The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอุทิศเดือนพฤษภาคมให้กับการอธิษฐานภาวนาแบบมาราธอน

เพื่อยุติการแพร่ระบาดโควิด-19

05 1

          เย็นวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2021 ณ วัดน้อยเกรโกเรียนในพระมหาวิหารนักบุญเปโตร สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเปิดเดือนแห่งการอธิษฐานภาวนาแบบมาราธอนเพื่อยุติการแพร่ระบาดโควิด-19ดยการอธิษฐานภาวนาแบบมาราธอนนี้เป็นความคิดริเริ่มของสมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศพระวรสารยุคใหม่ ที่นำมาจากข้อความในหนังสือกิจการอัครสาวก (กจ. 12:5) ที่ว่า “พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาด้วยใจร้อนรนต่อพระเจ้า”  โดยให้คำอธิบายว่า เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความปรารถนาอันร้อนรนของพระสันตะปาปาที่จะอุทิศเดือนพฤษภาคมนี้ให้กับการอธิษฐานภาวนาแบบมาราธอน เพื่อขอให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับโลกมานานเกินกว่าปีจะได้สิ้นสุดลง และเพื่อขอให้สังคมได้กลับมาดำเนินกิจกรรมและทำกิจการงานได้ตามปกติอีกครั้ง

          สำหรับข้อตั้งพระทัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สำหรับการอธิษฐานภาวนาครั้งแรกนี้ ภาวนาเพื่อทุกคนทั่วทั้งโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พระองค์ตรัสว่า “ในโอกาสเริ่มเดือนพฤษภาคมเดือนแห่งแม่พระนี้ ขอให้เราร่วมสวดภาวนาไปพร้อม ๆ กันกับสักการะสถานทั้ง 31 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก พร้อมกับบรรดาสัตบุรุษและพร้อมกับทุกผู้คนที่ปรารถนา เพื่อมอบพงศ์พันธุ์มนุษย์ไว้ด้วยความวางใจเป็นอย่างมากในพระหัตถ์ของแม่พระ พระมารดาของเรา ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดโควิด-19 นี้ โดยในแต่ละวันของเดือนผู้คนเป็นจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และผู้ที่ยังคงต้องทนทุกข์ทรมานจากการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสตัวนี้ต่อไป ก็จะมอบความวางใจไว้ในพระแม่มารีย์ผู้ได้รับพระพร พระมารดาแห่งความเมตตาด้วย"

05 3

          โดยมีครอบครัวต่างๆ จากวัดในกรุงโรมและจากรอบ ๆ แคว้นลาซีโอ พร้อมกับผู้แทนเยาวชนจากขบวนการประกาศพระวรสารยุคใหม่ สลับกันเป็นผู้นำสวด

        สมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารยุคใหม่กล่าวว่า “บรรดาสัการะสถานต่าง ๆ ทุกแห่งทั่วโลกได้รับเชิญให้สวดภาวนาด้วยภาษาและวิธีที่ใช้กันในท้องถิ่นของตน  เพื่อวอนขอให้มีการเริ่มต้นชีวิตทางสังคม การงาน และกิจกรรมอันมากมายของมนุษย์อีกครั้ง หลังถูกระงับไประหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 การวอนขอครั้งนี้เป็นความพยายามให้ก่อเกิดการร้องขออย่างมิหยุดหย่อน แพร่กระจายไปทั่วเส้นแวงของโลก ซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทั่วทั้งพระศาสนจักรไปยังพระบิดาของเรา โดยผ่านการวอนขอของพระแม่มารีย์ผู้ได้รับพระพร"

          การสวดสายประคำในแต่ละวันช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ จะเป็นการนำสวดจากสักการะสถานต่าง ๆ ทุกแห่งทั่วโลก โดยสื่อวาติกันจะเริ่มทำการออกอากาศตั้งแต่เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโรม ซึ่งสัตบุรุษสามารถร่วมสวดภาวนาไปพร้อม ๆ กับการออกอากาศได้ทุกวันทางเว็บพอร์ตของวาติกันนิวส์ เฟสบุ๊ค และยูทูป หรือผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โดยองค์กรพันธมิตรของวาติกันทั่วโลก และแต่ละวันข้อตั้งใจพิเศษในการอธิษฐานภาวนาจะเป็นเพื่อผู้คนประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดมากที่สุด ซึ่งรายชื่อแบบเต็ม ๆ ของสักการะสถานต่าง ๆ และข้อตั้งใจในแต่ละวัน สามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์ของสมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศพระวรสารยุคใหม่

05 2

จึงขอสัตบุรุษทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยอุทิศเวลาให้กับการสวดภาวนาในแต่ละวัน

ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือแม้กระทั่งตอนที่อยู่ในรถบนท้องถนน

          ครั้นสวดจบสาย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงภาวนาเป็นพิเศษสำหรับทุกผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด รวมถึงผู้ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของตน บรรดาแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย รวมถึงบรรดาบาทหลวงและผู้ทำงานอภิบาล บรรดานักวิทยาศาสตร์และผู้นำระดับโลกด้วย พระองค์ทรงภาวนาว่า “ข้าแต่พระมารดาที่รักยิ่ง ขอทรงโปรดประทานสัมผัสแห่งการเป็นสมาชิกของครอบครัวใหญ่หนึ่งเดียว ในการรับรู้ถึงเยื่อใยที่ผูกพันเราทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันจะเติบโตขึ้นในโลก เพื่อว่าด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นพี่น้องกันและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เราจะได้รับความช่วยเหลือสำหรับผู้คนที่น่าสงสารจำนวนมาก และสถานการณ์ของความทุกข์ยากต่าง ๆ อีกมากมาย เราจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดความแน่วแน่ในความเชื่อ พากเพียรในการรับใช้และสวดภาวนาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย”

05 4          ที่สุดตอนท้ายพิธี สมเด็จพระสันตปาปาทรงประกอบพิธีเสกสายประคำพิเศษจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะถูกส่งไปยังสักการะสถานแม่พระต่าง ๆ ทั้ง 31 แห่งที่เข้าร่วมในการอธิษฐานภาวนาแบบมาราธอนครั้งนี้ และจะทรงเป็นประธานในพิธีปิดการอธิษฐานภาวนาแบบมาราธอน ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในศูนย์วาติกัน วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2021

 

         สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เชิญทุกท่านร่วมสวดสายประคำต่อต้านโรคระบาดตลอดเดือน พฤษภาคม ทาง Facebook LIVE : Thai Catholic Media – สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

          เวลา 22:40 น. เวลาประเทศไทย (เกริ่นนำ)

          เวลา 23.00 น. เวลาประเทศไทย (เริ่มสวด)

05 5 

- - - - - - - - - - -

"พฤษภาคม" เดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาด

 

คำภาวนาวอนขอ ผ่านการสวดสายประคำเดือนพฤษภาคม

1. เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 คลี่คลายและสิ้นสุดลง ขอให้ความปกติสุขกลับคืนสู่โลกของเรา ประเทศไทยของเรา

2. เพื่อผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับการรักษา และมีสุขภาพที่ดีกลับคืนมา

3. เพื่อบรรดาแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีจิตอาสา ที่คอยทำงานเพื่อผู้ดูแลผู้ป่วย ขอให้ทุกท่านอยู่ในความปลอดภัย และกำลังกาย กำลังใจ ที่เข้มแข็ง

4. เพื่อผู้ที่ต้องสูญเสียบุคคลในครอบครัว บุคคลผู้เป็นที่รัก ขอให้ได้รับความบรรเทาใจ จากบุคคลรอบข้าง

5. เพื่อทุกสังคม จะได้ข้ามผ่านวิกฤตการณ์นี้ ด้วยการแสดงความรัก มอบกำลังใจ ความห่วงใย และช่วยเหลือกัน

6. เพื่อสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักร จะได้เป็นประจักษ์พยานที่เด่นชัดถึงคำสอนของพระเยซู ในเรื่องความรัก โดยแสดงออกในชีวิต โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตนี้

7. เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมวลมนุษย์ทั่วทั้งโลก ขอให้สันติสุขและสามัคคีธรรมมีอยู่จริงในทุกสังคม ทุกชาติ ทุกศาสนา

8. เพื่อผู้มีอำนาจในหน้าที่ในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ จะได้มีปรีชาญาณ มีความมุ่งมั่น ซื่อตรง และเข้มแข็ง โดยมีคุณธรรมและความดีงามนำทางเสมอ

9. เพื่อให้เราทุกคนตระหนักดี ถึงการมีชีวิตที่คำนึงถึงผู้อื่น โดยไม่ใช้ชีวิตในความเสี่ยง และไม่นำความเสี่ยงไปให้บุคคลรอบข้าง

10. เพื่อเราทุกคน จะยังคงมีความเชื่อ ความหวัง และความรัก ที่จะเป็นคำตอบให้กับเราในทุกสถานการณ์ของชีวิต

 

รวมเสียงต่อเสียงเคียงข้าง   ความหวังตั้งวางใกล้ไว้
สวดสายประคำนำใจ      ขอให้ภัยสิ้นสุดเทอญ
วันทามารีย์ที่เอ่ย     มิเคยเว้นว่างห่างเหิน
ครั้งนี้วิกฤติเหลือเกิน     ทูลเชิญแม่ช่วยอุ้มชู
ให้ผ่านให้พ้นหนนี้    ให้ที่ทุกข์เข็ญเป็นอยู่
เปลี่ยนปรับกลับคืนฟื้นฟู     พาสู่สุขแท้ทั่วกัน
รวมเสียงต่อเสียงไม่สิ้น    พาให้ได้ยินอย่างนั้น
บทแล้วบทเล่ากล่าวพลัน       จวบวันโควิดอิดโรย

 

- - - - - - - - - - -

ที่มา :

- ข่าวพระศาสนจักคาทอลิก “โป๊ปเปิดภาวนามาราธอนยุติโควิด 19” Thai CatholicMedia -CSCT- 5 พฤษภาคม 2564 (สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย)

- "พฤษภาคม" เดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาด โดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร

สาระ - การศึกษา

นิทาน
เรายังรักกันทุกวันจ๊ะ เพราะเด็กเล็ก ๆ ยากจะเข้าใจ ว่าทำไมตอนนี้เล่นด้วยกัน กอดด้วยกันก็ไม่ได้ นิทานเล่มนี้ขอเป็นสื่อกลาง ปลอบประโลม พูดคุยกับเจ้าตัวน้อย และชวนหนูน้อยส่งมอบกำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่มีลูกเล็ก ๆ ทุกคน ที่มาของข้อมูล : นิทานเรื่อง "เรายังรักกันทุกวันจ้ะ" (หน้า 2-25) จาก ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ลิงค์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kVIOw8 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com adminmam

สำนักอำนวยการ

13 ต.ค. 2564 สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} ------------------------------------------------------------------------------ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.15 น. สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT) จัดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom / Facebook Live / Youtube Live------------------------------------------------------------------------------ อาร์ค บิชอป...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น.. ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 2 กันยายน 2564 แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ หัวข้อ
วันที่ 2 กันยายน 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19” ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Page ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรม ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล จากโรงเรียนเกษมพิทยา) วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

18 ก.ย. 2564 ประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report)ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM Meeting คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ สวดภาวนานำการประชุม วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting มีครูเข้าร่วมประชุม 24 ท่านคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษา...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png0.png2.png3.png1.png9.png
วันนี้204
เมื่อวานนี้2588
อาทิตย์นี้9694
เดือนนี้65815
รวม302319

Who Is Online

1
Online

วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 02:50