The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร

โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 1 และเขต 5

ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร

.............................

 

                วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2565  นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร โดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 1 และเขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร มีครูเข้าร่วมนิเทศจาก...

                - เขต 1  คือ โรงเรียนกุหลาบวิทยา  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

                - เขต 5  คือ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์

                รวมผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ จำนวน 9 คน

 

                มีคุณครูนันทวัน  กิจบำรุง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนนักบุญเปโตร  กล่าวต้อนรับคณะผู้นิเทศ : ยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านที่มานิเทศกัลยาณมิตรในวันนี้ และแนะนำบริบทของโรงเรียนนักบุญเปโตร

23 ก.ย. 65 นิเทศฯ รร.นักบุญเปโตร 1

 

                อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ชี้แจงระบบการนิเทศ พร้อมแนะนำคณะผู้นิเทศ นำเสนอการจัดกิจกรรมจากภาพถ่าย แก่คณะกรรมการนิเทศ การนิเทศกัลยาณมิตรเป็นกระบวนการ “ให้ใจ” และ ร่วมใจในการพัฒนาโรงเรียน ฝ่ายการศึกษามีหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนาครูปฐมวัย อบรมให้ความรู้ในเรื่องเดียวกัน การนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียน ในวันนี้ก็เป็นการร่วมกันมาเยี่ยมชมให้กำลังใจ  ดูความก้าวหน้าของการพัฒนาของครู ซึ่งแนวทางปฏิบัติของกระบวนการนิเทศกัลยาณมิตรสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อย่างมีคุณภาพ
6 ก.ย. 65 นิเทศ รร. พระมารดานิจจานุเคราะห์ 8

                ด้วยกระบวนการนิเทศ  ฝ่ายการศึกษาฯ คำนึงถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในวันนี้อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ได้นำเสนอการจัดกิจกรรมภาพถ่ายที่โรงเรียนในแต่ระดับ เพื่อให้ครูเขต 1 และ เขต5 ที่มาเยี่ยมชมในวันนี้ ได้เห็นร่องรอยการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น และจะให้ครูสามารถเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนได้ในห้องเรียนที่ไม่มีเด็กอยู่ในห้องเรียน เพื่อครูได้เข้าดูการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน และชาร์ตร่องรอยการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 

คณะกรรมการนิเทศเยี่ยมชมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

23 ก.ย. 65 นิเทศฯ รร.นักบุญเปโตร 223 ก.ย. 65 นิเทศฯ รร.นักบุญเปโตร 323 ก.ย. 65 นิเทศฯ รร.นักบุญเปโตร 423 ก.ย. 65 นิเทศฯ รร.นักบุญเปโตร 523 ก.ย. 65 นิเทศฯ รร.นักบุญเปโตร 623 ก.ย. 65 นิเทศฯ รร.นักบุญเปโตร 723 ก.ย. 65 นิเทศฯ รร.นักบุญเปโตร 1023 ก.ย. 65 นิเทศฯ รร.นักบุญเปโตร 1123 ก.ย. 65 นิเทศฯ รร.นักบุญเปโตร 1223 ก.ย. 65 นิเทศฯ รร.นักบุญเปโตร 1323 ก.ย. 65 นิเทศฯ รร.นักบุญเปโตร 1423 ก.ย. 65 นิเทศฯ รร.นักบุญเปโตร 28

 

ศึกษาเอกสาร ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการผู้นิเทศ

                ผู้นิเทศร่วมสรุปผลการนิเทศเป็น...

                - ระดับสายชั้นอนุบาล 1 โดยคุณครูปัทมาพร  ชำนาญกุล  จากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

                - ระดับสายชั้นอนุบาล 2  โดยคุณครูครูสุกัญญา  บึงใหญ่  จากโรงเรียนกุหลาบวทิยา

                - ระดับสายชั้นอนุบาล 3  โดยคุณครูครูวิสุดา อัมพรศร  จากโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

23 ก.ย. 65 นิเทศฯ รร.นักบุญเปโตร 33 1

 

อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร สรุปภาพรวมของการนิเทศในครั้งนี้

23 ก.ย. 65 นิเทศฯ รร.นักบุญเปโตร 35

 

คุณครูนันทวัน  กิจบำรุง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนนักบุญเปโตร

กล่าวขอบคุณคณะครูผู้มาร่วมนิเทศและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

23 ก.ย. 65 นิเทศฯ รร.นักบุญเปโตร 38

(ภาพ : พิรญาณ์ จรูญวัฒนไพบูลย์)

 

<<รูปภาพทั้งหมด>>

<<Facebook>>

ลิงค์เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3SuQ943

 

 

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง
(ภาพจาก รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19) ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง "หยุดสีแดง" ให้ได้ พื้นที่ “สีแดง” สียิ่งเข้มยิ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีปัญหาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แผนที่ School Readiness ภายใต้โครงการ TSRS เป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565 สะท้อนแนวโน้มภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 หากมีมาตรการช่วยเหลือช้าเกินไปในการหยุดยั้งผลเลวร้ายที่ตามมาอาจนำไปสู่การสูญเสียเด็กทั้งรุ่นหรือที่เรียกว่า Lost Generation ในประเทศไทย (ภาพจาก รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19) ผลวิจัย TSRS...

สำนักอำนวยการ

การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2565 (30พ.ย.65)
การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) ------------------------------------------------------------- สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2565 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ขอพระองค์ทรงครอบครอง
ขอพระองค์ทรงครอบครอง .......................................... “จงตัดสินใจว่าท่านจะไม่หาคำแก้ตัวไว้ก่อน เราจะให้คำพูดและปรีชาญาณแก่ท่าน ซึ่งศัตรูของท่านจะต่อต้านหรือโต้แย้งไม่ได้” (ลูกา 21:14-15) ฉันเคยรู้สึกประหม่าเวลาที่จะเข้าไปนำเสนองานให้กับผู้บริหาร หรือไปอธิบายข้อสงสัยให้กับผู้บริหารรับทราบ และเข้าใจตรงกันกับสิ่งที่ฉันคิด...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 ธันวาคม 2565 │ประชุมครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
ประชุมครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา * * * * * * * * * วันที่ 1 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ...

แผนกปฐมวัย

30 พฤศจิกายน 2565 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 3 และเขต 4 ณ ห้องประชุม โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ ............................... วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อช่วยการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 (11-12 พ.ย. 65)
การประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อช่วยการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานวจนพิธีกรรมเปิดการประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อช่วยการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา...

แผนกภาษาต่างประเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
แผนกภาษา​ต่างประเทศ​ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ... โดยทีมงาน ผศ.ดร.อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและ ผศ.ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม * * * * * * * * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือวิสามัญ - พิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ (Vigil)(30พ.ย.65)
พิธีการลูกเสือวิสามัญ - พิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ (Vigil) พิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ หมายถึง การเตรียมลูกเสือวิสามัญที่ได้รับการฝึกอบรมเครื่องหมายลูกเสือโลกครบตามหลักสูตรแล้ว ให้ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญในกองนั้น ๆ ดำเนินการจัดให้เตรียมลูกเสือวิสามัญเหล่านั้นเข้าพิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ ความเป็นมา ลอร์ด เบนเดน-โพเอลส์ ได้นำหลักการและวิธีการของพิธีสาบานตัวเป็นอัศวิน ของประเทศอังกฤษ มาเป็นแนวทางในการประกอบพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือวิสามัญ พิธีการเข้าประจำกองของลูกเสือวิสามัญ ถือเป็นพิธีการสำคัญของลูกเสือวิสามัญ ประกอบด้วยพิธีสำรวจตนเอง (Vigil)...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png7.png9.png0.png4.png9.png3.png
วันนี้1539
เมื่อวานนี้2498
อาทิตย์นี้18011
เดือนนี้7917
รวม2790493

Who Is Online

2
Online

วันเสาร์, 03 ธันวาคม 2565 06:00