The Education Department of Bangkok Archdiocese

นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 1 และเขต 5

ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

..............................................

 

          วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 1 และเขต 5 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มีครูเข้าร่วมนิเทศจาก..

          - เขต 1  คือ โรงเรียนกุหลาบวิทยา และโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

          - เขต 5  คือ โรงเรียนนักบุญเปโตร โรงเรียนอันนาลัย โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ และโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกหญิง)

          - แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   

          รวมผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ จำนวน 19 คน

          คุณครูเยาวนิจ ทองตัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย กล่าวต้อนรับคณะผู้มานิเทศ  แนะนำข้อมูล และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

11 ม.ค. 66 นิเทศฯ รร.อัสสัมชัญศึกษา 1

 

          อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร แนะนำคณะผู้นิเทศ และนำเสนอ นิเทศกัลยาณมิตรเป็นกระบวนการ “ให้ใจ” และ “ร่วมใจ” เน้นการสร้างสังคมการเรียนรู้  “การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการสำคัญในการให้บริการช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ การนิเทศการศึกษา เป็นการนิเทศที่ครอบคลุมถึงการนิเทศการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ” 

          ด้วยกระบวนการนิเทศ  ฝ่ายการศึกษาฯ คำนึงถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงได้นำเสนอภาพถ่าย ร่องรอยการจัดกิจกรรมของโรงเรียนโดยแบ่งเป็น 3 ระดับชั้น และขอให้ผู้มาร่วมนิเทศกัลยาณมิตร ระมัดระวังเว้นระยะห่าง ไม่สัมผัสเด็ก ถ้าครูและเด็กทำกิจกรรมในห้องขอให้ผู้นิเทศสังเกตที่หน้าห้อง ยกเว้นห้องเรียนที่ครูพาเด็กออกไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ผู้นิเทศสามารถเข้าในห้องได้ 

11 ม.ค. 66 นิเทศฯ รร.อัสสัมชัญศึกษา 3

 

คณะกรรมการนิเทศ เยี่ยมชมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

11 ม.ค. 66 นิเทศฯ รร.อัสสัมชัญศึกษา 711 ม.ค. 66 นิเทศฯ รร.อัสสัมชัญศึกษา 9

11 ม.ค. 66 นิเทศฯ รร.อัสสัมชัญศึกษา 1011 ม.ค. 66 นิเทศฯ รร.อัสสัมชัญศึกษา 11

11 ม.ค. 66 นิเทศฯ รร.อัสสัมชัญศึกษา 1211 ม.ค. 66 นิเทศฯ รร.อัสสัมชัญศึกษา 1611 ม.ค. 66 นิเทศฯ รร.อัสสัมชัญศึกษา 1811 ม.ค. 66 นิเทศฯ รร.อัสสัมชัญศึกษา 19

 

ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการนิเทศ

สรุปผลการนิเทศ โดย..

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 1 คุณครูอรอุมา  ยอดบางเตย  โรงเรียนนักบุญเปโตร

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 2 คุณครูหทัยทิพย์  กลิ่นขจร   โรงเรียนอันนาลัย

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 3 คุณครูประไพพรรณ  นิลขาว โรงเรียนนักบุญเปโตร

 

อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร สรุปภาพรวมของการนิเทศในครั้งนี้

          ประเด็นความต่อเนื่องของการพัฒนางาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และร่องรอยการเรียนรู้

จุดเด่นของโรงเรียน

          1. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมจุดเน้นอัตลักษณ์ การเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กได้ชัดเจน ปีการศึกษา 2565 เน้นเรื่อง “การแบ่งปัน” มีกิจกรรมหน้าต่างความดี ที่ส่งเสริมวินัยเชิงบวกทั้งที่บ้านและโรงเรียน

          2. กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนลงสู่หน่วยการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการทดลองกิจกรรมตามใบงานของบ้านนักวิทยาศาสตร์ และกระบวนการสืบเสาะ 6 ขั้นตอน มีการต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนชัดเจน

          3. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน มีกระบวนเรียนรู้อย่างมีความหมาย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น มุมหนังสือ กิจกรรมวรรณกรรมเป็นฐาน สมุดบันทึกการอ่าน การทำนิทาน Small book และ Big book กระบวนการของ READ Model การบันทึกคำพูด ภาษาในผลงานศิลปะสร้างสรรค์ และร่องรอยการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ

11 ม.ค. 66 นิเทศฯ รร.อัสสัมชัญศึกษา 20

11 ม.ค. 66 นิเทศฯ รร.อัสสัมชัญศึกษา 2

 

          ครูเยาวนิจ ทองตัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย กล่าวขอบคุณคณะผู้นิเทศกัลยาณมิตร จากฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูของเขต 1  และเขต 5 ที่กรุณามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งยังให้คำชื่นชมเป็นกำลังใจครูปฐมวัยของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาให้มีกำลังใจในการพัฒนางานอนุบาลให้ก้าวหน้าต่อไป ความก้าวหน้าของโรงเรียนในวันนี้มาจากกระบวนการอบรมที่ฝ่ายการศึกษาฯ ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและการนิเทศกัลยาณมิตรในปีที่ผ่านมา ที่ให้ข้อชี้แนะทำให้พวกเราได้ร่วมคิด ร่วมวางแผนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นผลในวันนี้

คณะครูผู้มาร่วมนิเทศและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

11 ม.ค. 66 นิเทศฯ รร.อัสสัมชัญศึกษา 22

(ภาพ : อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร)

 

 <<รูปภาพทั้งหมด>>

<<Facebook>>

ลิงค์เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3ITgjf3

 

 

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com.

สาระ - การศึกษา

มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach)
มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach) ความเป็นมา มอนเตสซอรี่เป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ แพทย์ชาวอิตาเลียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 เป็นวันเริ่มเปิดโรงเรียนแห่งแรกของแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Casa dei Bambini โดยมอนเตสซอรี่ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง...

สำนักอำนวยการ

นำเสนองบประมาณและกลยุทธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566  เขตการศึกษาที่ 3 (24มี.ค.66)
นำเสนองบประมาณและกลยุทธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 เขตการศึกษาที่ 3 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชินีสวรรค์ ชั้น 1 อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 8 โรงเรียน ประกอบด้วย พระแม่สกลสงเคราะห์,คาเบรียลอุปถัมภ์,ซางตาครู้สศึกษา, เซนต์แมรี่,เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี,แม่พระประจักษ์ กทม.,อัสสัมชัญศึกษาและเซนต์ราฟาแอล ผู้บริหาร 7 ท่าน ครู 15 ท่าน รวม 22 ท่าน โดย ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

24 มีนาคม 2566 ติดตามและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร
ติดตามและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ กำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ เพื่อรักษาระดับคุณภาพและผลงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยทำการประเมินผลงานในรอบปีการศึกษา 2564 – 2565 คณะกรรมการจากฝ่ายการศึกษาฯ นำโดย บาทหลวงธนายุทธ ผลาผล...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 - 19 │อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม * * * * * * * * * วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด * * * * * * * * * * * * * * * * * * วิทยากรในการอบรม ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม * * *...

แผนกปฐมวัย

9-10 มีนาคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3 ปี”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3 ปี” .................................... วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

10 มีนาคม 2566 ประชุม คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการคัดเลือก หลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาให้กำลังใจแด่คณาอาจารย์ทุกๆท่าน การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

21 ธันวาคม 2565 │ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ”
ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ” * * * * * * * * วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุม "พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด (ผ่านระบบ Zoom) * * * * * * * * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เครื่องแบบลูกเสือ – สีและตราผ้าผูกคอลูกเสือ(23มี.ค.66)
เครื่องแบบลูกเสือ – สีและตราผ้าผูกคอลูกเสือ ภาพจาก : https://hilight.kapook.com/image_fb/45/220984-new-125342.jpg สีของผ้าผูกคอลูกเสือในไทย ได้ถูกกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. 2510 โดยแบ่งสีของผ้าผูกคอตามเขตของกิจการลูกเสือ ซึ่งเป็นการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในอดีต เป็น 12 เขต ได้แก่ เขตที่ 1 - สีเหลือง เขตที่ 2 - สีเขียว เขตที่...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Test2566RM

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png2.png9.png4.png8.png7.png6.png
วันนี้1365
เมื่อวานนี้2685
อาทิตย์นี้28799
เดือนนี้95785
รวม3294876

Who Is Online

11
Online

วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566 12:11