The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

0 23 11 65ok

การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2565
23 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
               ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม
               เพื่อผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารได้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในศตวรรษที่ 21 โดยในงานจัดให้มี
  • พิธีฉลองหิรัญสมโภช 25 ปี ชีวิตสงฆ์ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา 
  • พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ครูทำหน้าที่สอนและปฏิบัติหน้าที่ครู 25 ปี จำนวน 52 ท่าน
  • พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าระดับประเทศ/สังกัด และได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าร้อยละ 50 จำนวน 11 โรงเรียน และโรงเรียนที่ได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 เต็ม 100 คะแนน จำนวน 11 โรงเรียน 
  • พิธีมอบถ้วยรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 11 รางวัล
               การประชุมเริ่มด้วยการภาวนาเปิดการประชุม ประธานโดย บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาฯ
               บรรยายพิเศษ หัวข้อ The Perspective of the Education Department of Bangkok Archdiocese (EDBA) For the 21st Century โดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ EDBA : Education Transformation นวัตกรรมทางการศึกษา... ทางรอดแห่งอนาคตของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
               Perspective Curriculum of Robotic, AI, loT for Enhancing Excellence in Technology โดย คุณกิติยา กรีกุล และทีมงาน บริษัทไวร์เลส โซลูชั่น เอเชีย จำกัด
               How Our School Become a Cashless Society โดย คุณรัตนาภรณ์ อริยะสถิตมั่น ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
               วจนพิธีกรรมปิดการประชุม ประธานโดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี
               ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน ในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา ขอแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ องค์อุปถัมภ์ของฝ่ายการศึกษาฯ โปรดอำนวยพรมายังท่านและบุคลากรของท่านตลอดไป

1 IMG 4886 2000

1 IMG 5005 1280

2 IMG 4904 1280

8 IMG 4771 1280

3 IMG 4742 1280

4 IMG 4827 1280

5 IMG 4846 1280

6 IMG 4835 1280

7 IMG 4621 1280

(ภาพ: วีรวิชญ์ รัศมีบุญสิทธิ์)

(และขอบคุณภาพจาก ม.ทศพล เกิดแจ้ง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์)

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<ภาพชุดที่ 1: ฝ่ายการศึกษาฯ>

<ภาพชุดที่ 2: จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์>

<ภาพชุดที่ 3: จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์>

<ภาพชุดที่ 4: พิธีฉลองหิรัญสมโภช/มอบโล่/มอบถ้วยรางวัล>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<Facebook>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตัดLinkให้สั้นลง:    https://bit.ly/3OvnA5G
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
www.edbathai.com

 

สาระ - การศึกษา

ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง
(ภาพจาก รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19) ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง "หยุดสีแดง" ให้ได้ พื้นที่ “สีแดง” สียิ่งเข้มยิ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีปัญหาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แผนที่ School Readiness ภายใต้โครงการ TSRS เป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565 สะท้อนแนวโน้มภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 หากมีมาตรการช่วยเหลือช้าเกินไปในการหยุดยั้งผลเลวร้ายที่ตามมาอาจนำไปสู่การสูญเสียเด็กทั้งรุ่นหรือที่เรียกว่า Lost Generation ในประเทศไทย (ภาพจาก รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19) ผลวิจัย TSRS...

สำนักอำนวยการ

ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2566 (27ม.ค.66)
ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2566 -------------------------------------------- เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ฝ่ายการศึกษาฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2566 โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (ภาพ:ข่าว>>ยุพิน พลหนา,ภัทรภา เพ็งทะเล) สำนักอำนวยการ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงความรำลึกและส่งคำภาวนาแด่ พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 (4 ม.ค. 66)
ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แสดงความรำลึกและส่งคำภาวนา แด่ พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - วันพุธที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2023 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ และจิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 กุมภาพันธ์ 2566 │วันวิชาการโรงเรียนมารดานฤมล
" วิชาการก้าวไกล ใส่ใจ Laudato Si ( Academic Advancement – Savoir Faire Laudato Si ) " * * * * * * * * * วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “วิชาการก้าวไกล ใส่ใจ Laudato Si ( Academic...

แผนกปฐมวัย

24 มกราคม 2566 ประชุม “ผู้ช่วยผู้บริหารระดับปฐมวัย”
ประชุม “ผู้ช่วยผู้บริหารระดับปฐมวัย” วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษาฯ .................................................... คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (3-5 ธ.ค. 65)
การอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และประธานในวจนพิธีกรรมปิด โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 – 20.30 น....

แผนกภาษาต่างประเทศ

21 ธันวาคม 2565 │ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ”
ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ” * * * * * * * * วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุม "พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด (ผ่านระบบ...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือ - พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ (1ก.พ.66)
พิธีการลูกเสือ - พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ ภาพจาก : https://www.pcsm.ac.th/news.php?ntid=1&view=20210322135419yZvmg7T ความหมาย พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ หมายถึง การตรวจหมู่ลูกเสือโดยรองผู้กำกับลูกเสือ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้กำกับลูกเสือให้ทำหน้าที่ตรวจ ขั้นตอนและวิธีการ ผู้กำกับ สั่งให้รองผู้กำกับลูกเสือไปตรวจ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าให้ตรวจอะไร รองผู้กำกับ เมื่อได้รับคำสั่งให้ไปตรวจ ให้ทำความเคารพผู้กำกับลูกเสือโดยการทำวันทยหัตถ์ (ผู้กำกับลูกเสือรับการเคารพ) แล้วรองผู้กำกับลูกเสือรีบเดินไปยืนหน้านายหมู่ลูกเสือ...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

TimeTableTest265

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png0.png9.png6.png4.png8.png5.png
วันนี้4130
เมื่อวานนี้3379
อาทิตย์นี้13988
เดือนนี้7509
รวม3096485

Who Is Online

9
Online

วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2566 20:58