The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

techer th

ครูคาทอลิกชั้นเยี่ยม

นักการศึกษาได้รับเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์และความครบครันแห่งชีวิต

โดยเฉพาะผ่านการทำงานตามกระแสเรียกของเขา

- Thomas Groome, Educating for Life

จุดประสงค์ของเอกสาร ฉบับนี้

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเสริมและขยายความให้แก่ The Five Marks of a School’s Catholic Identity

เอกสารฉบับนี้มีประโยชน์อย่างไรสำหรับโรงเรียนคาทอลิก?

        แผนงานเกี่ยวกับครูคาทอลิกชั้นเยี่ยมนี้ สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้

 • เสนอคำอธิบายบทบาทของครูคาทอลิก
 • เสนอข้อบ่งชี้และต้นแบบ
 • สร้างจุดเริ่มต้นสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับพัฒนาการของครู
 • ช่วยเหลือครูขณะที่เขาพยายามพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศในกระแสเรียกคาทอลิกของเขา
 • ช่วยเหลือผู้บริหารขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้นำของพนักงานระดับวิชาชีพ
 • ใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับพิจารณาเมื่อตั้งคำถามสำหรับสัมภาษณ์
 • สร้างลู่ทางสำหรับพัฒนาความเชื่อและการตั้งเป้าหมายทางวิชาชีพ
 • ช่วยเหลือในการสรรหาและพัฒนาครู

 

ลักษณะห้าประการของครูคาทอลิกชั้นเยี่ยม

กิจกรรมของนักการศึกษาคาทอลิกต้องได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของคริสตศาสนาเกี่ยวกับตัวบุคคล โดยยึดมั่นในพระวรสารและคำสั่งสอนของพระศาสนจักร เหนืออื่นใด ทรรศนะดังกล่าวจะยอมรับว่าตัวบุคคลนั้นเป็นบุตรของพระเจ้า ยิ่งกว่านั้น ยังเรียกร้องให้พัฒนาทุกด้านของมนุษย์อย่างเต็มที่

- Lay Catholics in Schools: Witnesses to Faith, 15

ลักษณะที่ 1

ครูคาทอลิกชั้นเยี่ยมจะยอมรับว่าแต่ละบุคคลมีจุดหมายนิรันดร และเขาถูกสร้างขึ้นมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า

ครูคาทอลิกชั้นเยี่ยมจะยอมรับว่าหัวใจมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความปรารถนามาตั้งแต่เกิดที่จะแสวงหา ค้นพบ และพักผ่อนในพระเจ้า ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ดังนั้นเขาจึงจะพัฒนาทุกด้านของตัวบุคคล กล่าวคือ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และจิตวิญญาณ

        บทบาทของครูคาทอลิกชั้นเยี่ยม คือ ยอมรับศักดิ์ศรีของมนุษยชาติ โดย

 • เคารพบุตรแต่ละคนของพระเจ้า
 • เตรียมนักเรียนของเขาให้พร้อมสำหรับจุดหมายนิรันดรของพวกเขา
 • พัฒนาทุกด้านของเด็ก กล่าวคือ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณ
 • พยายามพัฒนาชีวิตจิตและความเชื่อของตนเอง

 

พระศาสนจักรถ่ายทอดให้แก่ชนทุกรุ่นอย่างถาวร ทุกสิ่งที่พระศาสนจักรเป็น และทุกสิ่งที่พระศาสนจักรเชื่อ ผ่านทางคำสอน ชีวิต และคารวกิจของพระศาสนจักร

Catechism 98-100

ลักษณะที่ 2

        ครูคาทอลิกชั้นเยี่ยมจะแสดงออกและพัฒนาวิสัยทัศน์อันมีชีวิตแบบคาทอลิกเกี่ยวกับโลก

ครูคาทอลิกชั้นเยี่ยมจะยอมรับและวางกรอบวิสัยทัศน์แบบคาทอลิกเกี่ยวกับโลกให้แก่ผู้อื่น ด้วยการไตร่ตรอง การกระทำ การรับใช้ คำสอนอย่างเป็นทางการ ศีลศักดิ์สิทธิ์ และการภาวนา และแสดงออกและพัฒนาวิสัยทัศน์นี้ผ่านพื้นที่ทางกายภาพ การเลือกกิจกรรม การจัดสรรเวลา และประเภทของความสัมพันธ์ที่ปลูกฝัง ครูจะใช้ประโยชน์จากคลังอันบริบูรณ์ด้านศีลธรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ จิต และสติปัญญาของพระศาสนจักรคาทอลิก

        บทบาทของครูคาทอลิกชั้นเยี่ยม คือ ทำให้วิสัยทัศน์แบบคาทอลิกเกี่ยวกับโลกมีชีวิตชีวา โดย

 • เข้าใจคำสั่งสอนและข้อคำสอนของคาทอลิก
 • เจริญชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนให้เห็นค่านิยมของนิกายคาทอลิก
 • อบรมนักเรียนให้มีทัศนคติแบบคาทอลิกเกี่ยวกับการเรียนรู้และชีวิต

ความเชื่อและเหตุผลเป็นเสมือนสองปีกที่นำจิตมนุษย์โบยบินขึ้นสู่การเพ่งพินิจความจริง และพระเจ้าทรงใส่ไว้ในหัวใจมนุษย์ ความปรารถนาจะรู้ความจริง – คือความปรารถนาจะรู้จักพระองค์ – เพื่อว่าอาศัยการรู้จักและรักพระเจ้า มนุษย์ชายหญิงทั้งหลายจะรู้จักตนเองอย่างสมบูรณ์ด้วย

 • นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2

ลักษณะที่ 3

        ครูคาทอลิกชั้นเยี่ยมจะแทรกความเชื่อและปรีชาญาณไว้ในการสอนและเนื้อหาหลักสูตร

ครูคาทอลิกชั้นเยี่ยมย่อมมองเห็นว่ามีมิติของศาสนาในการเรียนรู้ ความเชื่อและค่านิยมคาทอลิกช่วยให้นักเรียนมีหลักการที่จำเป็นสำหรับใช้ประเมินเชิงวิเคราะห์วัฒนธรรมร่วมสมัย ครูจะสอดแทรกความเชื่อลงไปในเนื้อหาและการสอน ซึ่งสามารถกระทำได้ทั่วไปในหลักสูตร ไม่ว่าด้วยการใส่ไว้ในเนื้อหาตั้งแต่แรก หรือโดยตั้งใจ หรือโดยไม่ตั้งใจ

        บทบาทของครูคาทอลิกชั้นเยี่ยมคือทำให้หลักสูตรที่สอดแทรกความเชื่อนั้นมีชีวิตชีวา โดย

 • ปลูกฝังความรักในปรีชาญาณและความจริง และบูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรม และชีวิตเข้าด้วยกัน
 • ฝึกฝนตนเอง และพัฒนานักเรียนของตน ให้นิยมความจริง ซึ่งจะกำราบสัมพัทธนิยมทางศีลธรรมและวัฒนธรรม
 • สอนว่าความจริงเป็นคุณค่าขั้นมูลฐาน ซึ่งจำเป็นสำหรับปกป้องอิสรภาพ ความยุติธรรม และศักดิ์ศรีของมนุษย์
 • ตั้งใจผสมผสาน “ความเชื่อ” และชีวิตเข้าด้วยกัน

มนุษย์ยุคใหม่สมัครใจฟังประจักษ์พยานมากกว่าฟังครู และถ้าเขาฟังครู ก็เป็นเพราะครูเหล่านั้นเป็นประจักษ์พยาน

- พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6

พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเรา ... จนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

- กิจการอัครสาวก 1:8

ลักษณะที่ 4

ครูคาทอลิกชั้นเยี่ยมจะเป็นประจักษ์พยานให้ผู้อื่นเห็นว่าการดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสตเจ้าเป็นอย่างไร

ครูคาทอลิกชั้นเยี่ยมได้รับการบำรุงเลี้ยงจากความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเจริญชีวิตอย่างมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความศักดิ์สิทธิ์ ครูจะเป็นประจักษ์พยานที่แท้จริงยืนยันความสัมพันธ์นี้ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างซื่อสัตย์ในชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร และการเจริญชีวิตคริสตชนด้วยความชื่นชมยินดี

        บทบาทของครูคาทอลิกชั้นเยี่ยม คือการเป็นประจักษ์พยาน โดย

 • ยันยันถึงความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสตเจ้าทั้งด้วยวาจาและการกระทำ
 • ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ซื่อสัตย์ต่อความจริง และแสดงพฤติกรรมที่ดีงาม
 • แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางแห่งความเชื่อของเขาอย่างจริงใจ
 • ดำเนินชีวิตด้วยความยินดีและความหวัง

 

เพื่อจะอบรมสั่งสอน เราจำเป็นต้องก้าวออกจากตนเอง และไปอยู่ท่ามกลางเยาวชน เพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางของพวกเขาในระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการของเขา และเพื่อนำตัวเราไปอยู่เคียงข้างเขา

- พระสันตะปาปา ฟรานซิส

ให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ เพื่อให้เขาทั้งหลายอยู่ในพระองค์และในข้าพเจ้า

- ยอห์น 17:21

สำหรับพระศาสนจักรคาทอลิก ไม่มีใครเป็นคนแปลกหน้า ไม่มีใครถูกคัดออก ไม่มีใครอยู่ห่างไกล

- พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6

ลักษณะที่ 5

ครูคาทอลิกชั้นเยี่ยมช่วยส่งเสริมชีวิตจิตแห่งความสนิทสัมพันธ์

ครูคาทอลิกชั้นเยี่ยมได้รับความสว่างจากพระตรีเอกภาพ และดำเนินชีวิตแห่งเอกภาพฝ่ายจิต และความสัมพันธ์อันปรองดองกับผู้อื่น ในขณะที่ให้เกียรติแต่ละบุคคลว่าเขาแตกต่างและไม่เหมือนใคร

        บทบาทของครูคาทอลิกชั้นเยี่ยม คือ ส่งเสริมชีวิตจิตแห่งความสนิทสัมพันธ์ โดย

 • สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมฝ่ายจิตในห้องเรียน และตระหนักโดยเฉพาะว่าต้องให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส มีส่วนร่วมด้วย
 • สร้างความสัมพันธ์ด้านบวกระหว่างนักเรียนและพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้มีความไว้วางใจกัน และมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ
 • พยายามค้นหาและส่งเสริมพรสวรรค์ของนักเรียนแต่ละคน และเชิญชวนพวกเขาให้ใช้พรสวรรค์เหล่านั้นในการรับใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 • สร้างความเป็นพันธมิตรกับบ้านและเขตวัด เพื่อสร้างชุมชนโรงเรียนคาทอลิกที่ยินดีต้อนรับทุกคน เป็นชุมชนแบบองค์รวมที่มีไมตรีจิต

พันธะฝ่ายจิตของครูคาทอลิก

ครูคาทอลิกชั้นเยี่ยม:

 1. ใช้ชีวิตของตนเองยืนยันความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสตเจ้า
 2. มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของพระศาสนจักร และร่วมปฏิบัติพันธกิจประกาศพระวรสารของพระศาสนจักร
 3. บำรุงเลี้ยงชีวิตภาวนาส่วนตัวที่มีความหมาย
 4. ไตร่ตรองเป็นกิจวัตร ทั้งในชีวิตส่วนตัว และชีวิตทำงาน
 5. พยายามทำความเข้าใจพระวรสารให้ลึกซึ้งมากขึ้น ด้วยการเรียนรู้เป็นส่วนตัว และใช้โอกาสในการอบรมความเชื่อ
 6. สนับสนุนการศึกษาคาทอลิกทั้งด้วยวาจาและการกระทำ
 7. แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางแห่งความเชื่อของตนอย่างจริงใจ
 8. ดำเนินชีวิตอย่างกระตือรือร้นและยินดี ซึ่งหล่อเลี้ยงด้วยความหวัง
 9. ทำงานร่วมกับหมู่คณะด้วยความเคารพและความร่วมมือ
 10. แสวงหาการปรองดอง และตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยเมตตาธรรม
 11. ใช้จุดแข็งและความสามารถพิเศษส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและชุมชน
 12. ให้คำมั่นว่าจะสร้างสังคมที่ยุติธรรมมากขึ้น ด้วยการทำงานการกุศลและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม

 

วิธีการสอนของครูคาทอลิก

ครูคาทอลิกชั้นเยี่ยม:

 1. ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ในระดับลึก และรู้จักคิดเชิงวิพากษ์
 2. รับฟัง เห็นคุณค่าของการสนทนา และพร้อมจะอยู่กับนักเรียน
 3. ตั้งคำถาม
 4. ปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยความเคารพ ด้วยคุณธรรมและความยุติธรรม
 5. เชิญชวนนักเรียนให้สานความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสตเจ้า
 6. อุทิศเวลาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านบวกกับนักเรียน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
 7. ยอมรับนักเรียนทุกคนให้เข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่กีดกันใคร
 8. หาทางให้นักเรียนทุกคนได้แสดงจุดเด่นและความสามารถพิเศษของเขา
 9. จัดการให้ทุกคนเข้าใจและมีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม
 10. ตามหาบุคคลที่หลงทาง
 11. เปลี่ยนโรงเรียน จากที่เป็นสถาบันให้กลายเป็นชุมชน
 12. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองแสดงบทบาทเป็นครูคนแรกที่สอนความเชื่อให้แก่บุตรของเขา

 

แหล่งข้อมูล

Catholic Church. (1995).  Catechism of the Catholic Church. New York, NY: Doubleday. Groome, T. (1998).  Educating for life: A spiritual vision for every teacher and parent. Allen, TX: Thomas More.

Marien, M. (2014).  Growing Forward 2014 Catholic Education Symposium Report.  ACSTA

Miller, M. CSB (2006).  The Holy See’s Teaching on Catholic Schools.

Miller, M. CSB (2014, February).  What is An Authentic Catholic School Today?  Presentation at Growing Forward: 2014 Catholic Education Symposium.  Edmonton, Alberta.

Pope Paul VI (1975, December).  Evangelii Nuntiandi.  Libreria Editrice Vaticana.

Pope Paul VI (1965, December).  Homily of Pope Paul VI.  Closing of the Second Vatican Ecumenical Council.

Sacred Congregation for Catholic Education, Lay Catholics in Schools: Witnesses to Faith, 18; cf. Congregation for Catholic Education, The Religious Dimension of Education in a Catholic School, 63; Congregation for Catholic Education, Consecrated Persons and their Mission in Schools: Reflections and Guidelines, 35.

Saint John Paul II, Encyclical on the Relationship between Faith and Reason Fides et Ratio, 14 September.

  

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร.pdf   >ฉบับภาษาไทย   >ฉบับภาษาอังกฤษ

สาระ - การศึกษา

เด็กน้อย 2 บุคลิก
(ภาพ : https://hellokhunmor.com) น่าแปลกใจเหลือเกิน ลูกเราอยู่บ้านเรียบร้อย อยู่โรงเรียนกลับแสนซน ลูกเราอยู่บ้านขี้อายเก็บตัว อยู่โรงเรียนกล้าแสดงออก ลูกเราอยู่บ้านงอแง อยู่โรงเรียนกลับเป็นเด็กดีตัวอย่าง แบบนี้...ลูกเรามีปัญหาหรือเปล่านะ ? เมื่อลูกเป็นเด็ก 2 บุคลิก มีคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวสุดแสนจะกลุ้มใจ เมื่อลูกน้อยกลอยใจของเราอยู่บ้านกับโรงเรียนมีบุคลิกแตกต่างกันเสียจริง สิ่งที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ครอบครัว มักจะเป็นว่า เวลาอยู่ที่บ้านให้ลูกเก็บของเล่น อาบน้ำ กินข้าว ทำตามคำสั่งแต่ละอย่างดูจะยากเย็นเสียเหลือเกิน แต่พอไปอยู่โรงเรียน คุณครูกลับบอกว่าลูก ๆ ของเราทำได้ทุกอย่าง ไม่มีปัญหา...

สำนักอำนวยการ

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) ------------------------------------------------------------- ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

รายละเอียดการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาและคริสต์ศาสนา
การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษา --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคริสต์ศาสนา --------------------------------------------------------------------------------- สั่งซื้อทาง LINE Kamsonbkk Shop หมายเหตุ:...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมกลุ่มงานวิชาการประจำเดือนมกราคม
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 * * * * * * * * * คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานการประชุม โดยมีเนื้อหาการประชุมดังนี้ 1. ติดตามภาระงานและการจัดการอบรมต่างๆ ของแต่ละแผนก 2. ประเมินและสรุปผล การเรียน...

แผนกปฐมวัย

21 ธ.ค. 64 Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022
21 ธันวาคม 2564 Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ส่งมอบความสุข... ดร.วรนาท รักสกุลไทย ที่ปรึกษาที่น่ารักและเคารพ เนื่องในโอกาส Christmas 2021 and Happy New Year 2022...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนามและเทศกาลปีใหม่ แด่คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าพบคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เพื่อแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม และสวัสดีปีใหม่ วันนี้ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาส่งมอบความสุข ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนาม และเทศกาลปีใหม่ 2022 แด่คุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยบรรยากาศแห่งรัก เสียงหัวเราะ คำอวยพร... ขอให้คุณพ่อเต็มด้วยความเรืองรองของชีวิต มีพลังที่นำความรัก ความสงบ จิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ เทอญ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

“Introduction of Reading Strategies and Phonetics & Phonics for Elementary Teachers”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 1 - 3.. ในหัวข้อ "Introduction of Reading Strategies and Phonetics & Phonics for Elementary Teachers" วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 แผนกภาษาต่างประเทศ จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) ให้กับครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 1 -...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2564 (พ.ย. - ธ.ค.)
การนิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564---------------------------------------------------------------------- แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ...

Catholic EDU

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

prawaja

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

291064

ป้ายงานครูพร้อม

find us on youtubeunnamed

ordomissae

106705

พระวาจาแห่งคุณธรรม1 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2 พระวาจาแห่งคุณธรรม3

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

5.png8.png5.png1.png3.png5.png
วันนี้1655
เมื่อวานนี้2132
อาทิตย์นี้14468
เดือนนี้68541
รวม585135

Who Is Online

3
Online

วันเสาร์, 29 มกราคม 2565 16:34