The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

Jittachum

ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

       ตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  การปฏิรูปสถานศึกษาคาทอลิกทุกระดับในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้เป็นสนามและฐานเพื่อการประกาศข่าวดี  ใช้สรรพกำลังทั้งหมดเพื่อสร้างบุคลากร  ครูคาทอลิก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดให้มีครูจิตตาภิบาลที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติอย่างเพียงพอ เพื่อทำงานเต็มเวลา โดยมีอัตราส่วนสอดคล้องกับจำนวนนักเรียน  อีกทั้ง อุทิศตนร่วมงานอภิบาลและประกาศข่าวดีทั้งในสถานศึกษาและชุมชนวัด ประกอบกับนโยบายของพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ที่ให้ดำเนินการในเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน

       กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างและพัฒนาครูจิตตาภิบาล ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลได้ตามกรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  และแต่งตั้งให้เป็นครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 3 ระดับ และจะมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุกปี  ประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ทั้งนี้ เพื่อรักษาระดับคุณภาพและผลงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด


เกณฑ์อัตราส่วนจำนวนนักเรียน ต่อ ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ

       1) นักเรียน ต่ำกว่า 1,000 คน               ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ   1   คน
       2) นักเรียน            1,000 - 1,999 คน   ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ   2   คน
       3) นักเรียน            2,000 - 2,999 คน   ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ   3   คน
       4) นักเรียน            3,000 - 3,999 คน   ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ   4   คน
       5) นักเรียน ตั้งแต่   4,000 คน               ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ   5   คน

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับ 1 - 3

       - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1

       - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 2

       - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 3

         <ดาวน์โหลดไฟล์ : มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 3 ระดับ>


รายนามครูจิตตาภิบาลชำนาญการ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เขตการศึกษาที่ 1

       โรงเรียนกุหลาบวิทยา

       1. น.ส.ปิยนันท์ รัตนอุดม (1) แต่งตั้งเมื่อ 21 พ.ค. 2557

       2. นางปรียารัตน์ ศรจันทร์ (2) แต่งตั้งเมื่อ 21 พ.ค. 2557

 

เขตการศึกษาที่ 2

       โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

       3. นางสมฤทัย ศรจิตติ (1) แต่งตั้งเมื่อ 20 พ.ย. 2555

       โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

       4. นางสุดใจ ดวงบุตร (2) แต่งตั้งเมื่อ 20 พ.ย. 2555

       5. นางภารดี เทศชารี (1) แต่งตั้งเมื่อ 29 พ.ค. 2558

 

เขตการศึกษาที่ 3
-

เขตการศึกษาที่ 4

       โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

       6. น.ส.สัย ไพรวงษ์ (1) แต่งตั้งเมื่อ 20 พ.ย. 2555

       โรงเรียนเซนต์เทเรซา

       7. นางวิไลวรรณ ปักใคหัง (1) แต่งตั้งเมื่อ 13 มิ.ย.2555
       8. น.ส.กัลยา แสนต่างนา (1) แต่งตั้งเมื่อ 13 มิ.ย. 2555
       9. น.ส.อัญชลี อุดมสิทธิพัฒนา (1) แต่งตั้งเมื่อ 13 มิ.ย. 2555
       10. นางรัตนา บุญรักษา (1) แต่งตั้งเมื่อ 29 พ.ค. 2558
       11. นางนุชนารถ สุขสนธิ (1) แต่งตั้งเมื่อ 20 พ.ย.2555

เขตการศึกษาที่ 5       

       โรงเรียนนักบุญเปโตร

       12. น.ส.กมลา สุริยพงศ์ประไพ (3) แต่งตั้งเมื่อ 20 พ.ย. 2555

       โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย

       13. น.ส.เมทินี สุพรรณพยัคฆ์ (1) แต่งตั้งเมื่อ 29 พ.ค. 2558
       14. น.ส.อริศรา ชาวปากน้ำ (1) แต่งตั้งเมื่อ  ม.ค. 2561

       โรงเรียนบอสโกพิทักษ์
       15. น.ส.สายธาร สินเจริญ (1)  แต่งตั้งเมื่อ เม.ย. 2556


เขตการศึกษาที่ 6
-

 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนวิทยฐานะ

       - ชำนาญการ 1 (2,500 บ.)

       - ชำนาญการ 2 (5,000 บ.)

       - ชำนาญการ 3 (7,500 บ.)


- - -

แผนกจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สาระ - การศึกษา

โลกวิเศษ เพราะคนพิเศษ
ใคร คือ คน (ที่มีความต้องการ) พิเศษ มนุษย์รับรู้โลกผ่านผัสสะหรือประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วประทับไว้ในใจร่างกายของทารกแรกเกิดเป็นอวัยวะที่พร้อมรับสัมผัสทุกส่วน เวลาเด็กดีใจทั้งเนื้อทั้งตัวจะแสดงออกมาหมด เด็กเปิดผัสสะรับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอกเรียนรู้และหลอมรวมเป็นตัวตนของเขา เมื่อเติบโตขึ้นมนุษย์คิดก่อนแล้วค่อยลงมือทำ ต่างจากเด็กที่ลงมือทำในทันทีเพื่อเรียนรู้โลกผัสสะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ บางส่วนขาดหายไป จำเป็นต้องใช้ผัสสะด้านที่เหลือมาทดแทน ความมหัศจรรย์ของมนุษย์ คือ ความสามารถในการชดเชยผัสสะที่สูญเสียไป ทำให้ผัสสะที่เหลืออยู่ตื่นรู้มากขึ้น โลกที่พวกเขาสัมผัสจึงมีมิติต่างไปจากโลกที่พวกเรารับรู้...

สำนักอำนวยการ

1 ธันวาคม 2564 คำนับและขอพรโอกาสคริสต์มาส
คำนับและขอพรโอกาสคริสต์มาส ━━━━━━━━━━━━━━━━━วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าคำนับและขอพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในโอกาสคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์: https://bit.ly/3IcPzng

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
แนวคิด ในสถานการณ์ COVID-19 ทุกคนต้องป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยการลดกิจกรรม ลดการติดต่อพบปะ งดการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน หลีกเลี่ยงการเดินทางออกข้างนอกโดยไม่จำเป็น จึงทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ก็เช่นกัน โดยเฉพาะในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตภายใต้สถานการณ์...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

29 ต.ค. 2564 ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ______ บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา​ ที่ปรึกษาสำนักมาตรฐานฯ ได้ประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัย และ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประวัติและความเป็นมาของงานชุมนุมลูกเสือโลก - World Scout Jamboree
ประวัติและความเป็นมาของงานชุมนุมลูกเสือโลก World Scout Jamboree World Scout Jamboree คือ Scout jamboree การประชุมเพื่อการรื่นเริงของเหล่าลูกเสือหรืองานชุมนุมลูกเสือ ขององค์การลูกเสือโลก (WOSM) World Organisation of the Scout Movement ซึ่งโดยทั่วไปมีลูกเสือหลายหมื่นคนจากทั่วโลกเข้าร่วม...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

prawaja

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

291064

ป้ายงานครูพร้อม

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

4.png5.png3.png8.png4.png7.png
วันนี้2138
เมื่อวานนี้2199
อาทิตย์นี้12687
เดือนนี้7278
รวม453847

Who Is Online

6
Online

วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2564 13:47