดกิจกรรม ลดการติดต่อพบปะ งดการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน หลีกเลี่ยงการเดินทางออกข้างนอกโดยไม่จำเป็น จึงทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ก็เช่นกัน โดยเฉพาะในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตภายใต้สถานการณ์...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

29 ต.ค. 2564 ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ______ บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา​ ที่ปรึกษาสำนักมาตรฐานฯ ได้ประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัย และ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประวัติและความเป็นมาของงานชุมนุมลูกเสือโลก - World Scout Jamboree
ประวัติและความเป็นมาของงานชุมนุมลูกเสือโลก World Scout Jamboree World Scout Jamboree คือ Scout jamboree การประชุมเพื่อการรื่นเริงของเหล่าลูกเสือหรืองานชุมนุมลูกเสือ ขององค์การลูกเสือโลก (WOSM) World Organisation of the Scout Movement ซึ่งโดยทั่วไปมีลูกเสือหลายหมื่นคนจากทั่วโลกเข้าร่วม...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

prawaja

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

291064

ป้ายงานครูพร้อม

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

4.png5.png3.png6.png6.png6.png
วันนี้1957
เมื่อวานนี้2199
อาทิตย์นี้12506
เดือนนี้7097
รวม453666

Who Is Online

4
Online

วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2564 13:14