The Education Department of Bangkok Archdiocese

ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ

ครั้งที่ 1/2566

--------------------------------------------

           เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ฝ่ายการศึกษาฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ  ครั้งที่ 1/2566  โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ  เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

S 5742623

 

S 5742624

 

S 5742626

 

S 5742628

12696 resize

 

12693 resize

 

12697 resize

 

12699 resize

 

12700 resize

 

12702 resize

 

12706 resize

 

12707 resize

 

12708 resize

 

12709 resize

 

12710 resize

(ภาพ:ข่าว>>ยุพิน  พลหนา,ภัทรภา  เพ็งทะเล)

 

สำนักอำนวยการ
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

--------------------------------------------------------

ตัดLinkให้สั้นลงhttps://bit.ly/4060fwM 

--------------------------------------------------------

 

สาระ - การศึกษา

มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach)
มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach) ความเป็นมา มอนเตสซอรี่เป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ แพทย์ชาวอิตาเลียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 เป็นวันเริ่มเปิดโรงเรียนแห่งแรกของแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Casa dei Bambini โดยมอนเตสซอรี่ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง...

สำนักอำนวยการ

นำเสนองบประมาณและกลยุทธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566  เขตการศึกษาที่ 3 (24มี.ค.66)
นำเสนองบประมาณและกลยุทธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 เขตการศึกษาที่ 3 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชินีสวรรค์ ชั้น 1 อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 8 โรงเรียน ประกอบด้วย พระแม่สกลสงเคราะห์,คาเบรียลอุปถัมภ์,ซางตาครู้สศึกษา, เซนต์แมรี่,เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี,แม่พระประจักษ์ กทม.,อัสสัมชัญศึกษาและเซนต์ราฟาแอล ผู้บริหาร 7 ท่าน ครู 15 ท่าน รวม 22 ท่าน โดย ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

24 มีนาคม 2566 ติดตามและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร
ติดตามและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ กำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ เพื่อรักษาระดับคุณภาพและผลงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยทำการประเมินผลงานในรอบปีการศึกษา 2564 – 2565 คณะกรรมการจากฝ่ายการศึกษาฯ นำโดย บาทหลวงธนายุทธ ผลาผล...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 - 19 │อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม * * * * * * * * * วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด * * * * * * * * * * * * * * * * * * วิทยากรในการอบรม ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม * * *...

แผนกปฐมวัย

9-10 มีนาคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3 ปี”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3 ปี” .................................... วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

10 มีนาคม 2566 ประชุม คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการคัดเลือก หลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาให้กำลังใจแด่คณาอาจารย์ทุกๆท่าน การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

21 ธันวาคม 2565 │ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ”
ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ” * * * * * * * * วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุม "พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด (ผ่านระบบ Zoom) * * * * * * * * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เครื่องแบบลูกเสือ – สีและตราผ้าผูกคอลูกเสือ(23มี.ค.66)
เครื่องแบบลูกเสือ – สีและตราผ้าผูกคอลูกเสือ ภาพจาก : https://hilight.kapook.com/image_fb/45/220984-new-125342.jpg สีของผ้าผูกคอลูกเสือในไทย ได้ถูกกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. 2510 โดยแบ่งสีของผ้าผูกคอตามเขตของกิจการลูกเสือ ซึ่งเป็นการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในอดีต เป็น 12 เขต ได้แก่ เขตที่ 1 - สีเหลือง เขตที่ 2 - สีเขียว เขตที่...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Test2566RM

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png2.png9.png4.png9.png1.png6.png
วันนี้1405
เมื่อวานนี้2685
อาทิตย์นี้28839
เดือนนี้95825
รวม3294916

Who Is Online

9
Online

วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566 12:42