The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนเซนต์เทเรซา

โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 3 และเขต 4

ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์เทเรซา

................................

 

          วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนเซนต์เทเรซา โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 3 และเขต 4 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์เทเรซา มีครูเข้าร่วมนิเทศจาก..

          - เขต 3  คือ โรงเรียนเซนต์แมรี่ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา และโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

          - เขต 4  คือ โรงเรียนมาเรียลัย โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา และโรงเรียนมารดานฤมล

          - แผนกปฐมวัย จากฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   

          รวมผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ จำนวน 14 คน

          ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์เทเรซา กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงกิจกรรมโครงการที่โรงเรียนได้ดำเนินการ เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม เราจะทำอย่างไรให้โรงเรียนของเราสะอาดและน่าอยู่ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจโรงเรียนของเรา ดังนั้นจึงเริ่มจากตนเอง คือ การปลูกฝังรณรงค์ให้เด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะ การทิ้งขยะ และการใช้พลังงานอย่างประหยัด โดยมีครูเป็นแบบอย่างให้แก่เด็ก ๆ นอกจากนี้ที่โรงเรียนยังมีการทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองภายในโรงเรียน สำหรับการซักล้างทำความสะอาดแทนการใช้ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน รวมทั้งใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของเด็ก ๆ ภายในโรงเรียนให้ปลอดภัยจากสารเคมีต่าง ๆ สิ่งใดที่โรงเรียนเซนต์เทเรซาทำแล้วสามารถนำไปเป็นแบบอย่างและปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียน ซิสเตอร์ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

24 พ.ย 65 นิเทศฯ รร.เซนต์เทเรซา 1

 

          คุณครูเนตรชนก แย้มสำรวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกปฐมวัย  แนะนำข้อมูล และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

          อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ชี้แจงกระบวนการนิเทศกัลยาณมิตร แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการ “ให้ใจ” และ “ร่วมใจ” เน้นการสร้างสังคมการเรียนรู้ร่วมกันบนฐานความเป็นจริงตามบริบทของแต่ละโรงเรียน สิ่งสำคัญคือการเติมเต็มซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพ ช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพัฒนาก ารจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ

          ด้วยกระบวนการนิเทศ ฝ่ายการศึกษาฯ คำนึงถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันนี้อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ขอให้ผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ระมัดระวังเว้นระยะห่าง ไม่อนุญาตให้สัมผัสเด็ก ๆ ซึ่งโรงเรียนอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ และก่อนที่ครูจะไปเยี่ยมชมห้องเรียน ได้มอบหมายภารกิจโดยครูเขต 3 เขต 4 ที่มาร่วมนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เยี่ยมชมห้องเรียนทั้งสามระดับ และชี้แจงประเด็นในแบบนิเทศและวิเคราะห์การจัดกิจกรรม นำเสนอการจัดกิจกรรมภาพถ่ายที่โรงเรียนในแต่ระดับ

 

คณะกรรมการนิเทศ เยี่ยมชมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

24 พ.ย 65 นิเทศฯ รร.เซนต์เทเรซา 1624 พ.ย 65 นิเทศฯ รร.เซนต์เทเรซา 1824 พ.ย 65 นิเทศฯ รร.เซนต์เทเรซา 524 พ.ย 65 นิเทศฯ รร.เซนต์เทเรซา 1124 พ.ย 65 นิเทศฯ รร.เซนต์เทเรซา 1224 พ.ย 65 นิเทศฯ รร.เซนต์เทเรซา 724 พ.ย 65 นิเทศฯ รร.เซนต์เทเรซา 1924 พ.ย 65 นิเทศฯ รร.เซนต์เทเรซา 924 พ.ย 65 นิเทศฯ รร.เซนต์เทเรซา 1024 พ.ย 65 นิเทศฯ รร.เซนต์เทเรซา 6

 

 

ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการนิเทศ

 สรุปผลการนิเทศ โดย..

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 1 คุณครูชนาภา  คำทา  โรงเรียนมาเรียลัย

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 2 คุณครูชนิดา ณ นคร  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 3 คุณครูสรวงกมล  สุเทวี โรงเรียนมาเรียลัย

24 พ.ย 65 นิเทศฯ รร.เซนต์เทเรซา 2124 พ.ย 65 นิเทศฯ รร.เซนต์เทเรซา 22

 

อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร สรุปภาพรวมของการนิเทศในครั้งนี้

          ประเด็นความต่อเนื่องของการพัฒนางาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และร่องรอยการเรียนรู้

จุดเด่นของโรงเรียน

          1. กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าของธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด สอดคล้องกับกระบวนการจัดกิจกรรมของอนุบาลในกิจกรรมวิทยาศาสตร์พัฒนาที่ยังยืน (SDGs) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้เด็กคัดแยกขยะ เห็นคุณค่าของสิ่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ ปลูกจิตสำนึกการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็กอนุบาล ไปยังครอบครัว สังคม ชุมชน

          2. การจัดกิจกรรม “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย” มีร่องรอยวัฎจักรการสืบเสาะชัดเจน เชื่อมโยงเรื่องของการปลูกจิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน

          3. กิจกรรมรักการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา มีกระบวนการชัดเจนครอบคลุม เช่น กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน บันทึกการอ่าน กิจกรรมวรรณกรรมเป็นฐาน กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาผ่านผลงานศิลปะ กระบวนการของ READ Model  

24 พ.ย 65 นิเทศฯ รร.เซนต์เทเรซา 23

 

          ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ กล่าวขอบคุณฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูที่มานิเทศฯ ในวันนี้ ขอบคุณครูโรงเรียนเซนต์เทเรซาที่ทำงานและพัฒนางานอย่างดี  ในนามผู้บริหารช่วยสนับสนุนครูให้การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนไปด้วยกัน  สิ่งสำคัญขอให้ครูเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยกันเพื่อโลกของเรา ผ่านกระบวนการเรียนการสอนปลูกฝังลงสู่เด็ก ๆ ขอให้คุณครูมีความสุขในการทำงานดูแลเด็ก ๆ ขอแม่พระอวยพรคุณครูทุกท่าน

24 พ.ย 65 นิเทศฯ รร.เซนต์เทเรซา 23 1

 

คณะครูผู้มาร่วมนิเทศและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

24 พ.ย 65 นิเทศฯ รร.เซนต์เทเรซา 24

(ภาพ : พิรญาณ์ จรูญวัฒนไพบูลย์)

 

<<รูปภาพทั้งหมด>>

<<Facebook>>

ลิงค์เพื่อแชร์ >>https://bit.ly/3XAkYaK

 

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง
(ภาพจาก รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19) ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง "หยุดสีแดง" ให้ได้ พื้นที่ “สีแดง” สียิ่งเข้มยิ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีปัญหาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แผนที่ School Readiness ภายใต้โครงการ TSRS เป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565 สะท้อนแนวโน้มภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 หากมีมาตรการช่วยเหลือช้าเกินไปในการหยุดยั้งผลเลวร้ายที่ตามมาอาจนำไปสู่การสูญเสียเด็กทั้งรุ่นหรือที่เรียกว่า Lost Generation ในประเทศไทย (ภาพจาก รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19) ผลวิจัย TSRS...

สำนักอำนวยการ

ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2566 (27ม.ค.66)
ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2566 -------------------------------------------- เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ฝ่ายการศึกษาฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2566 โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (ภาพ:ข่าว>>ยุพิน พลหนา,ภัทรภา เพ็งทะเล) สำนักอำนวยการ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงความรำลึกและส่งคำภาวนาแด่ พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 (4 ม.ค. 66)
ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แสดงความรำลึกและส่งคำภาวนา แด่ พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - วันพุธที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2023 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ และจิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 กุมภาพันธ์ 2566 │วันวิชาการโรงเรียนมารดานฤมล
" วิชาการก้าวไกล ใส่ใจ Laudato Si ( Academic Advancement – Savoir Faire Laudato Si ) " * * * * * * * * * วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “วิชาการก้าวไกล ใส่ใจ Laudato Si ( Academic...

แผนกปฐมวัย

24 มกราคม 2566 ประชุม “ผู้ช่วยผู้บริหารระดับปฐมวัย”
ประชุม “ผู้ช่วยผู้บริหารระดับปฐมวัย” วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษาฯ .................................................... คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (3-5 ธ.ค. 65)
การอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และประธานในวจนพิธีกรรมปิด โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 – 20.30 น....

แผนกภาษาต่างประเทศ

21 ธันวาคม 2565 │ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ”
ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ” * * * * * * * * วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุม "พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด (ผ่านระบบ...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือ - พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ (1ก.พ.66)
พิธีการลูกเสือ - พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ ภาพจาก : https://www.pcsm.ac.th/news.php?ntid=1&view=20210322135419yZvmg7T ความหมาย พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ หมายถึง การตรวจหมู่ลูกเสือโดยรองผู้กำกับลูกเสือ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้กำกับลูกเสือให้ทำหน้าที่ตรวจ ขั้นตอนและวิธีการ ผู้กำกับ สั่งให้รองผู้กำกับลูกเสือไปตรวจ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าให้ตรวจอะไร รองผู้กำกับ เมื่อได้รับคำสั่งให้ไปตรวจ ให้ทำความเคารพผู้กำกับลูกเสือโดยการทำวันทยหัตถ์ (ผู้กำกับลูกเสือรับการเคารพ) แล้วรองผู้กำกับลูกเสือรีบเดินไปยืนหน้านายหมู่ลูกเสือ...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

TimeTableTest265

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png0.png9.png6.png6.png3.png4.png
วันนี้4279
เมื่อวานนี้3379
อาทิตย์นี้14137
เดือนนี้7658
รวม3096634

Who Is Online

8
Online

วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2566 21:45