The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

 

 

บทบาทครู กับการพัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยการ “ให้โอกาส”

 

19 พ.ค 64 บทบาทครู EF ให้โอกาส 2

(รูปภาพจาก โรงเรียนมาเรียลัย)

 

          ครู มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับเด็กปฐมวัย  ครูจะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริม EF อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอให้กับเด็ก การพัฒนาทักษะสมอง EF จะเกิดขึ้นอย่างความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ครูต้อง “ให้โอกาส”  เด็กได้พัฒนาทักษะสมอง EF ด้านกระบวนการทางความคิด ฝึกให้เด็กคิดเป็น  สามารถยั้งคิด ไตร่ตรอง และความคุมอารมณ์ได้ ก่อนที่จะทำอะไรลงไป เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ

 

“โอกาส” มิได้หมายถึง “เปิดโอกาส” เมื่อโอกาสมาถึง

แต่หมายถึงการ “ให้โอกาส” ที่ครอบคลุมทั้งการเปิดโอกาส สร้างโอกาส และไม่ทำลายโอกาส

 

ทำไมต้องให้โอกาส

                การ "ให้โอกาส" เป็นปัจจัยสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง EF สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กตามแนวคิด "หน้าต่างแห่งโอกาส"  เพราะช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาความยืดหยุ่นของสมอง ช่วงวัยนี้สมองส่วนหน้าจะจัดรูป และสร้างการเชื่อมต่อ จึงเป็นวัยหน้าต่างแห่งโอกาสที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อม และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

 

บทบาทครู กับการพัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยการ “ให้โอกาส” 13 เรื่อง ได้แก่

 

1. ให้โอกาสเด็กได้คิด สงสัย สังเกต

19 พ.ค 64 บทบาทครู EF ให้โอกาส 4

 (รูปภาพจาก โรงเรียนมาเรียลัย)

 

          การช่างคิด ช่างสงสัย ช่างสังเกตเป็นต้นทางของพลังในการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์  และพัฒนาตนเอง และยังนำไปสู่การวางแผน การแก้ปัญหา การริเริ่มและลงมือทำ ความเป็นคนช่างสังเกตจะทำให้เด็กสามารถจับอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้ไว เป็นพื้นฐานของความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) ครูจะต้องไม่ทำลายพลังในการเป็นนักเรียนรู้ของเด็ก โดยครูรักษาความช่างคิด ช่างสงสัย ช่างสังเกตของเด็ก ด้วยการเป็นผู้รับฟัง และยอมรับสิ่งที่เด็กคิดหรือสงสัย กระตุ้นสัญชาตญาณช่างคิด ช่างสงสัย ช่างสังเกตของเด็ก โดยตั้งคำถามชวนให้เด็กคิดอย่างเหมาะสม

         เปิดโอกาสให้เด็กได้นำสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่สงสัยไปทดลองสร้างสรรค์ หรือสร้างผลงานสร้างความคุ้นเคยกับการใช้คำถาม 5W1H ใคร (who) /อะไร (what) /ที่ไหน(where)/ เมื่อไหร่ (when)/ ทำไม (why) และ อย่างไร (how) และยังรวมถึงอะไรจะเกิดขึ้นถ้า... (what If) การใช้คำถามปลายเปิดเพื่อจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการคิดหาคำตอบที่หลากหลาย

          เปิดโอกาสให้เด็กสำรวจสิ่งต่าง ๆ และธรรมชาติรอบตัวโดยใช้ประสาทสัมผัสมากที่สุด หลากหลายที่สุด

 

2. ให้โอกาสเด็กได้เลือก ตัดสินใจ และวางแผนด้วยตนเอง

          การให้โอกาสเด็กได้เลือกและตัดสินใจเป็นการกระตุ้นการคิด เด็กได้วิเคราะห์ไตร่ตรอง การวางแผนก่อนลงมือทำ เป็นการส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการลำดับความคิด วิธีการที่นำมาสู่การตัดสินใจ ส่งผลให้กล้าคิด กล้าลงมือทำ อันเป็นต้นทางของความกล้าหาญ และมั่นใจในตนเอง ดังนี้

                   2.1 มีทางเลือกที่หลากหลายให้เด็กได้เลือก

                   2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกกิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ วิธีการไปสู่เป้าหมาย

                   2.3 ให้เด็กตัดสินใจเลือกและเปิดใจยอมรับผลการเลือกและตัดสินใจของเด็ก เช่น เด็กขอเลือกภาพที่จะนำมาแต่งเรื่องตามจินตนาการจากภาพที่นำมาเองจากบ้านโดยไม่ขอใช้ภาพที่ครูจัดให้ หรือครูให้เด็กตัดสินใจเลือกว่าจะระบายสีผลงานด้วยสีประเภทใด เป็นต้น

                   2.4 ครูเปิดโอกาสให้เด็กเสนอทางเลือก พร้อมอธิบายว่าทางเลือกนั้นจะเกิดผลอย่างไร

                   2.5 ฝึกให้คาดเดา "อะไรจะเกิดอะไรขึ้น ถ้า... " เมื่อเด็กคาดเดาผลได้ จะทำให้การตัดสินใจของเด็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

3. ให้โอกาสเด็กลงมือทำด้วยตนเองสำคัญอย่างไร

          การที่เด็กได้ลงมือทำ ได้เผชิญสถานการณ์ต่างๆ เป็นการสั่งสมประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ เป็นพื้นฐานของการฝึกการจำเพื่อใช้งานครูต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองทำตามความคิดของเขา ปล่อยให้เด็กค้นหาวิธีที่จะนำไปสู่เป้าหมายด้วยตนเอง หลากหลายวิธี เช่น ทำบ้านจำลองด้วยการใช้วัสดุที่ต่างกัน เช่น ไม้ไอศกรีม กระดาษแข็ง แกนกระดาษทิชชู เป็นต้น  ให้เด็กได้เรียนรู้การคิดแก้ปัญหา หรือคิดต่อยอดจนสำเร็จด้วยตนเอง

 

4. ให้โอกาสเด็กได้ลองผิดลองถูกสำคัญอย่างไร

          การลองผิดลองถูกทำให้เด็กมีความกล้าที่จะคิดและลงมือทำ ซึ่งเป็นต้นทางของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หากเด็กได้รับโอกาสให้ลองผิดลองถูกอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ภาคภูมิใจเมื่อประสบความสำเร็จ แต่หากล้มเหลว เด็กจะรู้จักจัดการกับอารมณ์ได้ดีเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ผิดหวัง และไม่ล้มเลิกหรือท้อถอยโดยง่าย  เพื่อเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้คิดและลงมือทำด้วยตนเอง  หากเด็กบางคนยังไม่กล้าที่จะคิดหรือลงมือทำ ครูอาจจะเสนอทางเลือก 2-3 วิธี จะช่วยให้เด็กรู้สึกพร้อมที่จะลองผิดลองถูก

**เมื่อเด็กลองผิดลองถูกแล้ว อย่าลืมชวนเด็กพูดคุยถึงความตั้งใจของเด็ก วิธีการและสื่อที่เลือกใช้ และผลที่เกิดขึ้นจากการลองผิดลองถูกด้วย เพื่อเด็กจะได้เข้าใจมากขึ้น**

 

5. ให้โอกาสเด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

          ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น ครูต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กได้คิดอย่างหลากหลาย คิดยืดหยุ่น คิดสิ่งใหม่ ๆ คิดนอกกรอบ  ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เด็กรู้สึกอบอุ่น เป็นมิตร พร้อมรับฟังและให้เกียรติกัน   

 

6. ให้โอกาสเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น

19 พ.ค 64 บทบาทครู EF ให้โอกาส 3

(รูปภาพจาก โรงเรียนฟาติมา)

 

          การเล่นคือ การเรียนรู้ที่สร้างความสุข และทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ การเล่นของเด็กมีความหมายเทียบเท่าการทำงานของผู้ใหญ่ เพราะเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก่ การเล่นบทบาทสมมติ เป็นต้น ดังนั้น ครูต้องจัดกิจกรรมการเล่นที่มีความหลากหลายให้กับเด็ก การเล่นต้องมีกติกาหรือข้อตกลงชัดเจน เพื่อให้เด็กรู้จักเรียนรู้คำว่า การยับยั้งชั่งใจ  การวางแผน และการเคารพข้อตกลงร่วมกัน

 

7. เปิดโอกาสเด็กได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง

          การให้เด็กมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลงานของตน จะทำให้เด็กได้ฝึกการลำดับการทำงาน ฝึกการใช้เหตุผล ใช้ข้อมูล ความจำ ประสบการณ์เดิม และฝึกการคิดเชื่อมโยงนำมาสู่ทักษะการประเมินตนเอง ครูจะต้องจัดเวลาให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลงานและการทำงานของตน คอยกระตุ้นให้เด็กหาเหตุผลมาอธิบายความคิดเห็นของตน

          การใช้คำถามปลายเปิดที่จะทำให้เด็กกล้าตอบ เป็นคำถามที่ไม่มีถูกผิด และรับฟังความคิดเห็นของเด็กด้วยความสนใจ ไม่ด่วนตัดสินหรือวิจารณ์ความคิดเห็นของเขาเพราะจะทำให้เด็กสูญเสียความมั่นใจที่จะตอบในครั้งต่อไป และเพิ่มทักษะการจัดการตนเองให้เด็ก โดยให้เป็นผู้ช่วยครู หมุนเวียนกันทำ เป็นการเพิ่มความภูมิใจให้กับเด็กที่ได้ช่วยครู ช่วยเพื่อนนอกเหนือไปจากการจัดการตนเองดูแลตนเองตามปกติ

 

8. ให้โอกาสเด็กเรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน

          ต้องบอกเป้าหมาย จุดประสงค์ และขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น "เก็บรองเท้าเข้าที่ให้เป็นระเบียบก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อให้ดูสวยงาม มีระเบียบ และหาง่าย" จากนั้นปล่อยให้เด็กได้ทำกิจวัตรประจำวันของตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยครูดูแลอยู่ห่าง ๆ 

          จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติด้วยตนเองของเด็ก เช่น ความสูงที่พอเหมาะกับการใช้งาน การใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยในการสังเกตและจดจำ เช่น การติดภาพแปรงสีฟัน รองเท้า กระเป๋า เครื่องนอน เพื่อให้เด็กสามารถเก็บข้าวของตนเองให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ที่ครูจัดไว้ให้ เป็นการเอื้อให้เด็กได้ช่วยเหลือตัวเองมากที่สุด

          ครูต้องสื่อสารกับทางบ้านเพื่อให้เห็นตรงกัน เมื่อเด็กเริ่มได้ที่บ้านต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยนใจ ไม่ใจอ่อน ไม่ล้มเลิกกติการะหว่างทาง

 

9. ให้โอกาสเด็กได้ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา

          การแก้ไขปัญหาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน การสร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้นครูต้องคอยให้กำลังใจและกระตุ้นให้เด็กกล้าเผชิญปัญหา ปัญหาของเด็ก ๆ นั้นบ่อยครั้งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

10. ให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้ผ่านบูรณาการประสาทสัมผัส (Sensory Integration) ทั้ง 7

(5+2=มองเห็น/ ได้ยิน/ สัมผัส/ ดมกลิ่น/ ลิ้มรส/ การใช้กล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ/ การทรงตัว)

          จัดกิจกรรมที่ต้องใช้การบูรณาการผ่านประสาทสัมผัส (Sensory Integration) ได้แก่ การให้เด็กได้มุดลอด ไต่ กลิ้งตัวบนพื้นผิวต่าง ๆ ให้เด็กได้เล่นกับน้ำ ทราย เป็นต้น

 

11. ให้โอกาสเด็กได้จดจ่อใส่ใจ

          ในช่วงปฐมวัยเด็กต้องมีพื้นฐานด้านอารมณ์และจิตใจที่จดจ่อและใส่ใจกับสิ่งที่ทำจะเป็นการฝึก “สติ” ให้อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า และช่วยให้เด็กมีสมาธิในการทำงาน  หลักการสำหรับการฝึกสติให้กับเด็กเล็ก ๆ คือ “กายเคลื่อนไหวแต่ใจอยู่นิ่ง” คือให้เด็กจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่  ผ่านกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิ เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การร้อยลูกปัด กรอกน้ำใส่ขวด ระบายสี ฯลฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ไม่เร่งรัดหรือแข่งขัน

 

12. ให้โอกาสเด็กได้รับแรงบันดาลใจ

          แรงบันดาลใจเป็นแรงผลักที่สำคัญที่เกิดขึ้นภายในใจของเด็กที่ต้องการจะริเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ มีเป้าหมายใหม่ ๆ  ซึ่งแรงบันดาลใจเกิดจากประสบการณ์ในทางบวกของเด็กที่มีความรู้สึกประทับใจ ชื่นชม ควบคู่ไปกับพลังที่มีอยู่ในใจ เด็กจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีศักยภาพ มีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้  ไม่กลัวความล้มเหลว ครูควรสร้างแรงเสริมทางบวกเพื่อส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง ตระหนักว่าตนเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีศักยภาพ ผ่านการลงมือทำกิจวัตรและกิจกรรมต่าง ๆ เชื่อมโยงสู่ตัวเด็กให้เด็กเกิดประสบการณ์ที่ดี

 

13. ให้โอกาสเด็กได้ฝึกทักษะทางอารมณ์-สังคม

          เด็กที่มีทักษะทางอารมณ์-สังคม จะรู้จักและเท่าทันอารมณ์ของตน เช่น รู้ว่ากำลังโกรธ กำลังตื่นเต้น สามารถจัดการกับอารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสม ช่างสังเกตและมีความไวต่อการรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น รู้วิธีที่จะสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ครูต้องให้เด็กเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยความสงบด้วยกิจกรรมยามเช้า  เช่น การทักทายกันด้วยความนุ่มนวล การเล่นบทบาทสมมติตามตัวละครในเรื่อง แล้วให้ครูชวนเด็กตั้งคำถาม เปิดโอกาสให้เด็กได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังกัน ส่งเสริมการให้กำลังใจกันและกันเมื่องานไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่เป็นไปตามคาดหวังของกลุ่ม

 

C ดอกไม้

 

ที่มาของข้อมูล : คู่มือ Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย (หน้า 96-112) 

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

สาระ - การศึกษา

นิทาน
เรายังรักกันทุกวันจ๊ะ เพราะเด็กเล็ก ๆ ยากจะเข้าใจ ว่าทำไมตอนนี้เล่นด้วยกัน กอดด้วยกันก็ไม่ได้ นิทานเล่มนี้ขอเป็นสื่อกลาง ปลอบประโลม พูดคุยกับเจ้าตัวน้อย และชวนหนูน้อยส่งมอบกำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่มีลูกเล็ก ๆ ทุกคน ที่มาของข้อมูล : นิทานเรื่อง "เรายังรักกันทุกวันจ้ะ" (หน้า 2-25) จาก ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ลิงค์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kVIOw8 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com adminmam

สำนักอำนวยการ

13 ต.ค. 2564 สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} ------------------------------------------------------------------------------ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.15 น. สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT) จัดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom / Facebook Live / Youtube Live------------------------------------------------------------------------------ อาร์ค บิชอป...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น.. ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 2 กันยายน 2564 แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ หัวข้อ
วันที่ 2 กันยายน 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19” ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Page ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรม ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล จากโรงเรียนเกษมพิทยา) วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

18 ก.ย. 2564 ประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report)ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM Meeting คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ สวดภาวนานำการประชุม วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting มีครูเข้าร่วมประชุม 24 ท่านคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษา...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png0.png2.png3.png5.png4.png
วันนี้239
เมื่อวานนี้2588
อาทิตย์นี้9729
เดือนนี้65850
รวม302354

Who Is Online

1
Online

วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 03:00