The Education Department of Bangkok Archdiocese

n3

จิตตาภิบาล : เอกลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

แนวคิดทางการอภิบาลของพระศาสนจักร

       จิตตาภิบาล เดิมเรียกว่า งานอภิบาลดูแลคริสตชนเฉพาะกลุ่ม ซึ่งพระศาสนจักรจะแต่งตั้งพระสงฆ์หรือศาสนบริการให้ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ เรียกว่า "จิตตาธิการ" เช่น จิตตาธิการในกองทหาร หรือ จิตตาธิการอารามนักบวช ฯลฯ

       ต่อมา ภารกิจด้านการอภิบาลสัตบุรุษ เริ่มมีงานเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น เช่น งานอภิบาลเยาวชน งานกลุ่มกิจการคาทอลิก ได้แก่ คณะพลมารี คณะวินเซนต์ เดอ ปอล  คณะพลศีล  จึงต้องการพระสงฆ์หรือผู้ทำหน้าที่จิตตาธิการ เพื่อเป็นผู้กำกับจิตตารมณ์และคำสอนของพระศาสนจักรในขบวนการคาทอลิกนั้น ๆ เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ  และผู้ตัดสินหรือชี้ขาดเกี่ยวกับหลักธรรมหรือเทวศาสตร์ สัจธรรม เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

       ปัจจุบัน สถานศึกษามีความต้องการรบุคลากรของพระศาสนจักรทำหน้าที่ "จิตตาธิการ" ประจำสถานศึกษา เป็นที่ปรึกษาในการตัดสินปัญหาอันเกี่ยวเนื่องหลักธรรมคำสอนและจิตตารมณ์ของพระศาสนจักร กับสถานการณ์ทางสังคมที่มีความแตกต่าง หลากหลาย และได้รับอิทธิพลทางอารยธรรมและศีลธรรมที่หลงไปกับกระแส "วัตถุนิยม บริโภคนิยม และปัจเจกนิยม" โดยละเลยคุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์และสังคม แต่ด้วยอิทธิพลของงานอภิบาลสัตบุรุษ และมุ่งแนวคิดด้านความเอาใจใส่ หรือความเป็นบิดา มากกว่าการเป็นนักปกครอง จึงนิยมเรียก "จิตตาภิบาล" 

 

หลักการ

       การจัดการศึกษาคาทอลิกเพื่อพัฒนาสังคมไทย เป็นภารกิจบริการและรับใช้ประชาชนคนไทย เพื่อพัฒนาเยาวชนและผู้ใหญ่ให้มีการศึกษาที่ดี จะได้สามารถตระหนักในศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีศักยภาพ ความสามารถในการทำหน้าที่ของตนและการทำงานเพื่อสังคมด้วยความรับผิดชอบและสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้า เป็นสังคมแห่งความรักใคร่ปรองดอง สมานฉันท์ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในบริบททางสังคม การสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

       บทบาทและหน้าที่ของพระศาสนจักร จึงต้องเป็น

1. เมล็ดพันธุ์ แห่งพระอาณาจักรพระเจ้า เป็นแหล่งภูมิปัญญาและหลักอ้างอิง

2. เครื่องหมาย ของพระอาณาจักรพระเจ้า ด้วยการเป็นประจักษ์พยาน

3. เครื่องมือ ในความพยายามร่วมสร้างพระอาณาจักรพระเจ้าในทุกมิติของชีวิตมนุษย์

 

- - -

ที่มาของข้อมูล :

คู่มือแนวทางการพัฒนางานจิตตาภิบาลของโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ฉบับปฏิบัติการขั้นต้น)

จัดทำโดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ส่วนที่ 1 แนวคิด ปรัชญา และแนวนโยบาย หน้า 19 - 20

โดย บาทหลวง ดร.วิวัฒน์ แพร่สิริ

สาระ - การศึกษา

มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach)
มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach) ความเป็นมา มอนเตสซอรี่เป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ แพทย์ชาวอิตาเลียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 เป็นวันเริ่มเปิดโรงเรียนแห่งแรกของแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Casa dei Bambini โดยมอนเตสซอรี่ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง...

สำนักอำนวยการ

ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ (19 พ.ค.66)
ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปี 2566 ---------------------------------------- วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟรังซิส ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" อ.สามพราน จ.นครปฐม ---------------------------------------- วจนพิธีกรรมเปิดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปี 2566 โดย คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฯ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ บรรยายพิเศษ "จิตวิญญาณและการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม" โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ - กิจกรรมละลายพฤติกรรม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ - ทำงานอย่างไรให้คลิก กับคนหลาย Generation - สรุปกิจกรรม “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” โดย อาจารย์สุรัก ประทุมเกษร และคณะวิทยากร วจนพิธีกรรมปิดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2566 | 10 พฤษภาคม 2566
การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ บ้านผู้หว่าน นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.00...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566│ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 * * * * * * * * * วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วมฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการและประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด * * * * * * * * * * * * * * * * * * 👉🏻 รูปภาพทั้งหมด 👈🏻...

แผนกปฐมวัย

17 พฤษภาคม 2566 อบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร ให้กับครูปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร
อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร" ***************************** วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร" ให้กับครูปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร ณ ห้องประชุมโรงเรียนดาราสมุทร โดยมี บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร เป็นประธาน นำสวด มีครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 13 คน วิทยากรโดย อาจารย์กาญจนา...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

10 มีนาคม 2566 ประชุม คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการคัดเลือก หลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาให้กำลังใจแด่คณาอาจารย์ทุกๆท่าน การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

การปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ตารางสอน การเขียนแผนการสอนเนื้อหาของตำราชุดใหม่และ NELC Booklets ที่จะสอนในปีการศึกษา 2566
การปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ตารางสอน การเขียนแผนการสอนเนื้อหาของตำราชุดใหม่และ NELC Booklets ที่จะสอนในปีการศึกษา 2566 * * * * * * * * * แผนกภาษาต่างประเทศ นำโดย คุณครูมยุรี แสงไพโรจน์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ จัดการประชุมต่อเนื่องจากการทำหลักสูตรที่ศูนย์ภาษา NELC ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ทำความเข้าใจร่วมกันทั้งครูไทยและครูต่างชาติเพื่อแบ่งขอบข่ายงานรับผิดชอบในนามของฝ่ายการศึกษาฯ * * * * * * * * * ประชุม Online ร่วมกับคุณครูโรงเรียนดาราสมุทร * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน”(10พ.ค.66)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน” วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน” ให้กับครูผู้สอนลูกเสือในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ในวันพุธที่ 10...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Test2566RM

ประกาศใช้ข้อสอบร่วม2566RM

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png8.png3.png1.png9.png4.png5.png
วันนี้2847
เมื่อวานนี้4318
อาทิตย์นี้18943
เดือนนี้7165
รวม3831945

Who Is Online

6
Online

วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2566 19:59

ปฐมวัย - Video Content!

More Videos - ปฐมวัย