The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

คุณพ่อเอกรัตน์

 

บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม

ผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานอำนวยการ

- - - - - - -

กลุ่มงานอำนวยการ แบ่งการทำงานเป็น 5 แผนก 

มีบุคลากรจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

1. สำนักงานอำนวยการ:  ดำเนินงานด้านบุคลากร ด้านธุรการ เอกสารของฝ่ายการศึกษาฯ

มีบุคลากรจำนวน 7 คน ได้แก่ 

1. เลขานุการ : นางสาวกุลกัลยา กังก๋ง

2. แผนกบุคคลสำนักงาน : นางสาวนภนลินี พานิชประไพ

3. แผนกบริการ : นายวิทยา ปานยิ้ม

4. แผนกบริการ : นายวีรวิชญ์ รัศมีบุญสิทธิ์

5. แผนกช่างซ่อมบำรุง : นายนันทชัย ม่วงนา

6. แม่บ้าน : นางบุญเรือน เตโชปฎิมากร

7. แม่บ้าน : นางสาวครสวรรค์ ยืนยั่ง

 

2. แผนกบุคคลโรงเรียน ดำเนินงานด้านบุคลากรของโรงเรียน ทุนการศึกษา เงินสะสมเลี้ยงชีพและเงินบำเหน็จ จัดทำข้อมูลสถิติโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากร

มีบุคลากรจำนวน 1 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกบุคคลโรงเรียน : นางสาวนาถอนงค์ เด่นไชยรัตน์

 

3. แผนกงบประมาณ ดำเนินงานด้านแผนงานและงบประมาณของฝ่ายการศึกษาฯ และงบประมาณของโรงเรียน

มีบุคลากรจำนวน 2 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกงบประมาณ : นางสาววันเพ็ญ ฉัตรภูมิรุจี

2. เจ้าหน้าที่แผนกงบประมาณ : นางสาวภัทรภา เพ็งทะเล

 

4. แผนกบัญชี ดำเนินงานด้านบัญชีของฝ่ายการศึกษาฯ และบัญชีของโรงเรียน

มีบุคลากรจำนวน 3 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกบัญชี : นางสาวจิรพรรณ ศิริจางคพัฒนา

2. เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี : นางสาวชลฉัตร เจริญจรรยากูล

3. เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี : นางสาวประพรศรี กลิ่นหอม

 

5. แผนกการเงิน ดำเนินงานด้านการเงินของฝ่ายการศึกษาฯ และการเงินของโรงเรียน

มีบุคลากรจำนวน 2 คน ได้แก่

1. รักษาการหัวหน้าแผนกบัญชี : นางสาววันเพ็ญ ฉัตรภูมิรุจี

2. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน  : นางสาวเนตรนภา นาวารัตน์

3. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน : นายกฤตภาส ล้อมสมบัติ (ทดลองงาน/งานเว็บไซต์)

 

- - - - - - -

การติดต่อ :

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
The Education Department of Bangkok Archdiocese
เลขที่ 122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-681-3840-4
โทรสารชั้น 5 : 02 681 3838
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

โลกวิเศษ เพราะคนพิเศษ
ใคร คือ คน (ที่มีความต้องการ) พิเศษ มนุษย์รับรู้โลกผ่านผัสสะหรือประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วประทับไว้ในใจร่างกายของทารกแรกเกิดเป็นอวัยวะที่พร้อมรับสัมผัสทุกส่วน เวลาเด็กดีใจทั้งเนื้อทั้งตัวจะแสดงออกมาหมด เด็กเปิดผัสสะรับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอกเรียนรู้และหลอมรวมเป็นตัวตนของเขา เมื่อเติบโตขึ้นมนุษย์คิดก่อนแล้วค่อยลงมือทำ ต่างจากเด็กที่ลงมือทำในทันทีเพื่อเรียนรู้โลกผัสสะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ บางส่วนขาดหายไป จำเป็นต้องใช้ผัสสะด้านที่เหลือมาทดแทน ความมหัศจรรย์ของมนุษย์ คือ ความสามารถในการชดเชยผัสสะที่สูญเสียไป ทำให้ผัสสะที่เหลืออยู่ตื่นรู้มากขึ้น โลกที่พวกเขาสัมผัสจึงมีมิติต่างไปจากโลกที่พวกเรารับรู้...

สำนักอำนวยการ

1 ธันวาคม 2564 คำนับและขอพรโอกาสคริสต์มาส
คำนับและขอพรโอกาสคริสต์มาส ━━━━━━━━━━━━━━━━━วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าคำนับและขอพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในโอกาสคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์: https://bit.ly/3IcPzng

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
แนวคิด ในสถานการณ์ COVID-19 ทุกคนต้องป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยการลดกิจกรรม ลดการติดต่อพบปะ งดการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน หลีกเลี่ยงการเดินทางออกข้างนอกโดยไม่จำเป็น จึงทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ก็เช่นกัน โดยเฉพาะในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตภายใต้สถานการณ์...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

29 ต.ค. 2564 ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ______ บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา​ ที่ปรึกษาสำนักมาตรฐานฯ ได้ประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัย และ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประวัติและความเป็นมาของงานชุมนุมลูกเสือโลก - World Scout Jamboree
ประวัติและความเป็นมาของงานชุมนุมลูกเสือโลก World Scout Jamboree World Scout Jamboree คือ Scout jamboree การประชุมเพื่อการรื่นเริงของเหล่าลูกเสือหรืองานชุมนุมลูกเสือ ขององค์การลูกเสือโลก (WOSM) World Organisation of the Scout Movement ซึ่งโดยทั่วไปมีลูกเสือหลายหมื่นคนจากทั่วโลกเข้าร่วม...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

prawaja

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

291064

ป้ายงานครูพร้อม

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

4.png5.png3.png6.png8.png8.png
วันนี้1979
เมื่อวานนี้2199
อาทิตย์นี้12528
เดือนนี้7119
รวม453688

Who Is Online

4
Online

วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2564 13:26