The Education Department of Bangkok Archdiocese

ประชุม “ผู้ช่วยผู้บริหารระดับปฐมวัย”

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษาฯ

....................................................

 

          คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ฯ/ ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด และได้กล่าวให้ข้อคิด “จากพระวาจาของพระเจ้าและชื่นชมการดำเนินงานของแผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ จากการรับฟังความเคลื่อนไหวในการดำเนินกิจกรรมนิเทศกัลยาณมิตรที่แผนกปฐมวัยได้นำเสนอให้พ่อรับทราบ พ่อได้เห็นถึงคุณงามความดีของครูในการอบรมเด็กปฐมวัย สิ่งใดที่ครูมีความตั้งใจพัฒนาตนเอง พัฒนาเด็กเป็นคุณความดีของครูที่ดูแลเด็ก ๆ ผ่านความรัก ความเมตตา เป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกัน ส่วนใดเป็นคำแนะนำเพื่อให้เราได้ปรับปรุง ให้ตัวเรามีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น พ่อขอเป็นกำลังใจให้ในความพยายามอย่างต่อเนื่อง พ่อเชื่อว่าคุณงามความดีของแต่ละคนจะสะท้อนต่อตัวของครูเอง”

          อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นอาชีพที่สร้างเด็กให้เป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ขอเป็นกำลังใจ ขอชื่นชม และขอบใจ ที่ครูได้สัมผัสความรักในการสอนเด็กคนหนึ่ง โรงเรียนแห่งหนึ่ง  ขอคุณงามความดีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เป็นพระพรในการดำเนินชีวิต หวังว่าวันนี้เป็นอีกวันที่ครูได้เริ่มคิด ลงมือทำร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนของเรา”

24 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 224 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 324 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 424 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 5

 

 

คุณครูฐิตาภัสร์ ธนารุจน์สานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล

จากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

เป็นตัวแทนมอบของขอบคุณ คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ

24 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 6

 

อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร หัวหน้าแผนกปฐมวัย ได้ชี้แจงตามวาระต่าง ๆ

วาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1   ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2   นำเสนอผลจากแบบสอบถามผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร

วาระที่ 3   นำเสนอโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2566

วาระที่ 4   งานกลุ่ม : แบ่งกลุ่ม 6 เขต บทบาทหน้าที่และภาระงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย

วาระที่ 5   นำเสนอสำนักพิมพ์ ตัวอย่างหนังสือ งบเรียนฟรี และหนังสือเสริมฯ อื่น ๆ

24 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 724 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 824 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 924 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 1024 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 1124 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 12

 

งานกลุ่ม 6 เขต 

บทบาทหน้าที่และภาระงานผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย

24 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 1424 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 1524 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 1624 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 1724 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 1824 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 19

 

ตัวอย่างหนังสือ สำนักพิมพ์ต่าง ๆ 

24 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 2024 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 2124 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 2224 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 23

24 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 2424 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 2624 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 27

 

คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ

บาทหลวงสาโรช เมธีพิทักษ์กุล และซิสเตอร์เกศินี มังกร

คณะครูผู้มาร่วมประชุม ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

24 ม.ค.66 ประชุม ผช.ผู้บริหารฯ 28

 

<<รูปภาพทั้งหมด>>

<<Facebook>>

ลิงค์เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3H6d4P4

 

 

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach)
มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach) ความเป็นมา มอนเตสซอรี่เป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ แพทย์ชาวอิตาเลียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 เป็นวันเริ่มเปิดโรงเรียนแห่งแรกของแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Casa dei Bambini โดยมอนเตสซอรี่ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง...

สำนักอำนวยการ

นำเสนองบประมาณและกลยุทธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566  เขตการศึกษาที่ 3 (24มี.ค.66)
นำเสนองบประมาณและกลยุทธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 เขตการศึกษาที่ 3 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชินีสวรรค์ ชั้น 1 อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 8 โรงเรียน ประกอบด้วย พระแม่สกลสงเคราะห์,คาเบรียลอุปถัมภ์,ซางตาครู้สศึกษา, เซนต์แมรี่,เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี,แม่พระประจักษ์ กทม.,อัสสัมชัญศึกษาและเซนต์ราฟาแอล ผู้บริหาร 7 ท่าน ครู 15 ท่าน รวม 22 ท่าน โดย ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

24 มีนาคม 2566 ติดตามและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร
ติดตามและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ กำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ เพื่อรักษาระดับคุณภาพและผลงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยทำการประเมินผลงานในรอบปีการศึกษา 2564 – 2565 คณะกรรมการจากฝ่ายการศึกษาฯ นำโดย บาทหลวงธนายุทธ ผลาผล...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 - 19 │อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม * * * * * * * * * วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด * * * * * * * * * * * * * * * * * * วิทยากรในการอบรม ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม * * *...

แผนกปฐมวัย

9-10 มีนาคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3 ปี”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3 ปี” .................................... วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

10 มีนาคม 2566 ประชุม คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการคัดเลือก หลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาให้กำลังใจแด่คณาอาจารย์ทุกๆท่าน การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

21 ธันวาคม 2565 │ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ”
ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ” * * * * * * * * วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุม "พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด (ผ่านระบบ Zoom) * * * * * * * * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เครื่องแบบลูกเสือ – สีและตราผ้าผูกคอลูกเสือ(23มี.ค.66)
เครื่องแบบลูกเสือ – สีและตราผ้าผูกคอลูกเสือ ภาพจาก : https://hilight.kapook.com/image_fb/45/220984-new-125342.jpg สีของผ้าผูกคอลูกเสือในไทย ได้ถูกกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. 2510 โดยแบ่งสีของผ้าผูกคอตามเขตของกิจการลูกเสือ ซึ่งเป็นการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในอดีต เป็น 12 เขต ได้แก่ เขตที่ 1 - สีเหลือง เขตที่ 2 - สีเขียว เขตที่...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Test2566RM

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png2.png9.png4.png9.png2.png9.png
วันนี้1418
เมื่อวานนี้2685
อาทิตย์นี้28852
เดือนนี้95838
รวม3294929

Who Is Online

6
Online

วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566 12:50