The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

 

ความสำคัญของเด็กปฐมวัยกับ EF ศตวรรษที่ 21

 

11 พ.ค 64 เด็กปฐมวัยกับ EF ศตวรรษที่ 21 11รูปภาพจาก โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

 

          เด็กปฐมวัย คือ เด็กที่มีอายุ 3-5 ปี เป็นทรัพยากรที่มีค่า เป็นความหวังของครอบครัว และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาประเทศ ดังนั้นอนาคตของประเทศชาติจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็ก

 

รู้จักทักษะสมอง EF Executive Functions Skills

หลายคนตั้งคำถาม สงสัย EF คืออะไร?

 

Executive Functions (EF) คืออะไร

        ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิต หรือ Executive Functions (เรียกย่อ ๆ ว่า EF หรือทักษะสมอง EF) นั้น เนื่องจากมีนักวิชาการหลากหลายสาขาวิทยาการในระดับโลกที่เข้ามาศึกษาในเรื่องนี้ ดังนั้น การให้คำนิยามจึงมีความหมายแตกต่างกันในการใช้คำ แต่หากพิจารณาอย่างจริงจังแล้ว จึงจะเห็นว่า สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

Seana Moran & Howard Gardner  กล่าวว่า "Executive Functions ทำหน้าที่กำกับพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายของบุคคล ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่พึงกระทำให้เหมาะสมกับบริบท โดยคำนึงถึงความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตามมา ความคาดหวังในอนาคต คุณค่าและจุดมุ่งหมายในชีวิต EF จะช่วยให้บุคคลมีสำนึกของการเตรียมพร้อม สำนึกของภาระหน้าที่ มีการยืดหยุ่น และมีการร่วมมือ"

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (2012)  กล่าวว่า "EF คือ กระบวนการทำงานของสมองระดับสูงที่ประมวลประสบการณ์ในอดีตและสถานการณ์ในปัจจุบัน มาประเมิน วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผน เริ่มลงมือทำ ตรวจสอบตนเอง และแก้ไขปัญหา ตลอดจนควบคุมอารมณ์ บริหารเวลา จัดความสำคัญ กำกับตนเอง และมุ่งมั่นทำจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ (Goal Directed Behavior)"

 

คำถามที่ได้ยินบ่อยครั้ง คือ

“เราจะเรียนรู้เรื่อง Executive Functions ไปทำไม จำเป็นแค่ไหน”

 

มีเหตุผลอย่างน้อย 3 ข้อที่จะตอบคำถามว่า ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่อง EF

 

>> เหตุผลประการแรกที่ต้องมาสนใจ EF เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไป

          เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มาพร้อมกับโลกาภิวัตน์ ได้ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สลับซับซ้อน พลิกผันและคาดการณ์ได้ยาก เกือบทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปหมด เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเกือบทุกด้าน คนส่วนใหญ่อยู่กับสมาร์ทโฟน วิถีการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยน อาชีพหลายอย่างหายไป อาชีพแปลก ๆ ใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่ ข่าวสารท่วมท้น ความรู้หาง่ายแค่ปลายนิ้ว เศรษฐกิจผันผวนง่าย วัฒนธรรมหลากหลายและหลั่งไหล ผู้คนอพยพข้ามถิ่น ทรัพยากรน้อยลงและเสื่อมลง ความขัดแย้งในมิติต่าง ๆ สูงขึ้น ฯลฯ

11 พ.ค 64 เด็กปฐมวัยกับ EF ศตวรรษที่ 21 2

          ดังนั้น เด็กไทยของเราจะเติบโตไปใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่แบบนี้ได้ ย่อมต้องมีคุณลักษณะแบบใหม่ไปด้วย เราจะสร้างแบบคนรุ่นเก่าที่ทำงานเก่งตามคำสั่ง คิดในกรอบเดิม ๆ แก้ปัญหาแบบเดิม ๆ อยู่สบายตามใจฉัน ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง ฯลฯ ไม่ได้อีกต่อไป นักคิดและนักการศึกษาทั่วโลกได้ชี้ไว้ว่า คนรุ่นใหม่จะอยู่รอดปลอดภัย มั่นคง และทำให้โลกน่าอยู่ต่อไปได้ จะต้องมีทักษะที่เรียกกันว่า  "ทักษะศตวรรษที่ 21 "

11 พ.ค 64 เด็กปฐมวัยกับ EF ศตวรรษที่ 21 3ทักษะศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการอ่านออกเขียนได้คำนวณเป็น เป็นพื้นฐานขั้นต่ำสุดที่มนุษย์ทุกคนในโลกต้องทำได้ ไม่เช่นนั้นจะใช้ชีวิตกับโลกยุคนี้ยากแน่ ๆ 

 

ต่อมาจะต้องมีทักษะที่เรียกว่า 4Cs เพื่อจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในโลกใหม่

และนำไปสู่การคิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

11 พ.ค 64 เด็กปฐมวัยกับ EF ศตวรรษที่ 21 4

นอกจากนี้ เมื่ออยู่กับเทคโนโลยีก็ยังจะต้องมีทักษะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยียุคใหม่ 3 ด้าน ได้แก่

               1. ทักษะและความรู้ในการใช้สื่อ

               2. ทักษะและความรู้ในการใช้เทคโนโลยี

               3. ทักษะและความรู้ในด้านสารสนเทศ

11 พ.ค 64 เด็กปฐมวัยกับ EF ศตวรรษที่ 21 5

          “ทักษะศตวรรษที่ 21” ทุกด้านนี้ เป็นสิ่งที่เด็กทุกคนต้องได้รับโอกาสฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ฝึกแล้วฝึกอีกอย่างจริงจังตลอดช่วงวัย ตั้งแต่เด็กไปจนโต จึงจะปลูกฝังจนเกิดเป็นทักษะและคุณลักษณะที่ติดตัวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ เพื่อเป็น “พลเมืองคุณภาพ” ของสังคม

 

"เราไม่ได้สอนเด็กเพื่อชีวิตในวันนี้ แต่  เราต้องเตรียมเด็ก ๆ ในวันนี้สู่ โลกอนาคต

ครูและพ่อแม่จะพัฒนาคุณภาพในเรื่องใด ที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุด

ที่ส่งผลต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา”

 

 พลเมืองคุณภาพ คือ คนแบบไหนกัน?

         "พลเมืองคุณภาพ" เป็นผลผลิตที่เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาอย่างเหมาะสมกับความต้องการของประเทศ เราต้องพิจารณาว่าเราจะกำหนดคุณลักษณะของพลเมืองที่เราต้องการอย่างไร เพื่อวางแผนในการพัฒนาเด็กแต่ละช่วงวัยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ กระบวนการพัฒนา และการประเมินผลให้ได้ตามเป้าหมาย

11 พ.ค 64 เด็กปฐมวัยกับ EF ศตวรรษที่ 21 6

นั่นคือ พลเมืองคุณภาพนั้นจะต้องมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านและสมดุล

ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา

“สิ่งสำคัญที่สุดที่พ่อแม่และครูควรตระหนักก็คือ "พลเมืองคุณภาพ" ต้องมีทักษะศตวรรษที่ 21 และทักษะศตวรรษที่ 21 เหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนทักษะสมองส่วนหน้า หรือ Executive Functions  (EF) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปฐมวัย จน "ฝังชิป" เกิดเป็นรากฐานของทักษะเหล่านี้นั่นเอง”

 

>> เหตุผลประการที่สองที่ต้องมาสนใจ EF เพราะเด็กไทยวันนี้ตกอยู่ในวิกฤตปัญหาหนักหน่วง 

 

มาดูกันว่า สถานการณ์เด็กไทยในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2560 เป็นอย่างไรบ้าง

 

**สถานการณ์เด็กปฐมวัย**

11 พ.ค 64 เด็กปฐมวัยกับ EF ศตวรรษที่ 21 7

 

**ผลกระทบจากพัฒนาการที่ล่าช้าของเด็กปฐมวัยส่งผลต่อเนื่องไปถึงเด็กและเยาวชนในช่วงวัยต่อไป**

11 พ.ค 64 เด็กปฐมวัยกับ EF ศตวรรษที่ 21 8

“ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ ครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้

จะปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกหรือ”

 

          จากปัญหาทั้งปวงข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า ในการดูแลและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทยที่ผ่านมานั้น ย่อมมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนบางประการอยู่แน่ ๆ ผลลัพธ์ของการพัฒนาจึง "ติดลบ" เช่นนี้

          หนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหานี้ ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาต่อเนื่องยาวนานก็คือ การศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กด้าน IQ เป็นสำคัญ เน้นการท่องจำเนื้อหา สอนด้วยตำรา แข่งขันด้วยการสอบทุกระดับตั้งแต่อนุบาลถึงอุดมศึกษาและไม่ได้เอาความรู้ด้านพัฒนาการตามธรรมชาติของมนุษย์ รวมทั้งพัฒนาการของสมองเป็นตัวตั้ง

          กล่าวได้ว่า การพัฒนาเด็กไทยที่ผ่านมาให้ความใส่ใจต่อพัฒนาการรอบด้านของเด็กน้อยกว่าด้านท่องจำ และให้ความสำคัญต่อกระบวนการคิด การกำกับตนเองการพัฒนาทักษะชีวิต และการฝึกฝนจากประสบการณ์จริงน้อยมาก ปัญหาจึงได้ปรากฏดังกล่าวมาข้างต้น

 

>> สาเหตุประการที่สามที่ต้องมาสนใจ EF เพราะเด็กไทยต้องแบกรับสังคมสูงอายุที่หนักหน่วงในเวลาอันใกล้

           ธนาคารโลกรายงานว่า ในช่วงปี 2558 ผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไปมีมากกว่า 7 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 10 ของประชากรไทยทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 17 ล้านคน ภายในปี 2583 หรือกว่าร้อยละ 25 ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงที่สุดของภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ คำถามใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือ สังคมไทยจะดูแลผู้สูงอายุจำนวนมากขนาดนั้นได้อย่างไร ถ้าเด็กวันนี้ที่จะเติบโตไปเป็นวัยแรงงานในวันนั้น ไม่มีความสามารถเพียงพอในการดูแลเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

          นี่คือโจทย์ ระยะยาวที่เราจำเป็นต้องพัฒนาเด็กปฐมวัยวันนี้ ให้เติบโตเป็นคนในวัยทำงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะแบกรับภารกิจดูแลสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบได้ ซึ่งศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ชี้ว่า หากจะแบกรับสภาพสังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบได้อย่างดี เด็กในวันนี้จะต้องมีความสามารถในการสร้างผลิตผล (Productivity) ให้มากกว่าคนรุ่นพ่อแม่อย่างน้อย 1 เท่า

11 พ.ค 64 เด็กปฐมวัยกับ EF ศตวรรษที่ 21 9

          แต่ถ้าเด็กไทยตกอยู่ในปัญหาดังกล่าวไว้ในเหตุผลประการที่สอง พวกเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพอที่จะแบกรับภาระนี้ได้หรือ

          ด้วยเหตุผล 3 ประการดังกล่าว เราจึงต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะในการพัฒนาสมอง ในส่วนที่ทำหน้าที่ในการ "บริหารจัดการชีวิต" ซึ่งจะช่วยให้ตอบโจทย์ทั้ง 3 ข้อได้คือ ทั้งให้เด็กส่วนใหญ่ที่สุดก้าวพ้นจากหล่มลึกของปัญหาปัจจุบัน ทั้งเพื่อปลูกฝังให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้มีความ สามารถในการแบกรับภารกิจสังคมสูงอายุในอนาคตอันใกล้ได้

 

 

ที่มาของข้อมูล :  คู่มือ พัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย (หน้า 28-39)

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

สาระ - การศึกษา

นิทาน
เรายังรักกันทุกวันจ๊ะ เพราะเด็กเล็ก ๆ ยากจะเข้าใจ ว่าทำไมตอนนี้เล่นด้วยกัน กอดด้วยกันก็ไม่ได้ นิทานเล่มนี้ขอเป็นสื่อกลาง ปลอบประโลม พูดคุยกับเจ้าตัวน้อย และชวนหนูน้อยส่งมอบกำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่มีลูกเล็ก ๆ ทุกคน ที่มาของข้อมูล : นิทานเรื่อง "เรายังรักกันทุกวันจ้ะ" (หน้า 2-25) จาก ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ลิงค์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kVIOw8 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com adminmam

สำนักอำนวยการ

13 ต.ค. 2564 สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} ------------------------------------------------------------------------------ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.15 น. สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT) จัดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom / Facebook Live / Youtube Live------------------------------------------------------------------------------ อาร์ค บิชอป...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น.. ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 2 กันยายน 2564 แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ หัวข้อ
วันที่ 2 กันยายน 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19” ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Page ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรม ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล จากโรงเรียนเกษมพิทยา) วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

18 ก.ย. 2564 ประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report)ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM Meeting คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ สวดภาวนานำการประชุม วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting มีครูเข้าร่วมประชุม 24 ท่านคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษา...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png0.png2.png3.png7.png2.png
วันนี้257
เมื่อวานนี้2588
อาทิตย์นี้9747
เดือนนี้65868
รวม302372

Who Is Online

1
Online

วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 03:22